Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Trzciana.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie kontynuuje realizację projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Trzciana". Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie realizowany w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. Uczestnikami projektu będzie 5 osób z terenu gminy Trzciana, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej.
    Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W celu przezwyciężenia bezradności wobec trudnej sytuacji życiowej uczestników podjętych zostanie szereg działań, m.in. poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji, tj. instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.
     W ramach aktywizacji społecznej zostaną zorganizowane zajęcia z psychologiem, natomiast instrument aktywizacji zawodowej zrealizowany będzie poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe umożliwiające zdobycie kompetencji niezbędnych w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy. Aktywizacja zdrowotna obejmować będzie skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.
    Nad realizacją zadań czuwa kierownik projektu - P. Maria Kępa, która koordynuje działania w ramach projektu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Koordynator Projektu - Maria Kępa

  

 wstecz