Alternatywne lekcje historii.

 ALTERNATYWNE
LEKCJE
HISTORII

    Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana rozpoczęło nabór do Klubów Miłośników Historii, który jest prowadzony wśród młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Trzciana. Zajmują się tym:  mgr Maria Smoleń (Gimnazjum w Leszczynie),  mgr Anna Bielak (Gimnazjum w Trzcianie) i mgr Katarzyna Janiczek (Gimnazjum w Kamionnej). Rekrutacja potrwa do 31. stycznia 2011 roku z tym, że do 28. stycznia 2011 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00) będzie miało miejsce przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych.
    Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają je w Biurze Rekrutacyjnym w obecności swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Te dokumenty to: deklaracja kandydata/kandydatki o chęci udziału w projekcie, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie, wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych kandydata/kandydatki, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata/kandydatki o fakcie jego/jej zamieszkiwania na terenie gminy Trzciana, kserokopia legitymacji szkolnej.
     Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 31. stycznia 2011 roku na stronach internetowych 3 gimnazjów objętych działaniami w projekcie, a dodatkowo na tablicach ogłoszeń w tych szkołach.  
     Do projektu zostanie łącznie rekrutowana grupa 42 osób, dziewcząt i chłopców. Projekt realizowany jest w okresie od 1. stycznia do 31. października 2011 roku. Uczestnicy zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt do działania. Wcześniej zostaną zorganizowane warsztaty przygotowujące młodzież do Debat Oxfordzkich. Każdy z uczestników będzie mógł zamieścić swoje materiały na stronie internetowej, utworzonej w tym celu.
    - Zapraszamy zainteresowaną młodzież do wzięcia udziału w warsztatach. Ciekawe zajęcia poszerzające wiedzę o naszym regionie, nowe doświadczenia opierające się nie tylko o naukę - mówi Paweł Sroka - lider projektu.
     Dodajmy, że Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

LINK DO SERWISU PROGRAMU >>>

Alternatywne lekcje historii.

 Wstecz.