Wstąp do NSR !

      Wykorzystaj szansę i już dziś dołącz do Najlepszych!
     Zostań ochotnikiem do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) !
      Poprzez NSR najłatwiej zostać żołnierzem zawodowym !

     Służba w NSR stwarza możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku. Niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków, akcjach ratowania życia ludzkiego oraz biorąc udział w misjach poza granicami kraju poczujesz się potrzebny i doceniony.
     Dołączając do Narodowych Sił Rezerwowych otrzymasz wynagrodzenie za każdy dzień ćwiczeń, a także okresowej i przygotowawczej służby wojskowej. Przewidziane są również uznaniowe nagrody pieniężne oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. Przewidziano również formę finansowego ekwiwalentu za pozostawanie w gotowości do podjęcia służby.
     Pracownicy będący żołnierzami NSR będą chronieni przedzwonieniem przez cały okres trwania kontraktu, a czas czynnej służby wojskowej będzie wliczany do wysługi pracowniczej
     Podczas ćwiczeń oraz pełnienia okresowej służby żołnierz NSR podlega opiece medycznej, a także może korzystać z bezpłatnych badań i szczepień profilaktycznych. W tym okresie również będzie ubezpieczony od wypadków.
Wstąp w szeregi żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych i przeżyj przygodę swojego życia. Dzisiaj by poznać, co to braterstwo, odwaga i honor nie musisz być żołnierzem zawodowym. Zostań bohaterem dla swoich najbliższych.

WIĘCEJ >>>
Wstąp do NSR !

Dlaczego warto służyć w NSR ?

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ l UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NALEŻNOŚCI FINANSOWE - uposażenie za każdy dzień czynnej służby;
- dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
- zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby, ŚWIADCZENIA RZECZOWE - zakwaterowanie zbiorowe;
- umundurowania i wyekwipowanie;
- bezpłatne wyżywienie.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
- opieka medyczna;
- opieka stomatologiczna;
- zaopatrzenie w produkty lecznicze,


OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH
- gwarancja stabilności zawodowej;
- zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp,;
- ograniczenie możliwości rozwiązywania stosunku pracy,

Jakie warunki powinien spełniać kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR?
   
    Kandydat powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej i posiadać:
. obywatelstwo polskie;
. odpowiedni wiek oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
. tytuł żołnierza rezerwy (pełnić wcześniej czynną służbę wojskową).
Konieczne do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt natomiast może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia - oprócz wyżej wymienionych -łącznie następujące warunki:
. orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
. wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów, bądź co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
. przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
. nie był przeznaczony do służby zastępczej; . nie był karany za przestępstwo umyślne;
. zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian ze sprawności fizycznej zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
. pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończąnie {w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej}.
Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:
. orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
. poświadczenia bezpieczeństwa.

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach

1. Kto tworzy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)?
Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

                                                                                                                                                            [Więcej >>>]

SPOT FILMOWY >>>

[wstecz]