Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r.

ZEBRANIA WIEJSKIE I WYBORY RAD SOŁECKICH

   Wraz z upływem kadencji Rad Gminy kończy się kadencja Rad Sołeckich, co oznacza konieczność odbycia zebrań wiejskich i dokonania wyboru nowych sołtysów i rad sołeckich. Na ostatniej w 2010 roku Rada Gminy Trzciana podjęła uchwałę w sprawie Statutów poszczegónych sołectw.
    29 grudnia 2010 roku ukazało się natomiast Zarządzenie Wójta Gminy Trzciana w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzciana. Zebrania te odbędą się w nastepujących terminach: Kamionna - 30 stycznia 2011 r. - Godz. 15.00 (Świetlica Wiejska), Kierlikówka - 16 stycznia 2011 r.Godz. 16.00 (Dom ludowy), Leszczyna - 30 stycznia 2011 r.- Godz. 17.00 (Świetlica wiejska), Łąkta Dolna - 09 stycznia 2011 r.- Godz. 16.00 (Świetlica wiejska), Rdzawa - 23 stycznia 2011 r. - Godz. 15.00 - Świetlica wiejska), Trzciana - 06 lutego 2011 r. - Godz. 16.00 (Świetlica Gminna), Ujazd - 23 stycznia 2011 r. - Godz. 17.00 (Świetlica wiejska).

    Oto pełna treść tego zarządzenia:
   
    Zarządzenie Nr 10/VI/10 Wójta Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzciana.    

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), § 38 Statutu Gminy Trzciana przyjętego Uchwałą Nr VII/28/03 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 czerwca 2003r. oraz  § 6 pkt 3 statutów sołectw Gminy Trzciana  stanowiących załączniki nr 1-7 do Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, w oparciu o uzgodnienia z sołtysami sołectw - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam termin i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Trzciana w celu wyborów organów wykonawczych sołectwa tj. sołtysa i rady sołeckiej jak niżej:

L.p.

Miejscowość

Data i godzina zebrania

Miejsce zebrania

Obsługa

1.

Kamionna

30 stycznia 2011r.Godz. 15.00

Świetlica wiejska

Surma Wanda
Dudziak Aleksandra

2.

Kierlikówka

16 stycznia 2011r.Godz. 16.00

Dom ludowy

Kukla Aleksandra
Lipnicka Anna

3.

Leszczyna

30 stycznia 2011r.Godz. 17.00

Świetlica wiejska

Kurczak Wojciech
Szaraj Maria

4.

Łąkta Dolna

09 stycznia 2011r.Godz. 16.00

Świetlica wiejska

Mech Halina
Kuśnierz Dorota

5.

Rdzawa

23 stycznia 2011r.Godz. 15.00

Świetlica wiejska

Dudek Iwona
Dudek Jerzy

6.

Trzciana

06 lutego 2011r.
Godz. 16.00

Świetlica Gminna

Dutkiewicz Danuta
Mordarska Beata
Rosiek Anna

7.

Ujazd

23 stycznia 2011r.Godz. 17.00

Świetlica wiejska

Błasińska Anna
Kita Katarzyna

§ 2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Sekretarz Gminy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Trzciana.

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz