Zebranie wiejskie w Kierlikówce.

MIESZKAŃCY KIERLIKÓWKI WYBRALI SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

   

     Mieszkańcy Kierlikówki, jako drudzy z kolei, po Łąkcie Dolnej - dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2011 - 2015. Poświęcone głównie temu celowi zebranie wiejskie odbyło się 16 stycznia 2011 r. w Wiejskim Domu Ludowym w Kierlikówce.
    Otwarcia zebrania dokonał Wójt Gminy Józef Nowak. Witając mieszkańców tej wsi podziękował za oddane w ostatnich wyborach samorządowych głosy na jego osobę, podziękował sołtysowi i radzie sołeckiej za 4 - letnią współpracę w minionej kadencji. Zapoznał zebranych z regulaminem wyboru sołtysa i członków rady soleckiej. Następnie Wójt zaproponował zgłaszanie kandydatury na przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.
    Przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrany został P. Stanisław Piasecki, a protokolantem P. Aleksandra Kukla. Sołtys Kierlikówki minionej kadencji P. Kazimierzowi Wołowiec  złożył obszerne sprawozdanie z działalności za poprzednią kadencję (patrz niżej). W swoim wystąpieniu zawarł także nowe wnioski i propozycje inwestycyjne niezbędne dla wsi na następne lata.
     Po złożonym sprawozdaniu przez sołtysa Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z zasadami oraz trybem głosowania i wyborem sołtysa oraz Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący zebrania stwierdził, że w zebraniu uczestniczy 38 osób. Zgodnie ze statutem uprawnionych do głosowania 10% mieszkańców stanowi 39 osób. W związku z tym Przewodniczący zaproponował, aby o godz. 16.30 odbyć zebranie w drugim terminie. Propozycja została poddana pod głosowanie i przyjęte jednomyślnie.
    Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali Komisję Skrutacyjną, w skład, której weszli: Anna Lipnicka, Bożena Grabowska, Urszula Piasecka.
    Kolejnym punktem zebrania były wybory sołtysa i rady sołeckiej. Przewodniczący zebrania wystąpił o podanie kandydatur na sołtysa i do rady soleckiej. Na funkcję sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę - Pana Kazimierza Wołowca, który wyraził zgodę na kandydowanie na sołtysa wsi Kierlikówka. Zebrani w wyniku glosowania jawnego podjęli uchwałę, że w skład rady sołeckiej wejdzie 8 osób, w tym sołtys. Do rady soleckiej zaproponowano zgłoszono z sali 9 kandydatów: Tadeusz Dębosz, Stefan Kowalski, Bronisław Dziedzic, Maria Rosiek, Krystyna Dudek, Kazimierz Wrona, Marian Anielski, Marcin Janiczek, Sławomir Sroka. Po odczytaniu listy przez Przewodniczącego 4 osoby nie przyjęły propozycji kandydowania tj:. Stefan Kowalski, Maria Rosiek, Kazimierz Wrona, Marcin Janiczek. Zgłoszono więc kolejne kandydatury: Piechnik Benedykt, Władysław Mrugacz, Stanisław Giza, Izabella Sroka. Z tej listy dwie osoby nie przyjęły kandydowania do rady sołeckie tj: Stanisław Giza i Izabella Sroka. Ostatecznie kandydatów było więc siedmioro, dokładnie tyle ile mogło wejść w skłąd rady sołeckiej.
    Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania na sołtysa, a po oddaniu głosów, a następnie wyjęciu kart z urny komisja przystąpiła do liczenia głosów, a potem ogłosiła wyniki. W głosowaniu tajnym wzięło udział 38 uprawnionych mieszkańców wsi, którzy oddali ogółem 36 ważnych głosów, nieważnych 2 głosy. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem został ponownie Pan Kazimierz Wołowiec z 35 głosami ,,za",
1 głosem ,,przeciw", 2 głosami nieważnymi. Jako pierwszy gratulacje wybranemu sołtysowi złożył Wójt Gminy Jóżef Nowak.
    Wybrany sołtys podziękował mieszkańcom za ponowny wybór i zaufanie licząc na dalszą współpracę w obecnej kadencji. Następnie przystąpiono do wyboru rady soleckiej. W trakcie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną głos zabrał radny wsi P. Ryszard Śliwa przedstawiając mieszkańcom "Plan Odnowy Wsi Kierlikówka", który powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich i rozmowach z mieszkańcami Kierlikówki. Plan ten został przygotowany jako praca zespołowa, wykonana przez P. Bożenę Grabowską, Izabellę Sroka, Dorotę Grabowską.
     Następnie podano wyniki wyboru członków rady sołeckiej. W głosowaniu tajnym wzięło udział 38 uprawnionych mieszkańców wsi, którzy oddali ogółem 38 ważnych głosów, nieważnych ,,0". Do rady sołeckiej zostali wybrani: Anielski Marian - 38 głosów, Dębosz Tadeusz - 37 głosów, Dudek Krystyna - 37 głosów, Dziedzic Bronisław - 37 głosów, Mrugacz Władysław - 38 głosów, Piechnik Benedykt - 38 głosów, Sroka Sławomir - 38 głosów.
    Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Kierlikówka na lata 2011 - 2018". Jednogłośnie zebrani podjęli uchwałę, która wkróce będzie proponowana do przyjęcia przez Radę Gminy i jeśli zostanie przyjęta pozwoli na staranie się o fundusze unijne, a zarazem na zrealizowanie najważniejszych zadań zawartych w planie.
     Ostatnią częścią zebrania była dyskusja nad sprawami bieżącymi wsi, w tym poprawą dróg (zamulone rowy), obcinanie gałęzi, podsypka, modernizacja mostu - ułożenie płyt na potoku Rdzawka - przysiółek Orzechówka, zaśmiecanie rowów wokół dróg gminnych, dyskusja nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 Zebranie wiejskie w Kierlikówce - 16.01.2011. Zebranie wiejskie w Kierlikówce - 16.01.2011.

    SPRAWOZDANIE SOŁTYSA SOŁECTWA KIERLIKÓWKA ZA OKRES KADENCJI 2007 - 2010

    Przedstawiając sprawozdanie za minioną kadencję chciałbym się najpierw odnieść do kwestii podziału i wykorzystania środków będących w minionej kadencji w dyspozycji rady sołeckiej. W 2007 roku było to 8 000 złotych, z czego tysiąc złotych przydzielone zostało dla OSP, 2 000 dla Szkoły Podstawowej, a 5 000 na infrastrukturę drogową. Za te pieniądze zakupiliśmy przepusty i kręgi na parking przy kościele parafialnym w Kierlikówce. Koparkę do poprawienia rowu i ułożenia kręgów zapłacono z budżetu gminy, natomiast pracę w czynie społecznym wykonali parafianie z Kierlikówki i Rzdzawy.
    W 2008 roku podział środków rady sołeckiej był podobny, podobne były również sumy, to znaczy OSP - 1000 złotych, szkoła - 2000, a 5 000 przeznaczono na modernizację dróg i czyszczenie rowów i na to zostały te środki wydane.
     Taki sam podział był na rok 2009, przy czym środki w dyspozycji rady sołeckiej nie wystarczyły na niektóre prace wykonywane w naszej wsi i zostały zasilone z budżetu gminy. W 2009 roku wykonaliśmy zatokę autobusową przy WDL za kwotę 6000 złotych, w tym było 20 przepustów, ułożenie ich i żwir do zasypania.
    W 2010 roku rada gminy otworzyła fundusz sołecki, który dla naszej miejscowości wynosił 16361 złotych. Podział środków był następujący: 3361 złotych - remont przedszkola, 11000 złotych - udział w poszerzeniu drogi do cmentarza (zakupione zostało 200 sztuk przepustów), 2000 złotych - remont remizy OSP w Kierlikówce.
    Oprócz środków i przedsięwzięć realizowanych przez radę sołecką w minionej kadencji były realizowane również inne zadania i prace finansowane bezpośrednio z budżetu gminy. W 2007 roku wykonano odcinek drogi asfaltowej Kierlikówka - Lutry do p. Dudków za kwotę 50639 złotych. Udzielono pomocy mieszkańcom w utwardzeniu dróg żwirem za kwotę 3 250 złotych. Wyremontowano C.O. dla szkoły podstawowej za kwotę ponad 81000 złotych.
    W 2008 roku dokonano iwymiany stolarki okiennej WDL w Kierlikówce oraz wykonano odcinek drogi asfaltowej Kierlikówka - Wójtówka o długości 320 metrów, W tym roku również ze środków budżetu gminy i starostwa powiatowego pogłębiono rowy przy drodze powiatowej.
     W 2009 roku również wspólnie z powiatem pogłębiono i udrożniono rowy przy drodze powiatowej na odcinku od p. Kępów do p. Piórkowskich. Wykonano projekt kanalizacji burzowej i przebudowy drogi od kościoła do cmentarza w Kierlikówce za kwotę 4500 złotych. Utrwalono nawierzchnie asfaltową na drogach gminnych za kwotę 10000 złotych. Wyremontowano pobocza przy drodze gminnej od kościoła za kwotę 8000 złotych. Budżet gminy zapłacił 4 500 złotych za materiały do odwodnienia i izolacji budynku WDL, natomiast prace związane z odwodnieniem wykonali w czynie społecznym strażacy.
     W 2010 roku wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z kanalizacją burzową od kościoła do cmentarza. W minionym roku również OSP w Kierlikówce pozyskała samochód strażacki od strażaków z Saarlouis z Niemiec. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że dzięki działaniom pana starosty Jacka Pająka, komendanta powiatowego PSP Krzysztofa Kokoszki oraz pana wójta za samochód nie trzeba było zapłacić, a także został oddany i przywieziony za darmo, za co serdecznie dziękujemy.
    Największą inwestycją prowadzoną obecnie na terenie gminy i naszej wsi jest wodociągowanie. W skład inwestycji wchodzi ujęcie wody, rurociąg wody surowej, zbiornik i stacja uzdatniania oraz sieć wodociągowa na terenie miejscowości Kamienna, Rdzawa, Kierlikówka, Ujazd oraz część Trzciany leżąca po lewej stronie Potoku Saneckiego. Całość inwestycji ma kosztować około 8700 000 złotych, co daje przeszło 4000 złotych na mieszkańca. Na Kierlikówkę - przy 492 mieszkańcach -   przypada prawie !990 000 złotych. We wrześniu 2010 roku wspólnie z radnymi przedstawione zostały panu wójtowi wnioski do budżetu na najbliższe lata dotyczące naszej wsi.     Na podstawie tych wniosków już w nowej kadencji pani Bożena Grabowska opracowała "Plan odnowy wsi Kierlikówka", który dziś zostanie przedstawiony, przedyskutowany i mam nadzieję, że zostanie przyjęty uchwałą zebrania.
   Na tym chciałbym zakończyć sprawozdanie i proszę o ewentualne pytania.

Kazimierz Wołowiec

 Zebranie wiejskie w Kierlikówce - 16.01.2011.  Zebranie wiejskie w Kierlikówce - 16.01.2011.
Zebranie wiejskie w Kierlikówce - 16.01.2011.

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz