WYBORY SOŁECKIE W LESZCZYNIE - 30.01.2011

   

     Zebranie wiejskie, poświęcone głównie wyborom sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2011 - 2014 odbyło się 30 stycznia 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej w Leszczynie. Przybyło na nie tylko 59 mieszkańców tej wioski, czyli mniej jak 10 %, w związku z czym trzeba było obradować w drugim terminie. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak, który otworzył zebranie i przeprowadził wybory przewodniczącego zebrania, którym został Pan Antoni Wołowiec oraz protokolanta - Pana Krzysztofa Stochela.
    Scenariusz zebrania został nakreślony przyjętym porządkiem obrad. Jednym z pierwszych jego punktów jest sprawozdanie ustępującego sołtysa za okres kadencji. Sprawozdanie Sołtysa Leszczyny Pana Antoniego Wołowca prezentujemy w całości poniżej.
    Po zapoznaniu zebranych z zasadami głosowania Komisja Skrutacyjna (Ewa Wrona, Maria Leszczyńska, Dominik Kłosek) przeprowadziła tajne wybory sołtysa, a następnie ośmioosobowej rady sołeckiej. Na sołtysa zgodzili się kandydować Panowie: Krzysztof Stochel i Antoni Wołowiec. Wybory wygrał Pan Antoni Wołowiec i to właśnie on - już piątą kadencję - pełnić będzie obowiązki Sołtysa Leszczyny. Pomagać mu będzie w pracy rada sołecka, w skład której wybrano PP: Józef Chojecki, Sebastian Kłósek, Mirosław Łukasik, Witold Pietras, Maria Pietroń, Krzysztof Stochel, Zbigniew Paciorek, Michał Kłósek.
   Przed nową radą, której przewodzi sołtys, stanie do rozwiązania wiele problemów. Część z nich zgłoszono podczas tego zebrania. Są to, m. in. następujące sprawy: kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia tzw. drugiej strony Leszczyny, oświetlenie przejść dla pieszych przy szkole i sklepie, przystanku autobusowego przy kościele, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową, kontynuacja budowy basenu, odnowa elewacji budynku świetlicy wiejskiej itd.

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa za rok 2010 i kadencję 2007 - 2010

    Mija 4 lata od ostatnich wyborów, nadszedł więc czas na podsumowanie działalności mojej i Rady Sołeckiej. Dla Leszczyny był to czas stosunkowo skromnych inwestycji, a pod duże przygotowana została dokumentacja.
    W 2007 roku zaasfaltowane zostały niewielkie odcinki dróg gminnych: na Wielką Górę i na Kalisówkę i rozpoczęliśmy prace projektowe kanalizacji i wodociągu. Ze względu na brak zgody właścicieli gruntu nie zostało wykonane wnioskowane przejście /ścieżka/ na II stronę od ławy pod Mikołajkiem do drogi powiatowej.
    W połowie 2008 r. bez pomocy finansowej ze strony gminy a we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich rozpoczęliśmy przebudowę placu przed kościołem. ZDW wykonał niezbędne w tym miejscu przejście dla pieszych i przekazał materiały za ok. 20.000. - Choć jest to plac, który w przyszłości będzie częścią chodnika po południowej stronie drogi od kapliczki do skrzyżowania z drogą powiatową na kanale, resztę kosztów w kwocie 47.000.- pokryliśmy sami z pieniędzy parafialnych.
    W tym samym roku pogłębiony został rów przy łączniku dróg powiatowych koło F. Chojeckiego i oznakowany dodatkowymi tablicami niebezpieczny zakręt obok jego działki.
Jesienią wywiercona została studnia dla Domu Kultury i ustawiona wiata przystankowa przy sklepie.
    Z rokiem 2009 wiązaliśmy ogromne nadzieje. Kiedy Karol Kłósek podjął się prowadzenia basenu po jego wykończeniu, przy akceptacji p. Wójta w błyskawicznym tempie podjęliśmy niezbędne działania w celu zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Zabrakło kilkuset tys. złotych, żebyśmy dziś spotkali się w zupełnie innych nastrojach, a i poparcie w wyborach wyglądałoby inaczej. W marcu zaświeciła wreszcie lampa koło F. Chojeckiego, a pod koniec roku po przejęciu terenu wybudowana została zatoka autobusowa nad kościołem. Ciągle czekamy na dokończenie tej zatoki poprzez ustawienie wiaty przystankowej. Dodatkowo wiosną udało się przy okazji usuwania szkód przez Geofizykę pozyskać ogromną ilość żużla i poprawić większość dróg gminnych. Na terenie Leszczyny wykorzystaliśmy ok. 150 t, a do Kowalnika, gdzie wielu z nas ma las - 270 t przy naszej robociźnie /załadunek, rozwiezienie, wyrównanie/.
    Początek 2010 roku, to konsultacje z mieszkańcami na temat innego, niż basen wykorzystania pomieszczeń pod salą gimnastyczną. Mieszkańcy dwukrotnie w zebraniach wiejskich /w WDK i w szkole/ prawie w 100% opowiedzieli się przeciwko zmianie funkcji tych pomieszczeń, widząc brak uzasadnienia ekonomicznego i społecznego dla takiego rozwiązania. Po wstrzymaniu dokończenia basenu p. Wójt i Rada Gminy wyraziły zgodę, aby środki finansowe z tej inwestycji pozostawić do wykorzystania w Leszczynie. Wspólnie z Radą Sołecką zaproponowaliśmy, aby z kwoty 540.000. - przeznaczyć 240.000.- na niezbędny remont szkoły, 160.000.- na budowę chodnika do cmentarza, a 140.000.- pochodzące ze sprzedaży działki wiejskiej pozostawić w budżecie gminy do wykorzystania w roku bieżącym.
Latem wykonany został remont szkoły, a jesienią wybudowaliśmy - oczywiście, nie bez naszej społecznej pracy - chodnik wraz z parkingiem przy cmentarzu. Wszystkie roboty ziemne wykonaliśmy sami. Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję za pomoc. Doczekaliśmy się wreszcie remontu drogi do Trzciany, wymieniona została okropna wiata przystankowa przed szkołą na ładną i nowoczesną i położony został asfalt na krótkim odcinku drogi gminnej do Bębenka. Ten ostatni rok dzięki większym środkom finansowym był dla nas najlepszy, bo poprzednie nie wypadły pod tym względem najlepiej.
    To pokrótce wszystko, co udało się za ostatnie 4 lata zrobić. Do tego załatwiane były na bieżąco drobne sprawy, dofinansowanie z budżetu gminy uzyskiwały co roku orkiestra i straż. Przez 3 lata otrzymywaliśmy środki do dyspozycji jednostki pomocniczej w kwocie 16.800.- W 2007 r. przekazaliśmy: orkiestrze 10.000.-, OSP - 3.000.-, a 3.800.- na drobne remonty dróg gminnych. W 2008 r. cała kwota przeznaczona na projekt chodnika do cmentarza. W 2009 r. 14.000.- na chodnik, 2.800.- dla OSP.
Na koniec chciałbym podziękować za współpracę w tej kolejnej, 4-tej kadencji: p. Wójtowi, radnym Rady Gminy, członkom Rady Sołeckiej, p. Dyrektor Szkoły, dyrygentowi i całej orkiestrze, członkom OSP, kierownikowi Domu Kultury i Wam - mieszkańcom, szczególnie tym, na których pomoc zawsze mogłem liczyć. Dziękuję.

Antoni Wołowiec - Sołtys

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz