Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej.

ŁĄKTA DOLNA MA NOWEGO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

   

    Łąkta Dolna jest pierwszym sołectwem Gminy Trzciana, które dokonało wyborów sołtysa i nowej rady sołeckiej na kadencję 2011 - 2014. Zebranie wiejskie, które dokonało tych wyborów, miało miejsce w Świetlicy Wiejskiej w dniu 9 stycznia 2011 r. Mieszkańcy Łąkty Dolnej wykazali się (podobnie jak w wyborach samorządowych) dużą aktywnością i na zebranie przyszło aż 112 osób, spośród 753 uprawnionych mieszkańców wioski (14,9%). Dzięki temu można było rozpocząć obrady już w pierwszym terminie.
    Otwarcia zebrania dokonał Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Po powitaniu zapoznał zebranych z uchwalonym przez Radę Gminy Statutem Sołectwa Łąkta Dolna. Szczególną uwagę zwrócił na te jego fragmenty, które dotyczą wyboru sołtysa i radu sołeckiej. Przedstawił także panie: Halinę Mech i Dorotę Kuśnierz (obie są mieszkankami Łąkty Dolnej), które z ramienia Urzędu Gminy w Trzcianie obsługiwały to zebranie. Podziękował dotychczasowemu sołtysowi Janowi Kukli i radzie sołeckiej za pracę w minionej kadencji, a także za udzielone mu poparcie w wyborach samorządowych. Przypomniał także, że w dniu 25 listopada 2010 roku sołtys Jan Kukla złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
    Na Przewodniczącego Zebrania mieszkańcy Łąkty wybrali, przy jednym głosie wstrzymującym się Macieja Babrala. Dokonano także wyboru Komisji Skrutacyjnych do przeprowadzenia tajnych wyborów. Pracowały w niej panie: Janina Błoniarz - przewodnicząca, Halina Stawarz i Elżbieta Rosiek. Pracy miały dużo, bo jak się potem okazało, w wyborach sołtysa, potrzebna była dogrywka.
    Zanim jednak nastąpiły wybory, sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej zaprezentował dotychczasowy sołtys Jan Kukla. W obszernym sprawozdaniu przedstawił liczne, zrealizowane przez Niego i radę oraz mieszkańców wsi przedsięwzięcia. Były to m. in: tablice informacyjne w centrum Łąkty,  2 przystanki, w Nagórzu przystanek autobusowy oraz tablica informacyjna koło P. Matrasa oraz na Półrolkach koło P. Krzysztofa Piecha i Działach na Półmrokach koło P. Dziedzica, przystanek na Pasterniku, na drzewie do Burdy oraz u Burkowicza. Podniesiona została siatka ogrodzeniowa. Rury oraz beton zasponsorowane zostały przez mieszkańców, natomiast wszystkie prace związane z naciąganiem i przykręceniem siatki i betonowaniem zostały wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców, podobnie jak wycięcie drzew przy szkole i budowa drogi do przedszkola. Dzięki funduszom pozyskanym podczas Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent" i towarzyszącemu mu piknikowi, zostały zakupione i posadzone krzewy wzdłuż ogrodzenia przy szkole. Sołtys uczestniczył przy organizacji tych corocznych imprez, a także uroczystych obchodów 120 - lecia miejscowej szkoły. Za złożone pieniądze przez mieszkańców i sponsorów zostało wyremontowane przedszkole na kwotę 7000 zł Zostały wyremontowane i wymalowane huśtawki na placu zabaw. Sołtys Kukla angażował się także w wykonanie termomodernizacji szkoły i przedszkola w Łąkcie Dolnej, zamontowania dużego napisu z nazwą szkoły oraz tablicy pamiątkowej, zasponsorowanej przez sponsorów z Łąkty Dolnej.
    Kolejnym przedmiotem starań sołtysa były inwestycje w remizie i wokół remizy (m. in. wybudowanie boksu garażowego, wykopanie studni, urządzenie bufetu, wyłożenie sali balowej płytkami ceramicznymi, wykonanie szatni, zainstalowanie telefonu i przywrócenie dostępu do internetu, wykonanie tynków, ocieplenia, wymalowanie pomieszczeń, zamontowanie części nowych drzwi, wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej, dobudowano chłodnię. Za pieniądze od sponsorów zostało zakupione 50 krzeseł. Wykonano 2 gabloty. Zmodernizowano kuchnię (okapy nad kuchenkami i nad patelnią, wentylacja, ułożenie płytek na ścianach). Dzięki Pani Genowefie Hołota (Św. Pamięci Bronisława Hołoty) którzy sprzedali działkę udało się zrobić parking. Wyrównano plac, któy został przekształcony na miejsce publiczne, posiano trawę, wybudowano na nim altanę itd.
    W swoim wystąpieniu Sołtys Jan Kukla podkreślił także zaangażowanie i ofiarność sponsorów, którzy wsparli te działania. Podziękował także wszystkim osobom i instytucjom, którzy współpracowali przy realizacji  zadań. Jako powód swojej przedterminowej rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa podał negatywny wynik weryfikacji przez mieszkańców wsi podczas listopadowych wyborów samorządowych, w których kandydował do Rady Gminy Trzciana (uzyskał 188 głosów - czwarty wynik wśród kandydatów, ale nie otrzymał mandatu).
    Kolejnym punktem zebrania były wybory sołtysa. Z sali zgłoszono aż 6 kandydatur, ale nie wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Ostatecznie o funkcję sołtysa rywalizowało trzech kandydatów: Roman Kędra, Andrzej Moroziuk, Paweł Chwajoł. Po przeprowadzeniu tajnych wyborów okazało się, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości (50% + 1) oddanych głosów. W tej sytuacji - zgodnie ze Statutem Sołectwa - musiały dokonać się wybory dodatkowe, w których rywalizowało dwóch kandydatów  z największą ilością głosów (Roman Kędra - 51 głosów oraz Paweł Chwajoł - 40 głosów). W dodatkowych, również tajnych wyborach, Roman Kędra uzyskał 62 głosy, a Paweł Chwajoł 41 głosów. Taki wynik oznaczał, że nowym sołtysem Łąkty Dolnej na kadencję 2011 - 2015 został wybrany Roman Kędra. Jako pierwszy złożył mu gratulacje Wójt Józef Nowak, z zaraz potem poprzedni sołtys Jan Kukla i Przewodniczący Zebrania Maciej Babral. Nowy Sołtys podziękował za wybór, wyraził nadzieję na dobrą współpracę z Wójtem Gminy, radnymi i wszystkimi mieszkańcami wsi.
    Zebrali podjęli uchwałę w sprawie ilości osób wybieranych do rady sołeckiej. Postanowiono, że będzie ją tworzyć grono 10 osób. Do rady zgłoszono z sali 12 kandydatów. W wyniku tajnego głosowania w skład nowej Rady Sołeckiej w Łąkcie Dolnej wybrani zostali: Babral Maciej (76 głosów), Burda Jan (72), Burdelski Jan (78), Burkowicz Jacek (72), Dziedzic Jan (77), Kukla Mirosław (74), Kukla Wiesław (77), Stańdo Andrzej (62), Wolak Andrzej (61) i Wolak Krzysztof (65). Pozostali kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Matuszewski Konrad - 46 oraz Palonek Robert - 53.
    W czasie pracy Komisji Skrutacyjnej nad obliczeniem głosów, radny z Łąkty - Krzysztof Wolak przedstawił zebranym propozycję "Planu Odnowy Wsi Łąkta Dolna", o który zabiegała jeszcze poprzednia rada sołecka. Po krótkiej dyskusji zebrani jednogłośną uchwałą przyjęli ten Plan, który po przyjęciu przez Radę Gminy będzie podstawą do wnioskowania o unijne fundusze na realizację najważniejszych zadań określonych w tym planie. Są nimi: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w pobliżu budynku szkolnego oraz modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej. Po uchwaleniu tego Planu przez Radę Gminy Trzciana, zostanie on umieszczony w naszym serwisie internetowym.
     Podczas tego zebrania miała także miejsce dyskusja nad sprawozdaniem sołtysa, planami działań i sprawami bieżącymi wsi. Głos zabrało kilku mieszkacow wsi, w tym najstarszy uczestnik zebrania - 82 letni Władysław Piech. Poruszono kilka ważnych dla wsi spraw. Była mowa o złym utrzymaniu zimowym dróg gminnych (brak lub złe podsypywanie), o budowie kanalizacji, chodników, modernizacji dróg, ociepleniu szkoły i budynku świetlicy, o zagrożeniu powodziowym. Wójt Józef Nowak skrupulatnie notował zgłaszane problemy, odpowiadał na pytania, wyjaśniał. Gorąco apelował o zapoznanie się z opracowywanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz o stwarzanie dobrego klimatu wokół zaplanowanej inwestycji - budowy kanalizacji. Podał także podstawowe informacje dotyczące sposobu doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do działek.
    Głos zabrał także radny powiatowy - Wiesław Kukla, który podziękował mieszkańcom za poparcie podczas ostatnich wyborów samorządowych.
    Po upływie prawie trzech godzin zebrania, po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku jego Przewodniczący Maciej Babral dokonał zamknięcia obrad.    
    Kolejne zebrania wiejskie odbędą się w: Kierlikówce (16 stycznia), Ujeździe i Rdzawie (23 stycznia), Kamionnej, Leszczynie i  (30 stycznia) oraz Trzcianie (6 lutego).

Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Józef Nowak.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Maciej Babral. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Jan Kukla.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Roman Kędra.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Krzysztof Wolak.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011. Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011.
Zebranie wiejskie w Łąkcie Dolnej - 09.01.2011.

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz