Zebranie wiejskie w Ujeździe. Zebranie wiejskie w Ujeździe.

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W UJEŹDZIE - 23.01.2011

   

     Dnia 23 stycznia 2011 roku mieszkańcy Ujazdu, na zebraniu wiejskim zorganizowanym w budynku miejscowego Wiejskiego Domu Ludowego dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2011 - 2014. Otwarcie zebrania dokonał Wójt Gminy Józef Nowak, który powitał przybyłych mieszkańców. W swoim przemówieniu podziękował sołtysowi i radzie sołeckiej za współpracę w mijającej kadencji oraz mieszkańcom za okazane poparcie w ostatnich wyborach samorządowych.
    Była bardzo dobra frekwencja. W zebraniu uczestniczyło bowiem 65 spośród 265 uprawnionych mieszkańców sołectwa (około 25%) co oznaczało, że do zebranie można było odbywać w pierwszym terminie. Zebrani wybrali przewodniczącym zebrania pana Stanisława Kowalczyka, a protokolantem panią Katarzynę Kita.
    Sołtys minionej kadencji, pan Stanisław Kowalczyk, złożył sprawozdanie ze swojej działalności (zamieszczamy poniżej), a także przedstawił propozycje inwestycji na kolejne lata.
    Po złożonym sprawozdaniu i dyskusji zapoznano wyborców z zasadami głosowania i wyborów na Sołtysa i Radę Sołecką. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano członków Komisji Skrutacyjnej w składzie: Dorota Grabowska, Małgorzata Niedbach, Paulina Więcław.
    Kolejnym punktem zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Podano jedną kandydaturę - pana Stanisława Kowalczyka, który zgodził się kandydować. Następnie - w głosowaniu jawnym - podjęto uchwałę o składzie ilościowym Rady Sołeckiej, którą będzie tworzyć 9 osób, łącznie z sołtysem. Na kandydatów do Rady Sołeckiej zgłoszono następujące osoby: Marek Biros, Anna Błasińska, Tomasz Błasiński, Bogdan Cholewa, Henryk Grabowski, Jerzy Kącki, Zbigniew Kołodziejczyk, Anna Kukla, Stefan Marzec, Maria Więcław. Wszyscy kandydaci zgodzili się kandydować do rady sołeckiej.
    Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania na sołtysa, a po oddaniu głosów przystąpiła do liczenia, a potem ogłosiła wyniki. W głosowaniu tajnym udział wzięły 63 uprawnione osoby. Oddano 63 ważne głosy. Decyzją wyborców sołtysem wsi Ujazd został więc ponownie pan Stanisław Kowalczyk (62 głosami za i 1 przeciw). Mieszkańcy i Wójt Gminy pogratulowali nowo wybranemu sołtysowi oklaskami. Ten z kolei podziękował mieszkańcom za zaufanie i wybór na następną kadencje.
    W kolejnym tajnym głosowaniu dokonano wyborów rady sołeckiej., W jej skład wybrano następujące osoby: Marek Biros (48 głosów), Błasińska Anna (53), Bogdan Cholewa (46), Henryk Grabowski (50), Jerzy Kącki (49), Anna Kukla (42), Stefan Marzec (42) i Maria Więcław (49).
    Po zakończonym głosowaniu sołtys Stanisłąw Kowalczyk pogratulował nowo wybranej Radzie Sołeckiej. Wyraził także nadzieję na dobrą współpracę.
    Ostatnim punktem zebrania było omówienie spraw bieżących, tj. poprawa stanu dróg, dokończenie budowy chodnika, oświetlenie przydrożne, a także problem bezpańskich psów. Odczytano również komunikat Wojewody Małopolskiego dotyczący problemu wścieklizny.

Zebranie wiejskie w Ujeździe. Zebranie wiejskie w Ujeździe.

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa za rok 2010 i całą kadencję 2007 - 2010

    Rok 2010 to ostatni rok kadencji Rady Sołeckiej Ujazd w latach 2007 - 2010 r. Był to rok wielu wydarzeń w naszej miejscowości radosnych i smutnych. Radosnymi wydarzeniami była organizacja Święta Strażackiego połączonego z poświęceniem samochodu strażackiego i odsłonięcie granitowej tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej zabranych z Ujazdu 22 listopada 1943 roku i zamordowanych.
   Udało się wykonać wiele zadań które polepszyły warunki bezpieczeństwa i egzystencji mieszkańców wsi Ujazd
Do tych zadań należą:
   - W 2007 roku - zakup samochodu strażackiego za kwotę 65 tyś złotych z czego 7,400 przekazała rada sołecka, 1,5 zł. straż i 56100 Urząd Gminy.
    - zostały wykonane remonty dróg gminnych Ujazd Biros, Lesniak za kwotę 3tyś. zł.
    W roku 2008 - wykonano remont WDL poprzez malowanie i ułożenie tynku żywicznego za kwotę 5 tyś. zł.
- utrwalenie emulsją asfaltową dróg gminnych Ujazd - Folwark - Kukla za kwotę 6 tyś.
- utwardzenie dróg żużlem i żwirem za kwotę 12 tys. złotych
- wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej za kwotę 7, 5tyś. zł.
- budowa mostu na rzece Rdzawka w ciągu drogi powiatowej
- wykonanie regulacji na potoku Rdzawka
- Projekt wodociągowy dla miejscowości Ujazd
- malowanie wiaty przystankowej oraz pasów na przejścia
- zakup mundurów dla strażaków za kwotę 1,4 tyś. zł.
- zakup odtwarzacza dla dzieci w SP w Kierlikówce oraz przeznaczono kwotę w wysokości 800 zł na prace remontowe
- montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowe pod dworem
   W 2009 roku - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Ujazd - Kukla za kwotę 49.352 zł
- wykonanie części robót przy budowie chodnika poprzez ułożenie kanalizacji burzowej, krawężników, studzienek rewizyjnych i wpustów ulicznych za kwotę 49 tyś. zł.
- utrwalenie nawierzchni asfaltowej na drogach Ujazd - Zyznówka, Folwark - Kukla za kwotę 6 tys. zł.
- utwardzenie żużlem i żwirem dróg Ujazd - Leśniak - Biros - Wrona Ugory
- zakup mundurów strażackich i wyposażenia za kwotę 1 tyś. zł.
- zakup dla SP w Kierlikówce tablicy do koszykówki oraz krzeseł dla przedszkolaków za kwotę 1,2 tys. zł.
- uruchomienie wioski internetowej z sześcioma komputerami.
    W 2010 roku:
- zakup i montaż wiaty przystankowej za kwotę 5 tyś zł.
- Zakup mebli dla SP w Kierlikówce za kwotę 1675 zł.
- oczyszczenie rowów przy drodze Ujazd - Zyznówka za kwotę 1tyś.
- utrwalenie nawierzchni asfaltowej na drogach Ujazd - Folwark - Kukla - Zyznówka za kwotę 2 tyś.
- utwardzenie dróg Ujazd - Stukus - Kolawy - Leśniak - Biros destruktem asfaltowym za kwotę 4 tyś. zł.
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Ujazd - Zbydniów
- budowa chodnika poprzez ułożenie obrzeży podbudowy dolnej i górnej, ułożenie kostki brukowej za kwotę 31 tyś. z czego Urząd Gminy przeznaczył kwotę 10 tyś. zł. strażacy 3.3 tyś., 350 zł. z wypożyczalni sprzętu, 526 zł z środków sołeckich tj 14176 zł. pozostała kwota tj. 1682 4zł. od sponsorów.
- budowa wodociągu
- budowa przepustu drogowego na drodze Ujazd - Zyznówka za kwotę 35 tyś. złotych
    Podtrzymywany jest kurs autobusu dowożącego dzieci do gimnazjum i SP w Kierlikówce. Na bieżąco wykonywane są usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.Na pewno wykonanie tych zadań polepszyło warunki bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz dzieci uczęszczających do SP czy gimnazjum.
    Smutnymi wydarzeniem są niewątpliwie ostatnie ulewne deszcze jakie nawiedziły naszą gminę w maju i czerwcu , w wyniku czego została zniszczona droga powiatowa na odcinku pod kurnikami, koło Satały i Błasińskiego. Są to straty bardzo duże i kosztowne, dlatego proszę o cierpliwość i wyrozumienie w usuwaniu tych skutków. Faktem niepokojącym jest to, że wielu rolników z naszej miejscowości nie wykorzystało zwrotu podatku akcyzowego tzw. dopłatę do paliwa. Zachęcam wszystkich mieszkańców do wykorzystania wszystkich dopłat, jakie można uzyskać z Unii Europejskiej czy to w rozwoju gospodarstwa rolnego, czy działalności gospodarczej. W tej sprawie zachęcam do czytania tablic informacyjnych w naszej miejscowości, bo wiele wiadomości na temat dopłat unijnych jest tam zamieszczony, jak również zapraszam do WDL i skorzystanie z Internetu.
   Przybyło nas o dwie osoby. Między 2007 rokiem, a 2010 było nas w 2007 r. - 341 osób, a na dzień 31 grudnia 2010 roku -  343 osoby. W 2010r. urodziło się czworo dzieci, a zmarły 2 dwie osoby. Mam nadzieję, że rok bieżący przyniesie lepszą statystykę i nie będziemy się martwić o przyrost naturalny, jak również że odnotujemy same radosne wydarzenia.
     Serdecznie podziękowania składam na ręce Pana Stanisława Grabowskiemu, który wraz z paniami i panami z Ujazdu tak wspaniale przygotowywali adoracje krzyża pańskiego. Dziękuje również Panu Pawłowi Kłóskowi za zaangażowanie się i pomoc w wykonywaniu prac na terenie Ujazdu. Dziękuję za zaangażowanie radzie sołeckiej, mieszkańcom wsi, którzy uczestniczyli w wykonywaniu naszych zadań.
    Na pewno nie są to wszystkie zadania, jakie byśmy sobie życzyli wykonać w tym okresie, ale cóż - wszystko jest związane z finansami.
    Mam nadzieje że lata 2011 - 2015 będą lepsze od mijającego okresu w pozyskiwaniu środków finansowych i wykonywaniu robót, lub nie gorsze. Na koniec mojego sprawozdania chciałbym wszystkim podziękować za życzliwość, zrozumienie, pomoc w działaniu na rzecz rozwoju wsi.
     Na zakończenie tego sprawozdania chciałbym na rok 2011 życzyć wszystkim mieszkańcom wsi dużo zdrowia, zadowolenia rodzinnego i sąsiedzkiego, wytrwałości w dążeniu do wymierzonego celu, spełnienia marzeń zawodowych i rodzinnych niech to nowonarodzone Dziecię Betlejemskie napełni nas miłością, zgodą, tego wam życzę.

Stanisław Kowalczyk - sołtys Ujazdu.

Zebranie wiejskie w Ujeździe - 23.01.2011. Stanisłąw Kowalczyk - sołtys Ujazdu.
Zebranie wiejskie w Ujeździe - 23.01.2011.

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz