wiejskietrzciana2011-01.jpg (16822 bytes)

wiejskietrzciana2011-02.jpg (11649 bytes)

WYBORY SOŁTYSA I RADY  SOŁECKIEJ W TRZCIANIE - 06.02.2011

   

     Podobnie, jak we wszystkich pozostałych sołectwach gminy, tak i w Trzcianie, zebranie wiejskie odbyte w dniu 6 lutego 2011 roku otworzył Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak. Powitał 119 przybyłych mieszkańców tego sołectwa (na 1202 uprawnionych do udziału w zebraniu), a następnie przeprowadził głosowanie nad wyborem przewodniczącego zebrania, którym został Pan Tadeusz Jagielski. Trudne zadanie pisania protokołu powierzono Pani Beacie Mordarskiej.
     Obszerne sprawozdanie z działalności swojej i rady sołeckiej przedstawił Sołtys Trzciany Pan Eugeniusz Burek, który tę funkcję pełnił od 1991 roku, to jest przez dwadzieścia lat.
     Kandydować na stanowisko Sołtysa Trzciany w nowej kadencji zgodziło się  dwie osoby: Pan Ryszard Rybka i Pani Maria Zdebska. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną, pracującą w składzie: PP. Mirosław Babicz, Aleksandra Bobek (w głosowaniu do Rady Sołeckiej zastąpiła ją Pani Anna Rosiek), Małgorzata Grabowska, Marcin Duda, Bogumiła Jagielska, sołtysem Trzciany został wybrany Ryszard Rybka, który uzyskał 65 głosów.   
     W wyborach do Rady Sołeckiej ostatecznie kandydowało 14 osób. W tajnym głosowania w jej skład wybrano - zgodnie z decyzją zebrania - 9 osób: PP. Krzysztof Kącki, Edward Bębenek, Roman Bujak, Maria Zdebska, Aleksandra Bobek, Jan Łukasik, Janusz Szczur, Henryk Węglarz, Bogusław Kaja.
    W trzeciej części zebrania zrealizowano punkt dyskusja i wolne wnioski oraz zapytania. Tych ostatnich było bardzo dużo i dotyczyły one następujących spraw:
- potrzeby utworzenia drogi do Państwa Oświecimka,
- konieczności zabezpieczenia drogi powiatowej przy zmodernizowanym moście w Gliniku (koło Państwa Bodurki),
- potrzeby przeniesienia przystanku mieszczącego się w przysiółku Glinik na zatokę powstałą w wyniku remontu drogi powiatowej,
-  potrzeby dowożenia dzieci do szkoły z przysiółku Libichowa (padła propozycja zakupu przez gminę busa na potrzeby dowozu dzieci do placówki oświatowej),
-  potrzeby oświetlenia drogi powiatowej przy cmentarzu w miejscowości Trzciana.
    Poruszono także kilka innych spraw, w tym: lokalizacji oczyszczalni ścieków i jej budowy w przysiółku Libichowa, listy dróg gminnych oczekujących na modernizację, odśnieżania dróg przed godziną 6.00, zaśmieconych rowów.
    Jak z powyższego zestawienia problemów do rozwiązania nowa rada sołecka ma dużo. Nowy sołtys, który jej przewodzi, liczy na to, że wszyscy zgodnie i czynnie będą włączać się w ich rozwiązywanie.
    Mieszkańcy zebrani w sali Świetlicy Gminnej w Trzcianie nie zapomnieli o sołtysie Eugeniuszu Burku. W ich imieniu podziękowali mu PP. Stanisław Kita oraz Pan Ryszard Banaś podziękowali. Podziękowania Panu Eugeniuszowi Burkowi za wieloletnią współpracę złożył także Pan Wójt Józef Nowak, a do tych podziękowań przyłączył się również Pan Józef Dudziak, który przypomniał,  że Pan Eugeniusz Burek pełnił nadal inne funkcje społeczne m.in. Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Bochni.

Wójt Józef Nowak i Przewodnicząy Zebrania Tadeusz Jagielski. Wójt Józef Nowak i Przewodnicząy Zebrania Tadeusz Jagielski.
Miejsce głosowania wskazuje przewodnicząacy komisji skrutacyjnej - Mirosław Babicz. Mieszkańcy Trzciany podczas głosowania.
Eugeniusz Burek dziękuje za kwiaty i wyrazy uznania. Ryszard Rybka - nowy sołtys Trzciany.
Zebranie wiejskie w Trzcianie - 06.02.2011.

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz