NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
01.04 - 30.06.2011

INFOMACJA Z DNIA 29.06.2011DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

   Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

    Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4."  Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

    Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi
na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

    Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18. 
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
    Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

 Plakat NSP 2011.

    W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis powszechny jest jednym z najważniejszych badań statystycznych. Jest to badanie pozwalające na zebranie pogłębionych, aktualnych informacji dotyczących polskiego społeczeństwa. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 to pierwszy spis powszechny od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i jednocześnie jubileuszowy, dziesiąty spis powszechny w historii Polski.

Cel spisu

    Spis powszechny dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno - ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W celu prowadzenia analiz porównawczych istotne będzie także uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r.

 

Informacja GUS

    Rzecznik Prasowy Prezesa GUS informuje że od 22 marca, na stronie wvvw.stat.gov.pl udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 w wersji do badania pełnego oraz do badania reprezentacyjnego.
    Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, informacje wprowadzone na tym formularzu nie są zapisywane w bazie danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania.
    Właściwy formularz będzie można wypełnić od chwili rozpoczęcia NSP 2011 to jest, od 1 kwietnia br., ale nie później niż do 16 czerwca 2011 roku. Formularz będzie aktywny, to znaczy będzie można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania, jednorazowo lub etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze.
    Wprowadzone dane będą zapamiętywane. Jeśli przez 14 dni formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego.

WIĘCEJ O NSP 2011

Spis obejmie:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami,
- osoby niemające miejsca zamieszkania.

    W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych: stan i charakterystyka demograficzna ludności, edukacja, aktywność ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła utrzymania osób, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne, migracje zagraniczne, narodowość język oraz mniejszości narodowe i etniczne, wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego), gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki). Dane te będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 na godz. 24.00.
   

Obowiązek udzielania odpowiedzi

    Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności respondenci będą mogli udzielid odpowiedzi na pytania dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych. Pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności również mogą byd uzupełniane na zasadzie dobrowolności.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie, wspólnie z nimi zamieszkałe.

Metody zbierania danych

   W tegorocznym spisie dane zbierane będą wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. NSP 2011 zostanie przeprowadzony równocześnie jako badanie pełne i badanie reprezentacyjne na dwóch rodzajach formularzy elektronicznych - w badaniu pełnym z krótszą listą pytań i w badaniu reprezentacyjnym z dłuższą listą pytań. Badanie reprezentacyjne będzie przeprowadzone u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których mieszkania zostaną wylosowane do tego badania, natomiast w odniesieniu do osób, których mieszkania nie zostały wylosowane do badania, przeprowadzone będzie badanie pełne.

Kolejność i terminy prowadzenia badań:

- od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. - samospis internetowy - dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie formularz elektroniczny. Formularz i szczegółowe instrukcje jego wypełnienia będzie można znaleźć na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki - uzupełnić je. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. W tym czasie będzie można logować się wielokrotnie - dane za każdym razem są zapamiętywane.
Przewidziana jest również możliwość pracy na formularzu w wersji off-line. Formularz off-line nie zawiera żadnych danych administracyjnych - jest pusty. Respondent pracuje poza systemem informatycznym statystyki publicznej i sam wprowadza wszystkie dane. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej GUS lub w najbliższym biurze spisowym. Następnie wypełniony i zapisany na wybranym nośniku formularz należy przekazać do gminnego biura spisowego.

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym prowadzony przez ankietera statystycznego rejestrującego na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych. Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego i dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić poprzez kontakt z infolinią.

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - wywiady w terenie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych.      Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz będzie osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu, która złożyła na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić poprzez kontakt z infolinią.
   NSP 2011 zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym przeprowadzanym przez rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. W tym terminie rachmistrze spisowi zweryfikują wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem kompletności budynków, zlokalizują brakujące punkty adresowe i uzupełnią o nie wykaz.
   NSP 2011 zakończy się w dniu 30 czerwca 2011 r. W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie zrealizowany w drodze wywiadu telefonicznego spis kontrolny mający na celu sprawdzenie kompletności przeprowadzonego spisu, poprawności uzyskanych danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. Spis kontrolny obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego badania i również zostanie przeprowadzony na formularzach elektronicznych.

Tajemnica statystyczna i bezpieczeństwo danych

    Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące na rzecz NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie pociąga za sobą sankcje karne. Dane przekazane przez respondentów są automatycznie szyfrowane i przekazywane do centralnej bazy danych ulokowanej poza ogólnodostępną siecią informatyczną. Przetwarzaniem danych zajmują się tylko i wyłącznie upoważnione osoby. Dane wynikowe zostaną opublikowane w formie uniemożliwiającej jakąkolwiek identyfikację danych jednostkowych tj. osób, gospodarstw domowych i adresów.

Ważne terminy:

  • 1.03 - 17.03.2011 r. - obchód przedspisowy,

  • 01.04.2011 r. - rozpoczęcie NSP 2011, uruchomienie samospisu jako metody zbierania danych,

  • 8.04.2011 r. - rozpoczęcie pracy rachmistrzów w terenie (wywiad z respondentem), rozpoczęcie pracy ankieterów statystycznych (wywiad telefoniczny),

  • 15 - 16.04.2011 r. - spis osób bezdomnych,

  • 16.06.2011 r. - zakończenie samospisu,

  • 30.06.2011 r. - zakończenie pracy rachmistrzów, zakończenie pracy ankieterów statystycznych, zakończenie NSP 2011 r.,

  • 1 - 11.07.2011 r. - spis kontrolny.

SERWIS GUS O SPISIE >>>

[wstecz]