Budynki Szkoły w Kamionnej.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY W KAMIONNEJ - 30.05.2011

Zarządzenie nr 32/VI/11 Wójta Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej


    Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 7, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. - w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) Wójt Gminy Trzciana zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                              Wójt Gminy Trzciana - mgr inż. Józef Nowak


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/VI/11 Wójta Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2011 r.

    Wójt Gminy Trzciana ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, 32-732 Kamionna woj. małopolskie

1.    Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania, wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436):

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2) ukończył studia wyższe magisterskie lub studia pierwszego stopnia albo studia wyższe zawodowe lub kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionnej ,
3) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole lub placówce, albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy  w szkole wyższej;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a w przypadku nauczyciela  akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o którym mowa w art. 31, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.)lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 ze zm.)

2. OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
.    dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
.    aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia ( w tym także dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą);
.    karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);
9) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o który mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.)
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej", w terminie do 17 czerwca 2011 r. do godz. 15.30, na adres: Urząd Gminy w Trzcianie 32 - 733 Trzciana 302 woj. małopolskie

   Konkurs odbędzie się dnia 21 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie.

     Bliższych informacji o zasadach konkursu i warunkach uczestnictwa udziela Urząd Gminy w Trzcianie, tel. 14 613 - 61 - 22.

                                                                                                                      Wójt Gminy Trzciana - mgr inż. Józef Nowak

wstecz