IV. Zjazd Gminny ZOSP RP w Trzcianie - 29.06.2011 r.

IV. ZJAZD GMINNY ZOSP RP W TRZCIANIE - 29.06.2011

     29 czerwca 2011 roku w świetlicy remizy OSP w Trzcianie miał miejsce Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzcianie, który odbył się w roku 90-lecia powstania tego Związku w Polsce. Oprócz delegatów wybranych w poszczególnych jednostkach działających na terenie gminy, na obrady zaproszono gości, m. in. reprezentację drużyn młodzieżowych działających w OSP Trzciana, strażaków - seniorów, strażaków, którzy w okresie minionej kadencji działali we władzach jednostek i zarządzie gminnym, przedstawicieli władz zwierzchnich Związku. Przybyli: Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie - Stanisław Sorys, Dyrektor Oddziału Wykonawczego tego Oddziału - Kazimierz Sady, Sekretarz Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - Tadeusz Olszewski, Starosta Bocheński Jacek Pająk. Obecni byli także sołtysi i przedstawiciele firm sponsorujących działalność OSP.
    Zjazd otworzył prezes ustępującego Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Józef Nowak. Zanim rozpoczęto zasadnicze obrady minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków OSP z terenu Gminy, a także Prezesa - Posła Wiesława Wody. Delegaci wybrali Jerzego Dudka na Przewodniczącego Zjazdu a Annę Błasińską na sekretarza. Do prezydium zjazdu dokooptowano Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Józefa Nowaka,
Komendanta Gminnego - Stanisława Piaseckiego oraz gości: Stanisława Sorysa i Kazimierza Sadego. Przegłosowano regulamin i porządek obrad oraz wybrano komisje: mandatową (Król Stefan, Grabowski Andrzej, Kącki Jerzy), komisję wyborczą (Tracz Stanisław s. Alojzego, Wrona Wiesław, Kukla Emil), komisję uchwał i wniosków (Janusz Szczur, Roman Bujak, Henryk Cempura) oraz komisję skrutacyjną (Kazimierz Wołowiec, Legień Piotr, Anielski Stanisław).
    Potem miejsce ceremonia wręczenia wyróżnień: dyplomów z podziękowaniami i statuetek z wizerunkiem Świętego Floriana - Patrona Strażaków. W ten sposób Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie podziękował seniorom, ustępującym członkom władz, sponsorom i innym osobom, które wspierały działalność strażaków.
   Dyplomy z podziękowaniami Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Józef Nowak w asyście Komendanta Gminnego Stanisława Piaseckiego wręczył następującym osobom:
Stefan Dyrdał, Kazimierz Wrona, Jan Łukasik, Emil Białka, Władysław Kłósek, Tadeusz Mroczek, Stanisław Kącki, Augustyn Grabowski, Jan Wilk, Stanisław Bębenek, Kazimierz Mikołajek, Jakub Stadnik, Emilian Burkiewicz, Bronisław Judka, Emil Kukla, Tadeusz Olszewski, Jan Kukla, Grzegorz Furtak.
    Natomiast pamiątkowe statuetki otrzymali: Stanisława Sorys - Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie, Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Krakowie, Jacek Pająk - Starosta Bocheński (za wkład pracy i zaangażowanie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej) oraz Stanisław Gutowski (za poświęcenie i zaangażowanie
w kształtowaniu młodego pokolenia - prowadzenie drużyn młodzieżowych), a także Włodzimierz Pietras - Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Leszczynie - za wkład pracy i zaangażowanie w zakresie działalności kulturalnej strażaków, Jerzy  Dudek - Sekretarz ZOG ZOSP RP w Trzcianie - za wkład pracy i zaangażowanie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Należy dodać, że nie wszyscy wyróżnieni przybyli na zjazd, a więc przyznane im dyplomy i statuetki zostaną przekazane w innym terminie.
   Specjalny adres okolicznościowy otrzymał  natomiast: Prezes ZOG Józef Nowaka, a wręczyli go wiceprezesi ZOG - Zatorski Franciszek i Tracz Stanisław oraz Komendant Gminny Związku Stanisław Piasecki. W imieniu wszystkich obdarowanych i wyróżnionych podziękował Jerzy Dudek.
   Po zakończeniu tej ceremonii przystąpiono do dalszych obrad, które przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zebrani wysłuchali rzetelnie przygotowanych i obszernych sprawozdań, które złożyli: Prezes ustępującego Zarządu Józef Nowak (pełna treść na podstronie), Komendant Gminny Stanisław Piasecki (na podstronie) i Skarbnik ZOG Stanisław Kowalczyk. Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół informujący, że Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał, bo obecnych jest 19 delegatów (na 24), a sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku, zakończone wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium przedłożył Ryszard Śliwa.
    W dyskusji nad sprawozdaniami i działalności straży pożarnych wzięło udział kilka osób. Przemawiali: Stanisław Sorys, Kazimierz Sady, Jacek Pająk, Tadeusz Olszewski. Wyrażano strażakom podziękowania za działalność, za współpracę z władzami Związku i samorządowymi, mówiono o czekających zadaniach, w tym o koniecznych szkoleniach i intensywniejszą pracą z młodzieżą (postulaty utworzenia MDP we wszystkich wioskach, w których są szkoły).
    W głosowaniu jawnym delegaci postanowili powiększyć liczbę członków Zarządu Gminnego Oddziału o jedną osobę. Zaproponowano, by był to Jerzy Dudek. Określili liczbę cżłonków Zarządu Gminnego Oddziału na 8 osób i Gminnej Komisji Rewizyjnej na 3 osoby. Zgłoszono także kandydatów na delegatów na Zjazd Powiatowy, który odbędzie się jesienią br. Poszczególne głosowania prowadził Przewodniczący Zjazdu, a głosy liczyła komisja skrutacyjna. Przegłosowano kolejno 6 uchwał, m. in. o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium, o wyborze zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na zjazd powiatowy. Przyjęto również uchwałę programową na nową kadencję.
    Podczas krótkiej przerwy na pierwszych posiedzeniach zebrały się: nowy Zarząd Gminnego Oddziału Związku OSP w Trzcianie i Komisja Rewizyjna tego Oddziału. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zjazdu odczytał składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie na kadencję 2011 - 2015.
    Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie na kadencję 2011 - 2015 przedstawia się następująco: Józef Nowak - Prezes, Stanisław Piasecki - Komendant Gminny, Jerzy Dudek - Sekretarz, Stanisław Kowalczyk - Skarbnik, Franciszek Zatorski - Wiceprezes, Stanisław Tracz - Wiceprezes, Jan Truś - Członek, Krzysztof Kącki - Członek.
    Natomiast Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie: Ryszard Śliwa - przewodniczący, Wiesław Wrona - Wiceprzewodniczący, Jerzy Kącki - Sekretarz.
    Delegatami na Zjazd Powiatowy wybrano: Józefa Nowaka i Stanisława Piaseckiego. Jako swoich przedstawicieli do Zarządu Powiatowego Oddziału Zarząd wskazał Józefa Nowaka i Stanisława Piaseckiego.  
    W końcowej części obrad ponownie wybrany na Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie Józef Nowak podziękował za wybór, Przewodniczącemu Zjazdu za sprawne poprowadzenie obrad i delegatom oraz gościom za przybycie, po czym ogłosił zamknięcie IV. Gminnego Zjazdu ZOSP RP w Trzcianie. 

Jóżef Nowak dokonuje otwarcia Zjazdu. Delegaci podczas głosowania.
Podziękowania dla seniorów. Podziękowania dla seniorów.
4zjazdgminnyosp-06.jpg (15728 bytes) Statuetka dla Stanisława Sorysa.
Statuetka dla Starosty Jacka Pająka. Statuetka dla Kazimierza Sadego.
Statuetka dla Jerzego Dudka. Wiceprezesi dziękują Prezesowi.
Jóżef Nowak przedstawia sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie przedstawia Komendant Gminny Stanisław Piasecki.
Przemawia Stanisław Sorys. Przemawia Starosta Jacek Pająk.
Przemawia Kazimierz Sady. Przewodniczącym Zjazdu był Jerzy Dudek.
Kazimierz Wołowiec - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. Janusz Szczur - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.
Opiekun MDP Trzciana - Stanisław Gutowski. Delegat z OSP Rdzawa - Stefan Król.
Przemawia Stanisław Tracz z OSP Leszczyna. W przerwie oglądano kroniki OSP.
Jerzy Dudek przedstawia skład nowego Zarządu.  Przemawia Prezes Zarządu Gminnego Oddziału - Józef Nowak.
Zarząd Gminnego oddziału na kadencję 2011 - 1015. Komisja Rewizyjna Gminnego Oddziału.
IV. Zjazd Gminny Związku OSP RP w Trzcianie - 29.06.2011 r.

wstecz