IV. ZJAZD GMINNY ZOSP RP W TRZCIANIE - 29.06.2011
SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO ZOSP RP W TRZCIANIE
ZA OKRES KADENCJI 2006-2010

Stanisław Piasecki.

Charakterystyka sił i środków stanowiących potencjał ratowniczy w gminie Trzciana:

    Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek OSP , w których zostały powołane do działań ratowniczych tak zwane JOT- y, czyli Jednostki Operacyjno Techniczne, z liczbą 119 - tu strażaków czynnych. Jedna jednostka tj. OSP Trzciana włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz do Małopolskiej Brygady Odwodowej.
    Wyszkolenie i wyposażenie jednostek umożliwia podjęcie:
- działań ratowniczo - gaśniczych - przez wszystkie jednostki,
- do działań ratownictwa techniczno drogowego i ratownictwa medycznego przystosowana jest jedna jednostka tj. OSP Trzciana.  

    Na wyposażeniu bojowym ochotniczych straży pożarnych znajdują się następujące samochody: 5 samochodów średnich z beczkami na wodę, 2 samochody lekkie z podstawowym sprzętem ratowniczym oraz małym zbiornikiem wodnym i tzw. szybkim natarciem, 1 samochód lekki ratownictwa technicznego, przeznaczony głównie do ratownictwa w wypadkach drogowych ale posiada także urządzenie szybkiego natarcia i mały zbiornik wodny.
     Od czasu reaktywowania Gminy Trzciana wymienione zostały samochody strażackie we wszystkich jednostkach OSP. W tych, gdzie kupiono nowe samochody (Łąkta Dolna, lekki samochód w Trzcianie i Rdzawie) oraz nieco młodsze (Ujazd, Leszczyna), lub dołożono więcej do karosażu (Kamionna) nie ma większego problemu z ich utrzymaniem. Natomiast stary samochód - Mercedes w Trzcianie - coraz częściej ulega awariom, mamy także przeznaczony do sprzedaży benzynowy Star w Kierlikówce. W czasie ostatniej kadencji zniknęły z remiz strażackich ostatnie Żuki, które długo służyły nam strażakom.
    Ważniejsze wyposażenie i działania jednostek OSP:
1. OSP Trzciana posiada
- motopompy PO5 - 2 szt
- agregat prądotwórczy z osprzętem oświetleniowym - 2 szt.
- piły spalinowe do drzewa - 2 szt.
- pilę do betonu i stali - 1 szt.
- pompę szlamową - 3 szt.
- pompę pływającą - 1 szt
- zestaw ratownictwa medycznego - 1 kpl
- aparat ochrony dróg oddechowych - 2 kpl
- zestaw do ratownictwa drogowego typu 'LUKAS
- selektywne alarmowanie wraz z elektroniczną syreną alarmową, która umożliwia nadawanie dźwiękowych oraz słownych komunikatów ostrzegawczych
    Jednostka liczy 64 członków w tym 38 czynnych, posiada pełne umundurowanie bojowe oraz koszarowe i wyjściowe. Przy jednostce działają dwie drużyny młodzieżowe - dziewcząt i chłopców, którymi zajmują się druhowie Stanisław Gutowski oraz Bogdan Grabowski. W okresie 2006 do 2010 jednostka brała udział 126 razy w działaniach ratowniczych. Jednostka bierze także udział w ćwiczeniach powiatowych w ramach KSRG oraz ćwiczeniach Małopolskiej Brygady Odwodowej.

2. OSP Leszczyna posiada:
- motopompę PO5 - 2 szt.
- pompę szlamową - 1 szt.
- piłę spalinową do drzewa - 1 szt.
- agregat prądotwórczy - 2 szt.
- walizkę ratownictwa medycznego - 1 szt.
- wysysacz głębinowy - 1 szt.
- selektywne alarmowanie
     Jednostka liczy 35 członków, w tym 23 czynnych, posiada umundurowanie koszarowe i wyjściowe a także zabezpieczenie osobiste dla drużyny. W okresie 2006 do 2010 brała udział 19 razy w akcjach ratowniczych.

3. OSP Kierlikówka posiada:
- motopompę PO5 - 1 szt.
- pompę szlamową - 1 szt
- piłę spalinową - 1 szt.
- wysysacz głębinowy - 1 szt
   Najmłodsza jednostka OSP, która liczy 38 druhów, w tym 30 czynnych wyposażona jest w podstawowe umundurowanie koszarowe i wyjściowe oraz wyposażenie osobiste w postaci hełmów i obuwia. W okresie sprawozdawczym brała udział 16 razy w akcjach ratowniczych.

4. OSP Łąkta Dolna posiada:
- motopompa PO7 - 1 szt i PO5 - 1 szt
- pompa pływająca - 1 szt.
- pompa szlamowa - 1 szt.
- agregat prądotwórczy z osprzętem oświetleniowym - 1 szt
- walizka ratownictwa medycznego - 1 szt.
- piła do drzewa - 1 szt
    OSP Łąkta Dolna w okresie pięciu ostatnich lat uczestniczyła w 18 akcjach ratowniczych. W swoich szeregach skupia 44 członków, w tym 39 strażaków czynnych, posiada podstawowe umundurowanie koszarowe i wyjściowe, buty specjalne i hełmy.

5. OSP Ujazd dysponuje ważniejszym sprzętem, takim jak:
- motopompa PO5 i PO7
- walizka ratownictwa medycznego
- pompa pływająca
- piła spalinowa do drzewa
- wysysacz głębinowy
    Jednostka liczy 34 członków, w tym 29 strażaków czynnych. W czasie ostatniej kadencji uczestniczyła w 9 razy w akcjach ratowniczych. Posiada umundurowanie koszarowe i wyjściowe, hełmy i obuwie specjalne.

6. OSP Rdzawa posiada:
- motopompę PO5 i PO7
- pompę pływającą
- pompę szlamową
- piłą spalinową do drzewa
    W latach 2006 - 2010 brała udział w 37 akcjach ratowniczych. W swoich szeregach liczy 29 członków, w tym 26 czynnych. Umundurowanie koszarowe dla drużyny oraz obuwie i hełmy specjalne.

7. OSP Kamionna dysponuje:
- dwoma motopompami PO5
- piłą do drzewa
- wysysaczem głębinowym
    Liczy 37 członków czynnych, brała udział (od 2006r.) 26 razy w akcjach ratowniczych, posiada podstawowe umundurowanie koszarowe i wyjściowe, hełmy i buty specjalne.

    We wszystkich jednostkach występują braki w umundurowaniu specjalnym, pasach bojowych, zatrzaśnikach. Stopniowo braki te są uzupełniane. Łączność pomiędzy jednostkami i stanowiskiem kierowania PSP zapewniają radiostacje samochodowe zamontowane na wszystkich samochodach oraz 8 radiostacji przenośnych. System wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie gminy opiera się na 7 syrenach alarmowych , w tym jednej elektronicznej z możliwością przekazywania komunikatów słownych. Funkcjonowanie selektywnego wywołania w OSP Trzciana i OSP Leszczyna umożliwia uruchomienie drogą radiową z Powiatowego Stanowiska Kierowania w Bochni syren oraz równocześnie przez terminal GSM przesłanie komunikatu o zdarzeniu do wyznaczonej grupy strażaków z OSP na ich telefony komórkowe. Na bazie modułu GSM w Trzcianie tworzony jest obecnie podsystem wczesnego ostrzegania na takich samych zasadach, lecz skierowany do wszystkich jednostek na terenie gminy. Wyznaczeni strażacy funkcyjni z każdej OSP (prezes, naczelnik i kierowca) otrzymywać będą komunikaty sms - owe w przypadku uprzedzenia gminy o zagrożeniu.
     Wyposażenie jednostek pochodzi z różnych źródeł i oprócz budżetu gminy finansowane jest także przez instytucje współpracujące takie jak: Związek OSP RP, Komendanta Głównego PSP, Starostę Bocheńskiego, Bank w Trzcianie, przedsiębiorców i osoby prywatne.
    Poważnym problemem jest wyszkolenie strażaków, ponieważ według obowiązującego od 2006r. nowego systemu szkolenia mamy przeszkolonych w zakresie podstawowym zaledwie kilkunastu strażaków w skali gminy, a od 1 stycznia 2012 r. stare szkolenia przestają obowiązywać. W tym kierunku trzeba w kolejnej kadencji podjąć zdecydowane działania, gdyż brak szkoleń uniemożliwia kierowanie druhów do działań ratowniczych.
     Dobrą wiadomością jest fakt, iż z wszystkich jednostek strażacy przeszli badania lekarskie w ostatnim czasie i mamy w tej chwili 114 - tu druhów zdolnych do udziału w akcjach. Tyle samo osób jest ubezpieczonych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych:
1. Pobór z wykonanych zastawek na ciekach wodnych( Kamionna, Rdzawa) lub doraźnych zastawkach w Łąkcie Dolnej i Trzcianie
2. 4 zbiorniki wodne kryte ( 1 w Łąkcie Dolnej, 1 w Trzcianie, 1 w Leszczynie i 1 w Kamionnej)
    Łączny szacunkowy zapas wody do celów gaśniczych to ok. 300 m3 , natomiast potrzeby wody określone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych określają normę na 150 m3 dla jednostek osadniczych powyżej 5000 osób, jak w przypadku naszej gminy. Analizując obszar gminy globalnie - zapas wody jest wystarczający, jednak problemem jest punktowe zapewnienie wody w poszczególnych miejscowościach, w miejscach odległych od zasobników wodnych. W związku z taką sytuacją jednostki OSP prowadzą co pewien czas ćwiczenia w zakresie podawania wody na większe odległości.
    Jest nadzieja, że rozpoczęte wodociągowanie gminy rozwiąże w niedalekiej przyszłości ten problem, stąd również nie są prowadzone prace inwestycyjne przy zbiornikach wodnych przeciwpożarowych, jedynie ich bieżące utrzymanie i zabezpieczenie, które z udziałem środków gminnych (wykonanie ogrodzeń, wymiana pokryw włazów) prowadzą jednostki OSP.
    Analizując prowadzone akcje ratownicze, w tym również poza terenem gminy (w roku 2006 - 17 zdarzeń, 2007 - 13 i 1 alarm fałszywy; 2008 - 51; 2009 - 27; 2010 - 70) należy podkreślić, że większość zdarzeń miała związek z powodzią, a także wypadkami komunikacyjnymi. Pożary budynków zdarzają się coraz rzadziej, natomiast utrapieniem stają się wypalania traw, całych łąk i rowów.
     W roku 2006 przeprowadzone zostały ćwiczenia strażackie na obiekcie szkoły w Kamionnej w zakresie: ewakuacji osób z obiektu, gaszenia pożaru lasu oraz wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. W ćwiczeniach brały udział wszystkie jednostki OSP oraz podnośnik z PSP Bochnia. W 2007 zaplanowaliśmy zawody sportowo - pożarnicze, które ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe zostały odwołane i przeniesione na rok 2008. Liderem zawodów została OSP Kierlikówka. Rok 2009 zgromadził nas na obchody Dnia Strażaka i przekazania samochodu dla OSP Rdzawa, nie ćwiczyliśmy w tym roku, gdyż miały być organizowane zawody powiatowe. W 2010 roku długotrwałe działania powodziowe zastąpiły w zupełności ćwiczenia strażackie. Zawody i ćwiczenia przygotowywałem w porozumieniu i współudziale z PSP Bochnia.
    Jako Komendant Gminny przewodniczyłem corocznie w gminnych eliminacjach OTWP, uczestniczyłem w kontrolach gotowości operacyjno - technicznej jednostek OSP oraz kontrolowałem sprawność syren alarmowych. Brałem udział u kasacjach i inwentaryzacjach sprzętu. Uczestniczyłem w naradach i szkoleniach organizowanych przez PSP, a także w sesjach Rady Gminy, zebraniach sprawozdawczych w OSP. Miałem również zaszczyt dowodzić pododdziałami strażackimi w czasie różnych uroczystości gminnych, kościelnych i strażackich.
    Tak jak na poprzednim Zjeździe mówiłem o położeniu nacisku na zakupy umundurowania bojowego i doposażenie jednostek w sprzęt, tak dzisiaj bardziej zwracam uwagę na potrzebę podnoszenia wiedzy strażaków poprzez udział w szkoleniach i różnych kursach dodatkowych.
    Na zakończenie dziękuję za owocną współpracę w tej mijającej kadencji. Podziękowania kieruję na ręce obecnych tu osób indywidualnie, jak również dla ich jednostek lub instytucji które reprezentują.
   Dziękuję za uwagę.

wstecz