IV. Zjazd Gminny ZOSP RP w Trzcianie - 29.06.2011 r.

IV. ZJAZD GMINNY ZOSP RP W TRZCIANIE - 29.06.2011
SPRAWOZDANIE PREZESA ZARZĄDU GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W TRZCIANIE
ZA OKRES KADENCJI 05.06.2006 - 29.06.2011

    Zarząd Gminy OSP ukonstytuował się w dniu 05.06.2006r. i działał w składzie: Józef Nowak - prezes, Franciszek Zatorski - wiceprezes, Stanisław Tracz - wiceprezes, Jerzy Dudek - wiceprezes, Stanisław Kowalczyk - skarbnik, Stanisław Piasecki - Komendant Gminny, Krzysztof Kącki - członek, Emil Kukla - członek.
    W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 16 posiedzeń protokołowanych. Tematyka spotkań dotyczyła realizacji zadań statutowych związku ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania Zjazdu Gminnego i corocznego przygotowania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Ponadto Zarząd Gminny corocznie przygotowywał przeprowadzenie eliminacji do OTWP. Członkowie Zarządu: sekretarz Jerzy Dudek, v-ce prezes Stanisław Tracz, Komendant Gminny kolega Stanisław Piasecki, a także Krzysztof Kącki przygotowywali eliminacje na szczeblu gminnym, jak również pracowali w komisji turnieju.
    Poza tym tematy posiedzeń Zarządu dotyczyły:
- opiniowanie wniosków o odznaczenia strażackie, inicjowanie obchodów Dnia Strażaka
- opiniowanie rozdziału sprzętu pomiędzy poszczególne jednostki,
- analiza wyników kontroli przeprowadzonej w jednostkach przez Komendanta Gminnego jak również przez przedstawicieli KP PSP w Bochni
- organizowanie udziału strażaków w uroczystościach kościelnych i pogrzebie posła Wiesława Wody, jak również udział w zabezpieczeniu pielgrzymki Ojca Św. Benedykta XII do Krakowa
- organizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- współudział w organizowaniu uroczystości i jubileuszy strażackich, m.in. 50-lecie OSP Ujazd w 2006 r, 130-lecie OSP Trzciana w ubiegłym roku, 60-lecie orkiestry dętej z Leszczyny,
- opiniowanie rozdziału nagród finansowych KP PSP dla  poszczególnych strażaków za udział w akcji powodziowej w 2010 r,
- opiniowanie i wnioskowanie o nagrody, odznaczenia i dofinansowania z różnych źródeł dla jednostek OSP i ich członków,
- inicjowanie skuteczności działań związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich strażaków.
    W Zarządzie Powiatowym OSP naszą organizację reprezentował druh Stanisław Piasecki i Józef Nowak. W okresie sprawozdawczym w gminie funkcjonowało 7 jednostek OSP i 2 MDP przy Gimnazjum w Trzcianie, których opiekunem jest druh Stanisław Gutowski i Bogdan Grabowski z ramienia szkoły. W Leszczynie działa Strażacka Orkiestra Dęta pod kierunkiem p. Włodzimierza Pietrasa.
    Niestety w okresie sprawozdawczym odeszło od nas na wieczną służbę w niebie wielu strażaków, których zawsze będziemy mieć w swojej pamięci. Szczególną stratę odczuliśmy po tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej prezesa ZOW ZOSP druha Wiesława Wody. Wśród naszych druhów brakuje dzisiaj: Ludwika Mroczka i Ludwika Korty z Rdzawy, Stanisława Bujaka, Augustyna Leśniaka, Bronisława Sroki ze Trzciany, Franciszka Kukli z Łąkty Dolnej, Józefa Dudziaka z Kamionnej i wielu innych oddanych druhów.
    Dzięki poświeceniu i odwadze wszystkich strażaków ochotników, społeczeństwo naszej gminy może zawsze liczyć na pomoc z ich strony. Za te działania Prezydent RP uhonorował dwóch strażaków: z Trzciany - druha Stanisława Gutowskiego i druha Andrzeja Tabaka - Krzyżem Zasługi za Dzielność.
    W ubiegłej kadencji większość jednostek rozpoczęła corocznie organizować Zaduszki strażackie poświęcone pamięci tych, którzy przeszli już na drugą stronę.
    Pragnę wyrazić słowa uznania i podziękowania Zarządom tych jednostek, a także księżom proboszczom, którzy na czele z naszym kapelanem ks. Władysławem Miturą współorganizują te uroczystości.
    Ubiegła kadencja była sprzyjająca dla dosprzętowienia jednostek OSP w nowy sprzęt bojowy, jak również w możliwości związane z prowadzonymi remontami. Dzięki dobrej współpracy Zarządu Gminnego z Zarządami poszczególnych jednostek, a także dzięki wsparciu finansowemu Gminy, Starostwa i Województwa, a także ZOW ZOSP można było zakupić samochody: średni Berliet dla OSP Leszczyna, lekki Mercedes dla OSP Ujazd, lekki marki GAZ dla OSP Rdzawa, średni Magirus Deutch dla OSP Kierlikówka. Zakupiliśmy również nową kuchnie polową, a także niezbędne umundurowania i wyposażenie techniczne jednostek.
    Głównie dzięki zaangażowaniu strażaków przeprowadzono remonty remiz: - w Łąkcie Dolnej, gdzie dobudowano boks garażowy, powiększono i udoskonalono zaplecze kuchenno-świetlicowe; w Kamionnej wyremontowano zaplecze kuchenno-świetlicowe, dokupiono działkę na poszerzenie parkingu, a także wykonano węzeł sanitarny;   Leszczyna - remont garażu i zaplecza socjalnego; Trzciana - remont garaży, zaplecza sanitarnego i wymiana bram
garażowych; Kierlikówka - remont świetlicy i dobudowa boksu garażowego; Ujazd i Rdzawa - prace malarskie.
    We wszystkich jednostkach przyjęto nowe statuty, które zostały zarejestrowane w Sądzie. W działalności edukacyjnej bardzo ważną rolę odgrywają zorganizowane w Trzcianie i Ujeździe Centra Kształcenia. Każde z nich wyposażone jest w kilka komputerów i dostęp do internetu. Dzięki tym ośrodkom strażacy mogą się szkolić poprzez internet.
    Obecnie strażacy mocno są reprezentowani zarówno wśród sołtysów (jest ich 5) jak również w radzie Gminy, gdzie strażakami są przewodniczący i v-ce przewodniczący.  Silna reprezentacja strażaków jest w każdej Radzie Sołeckiej co powoduje, że potrzeby jednostek OSP nie są marginalizowane.
   Koledzy Druhowie !
   Wszystkie działania strażaków naszej gminy wspierane są przez licznych sponsorów i przyjaciół. To dzięki wsparciu finansowemu naszego BSR o/Trzciana oraz pomocy rzeczowej wielu przedsiębiorców działających w naszej gminie poszczególne jednostki mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.
   W imieniu całego ZOG ZOSP pragnę przekazać podziękowania dla Zarządu Województwa za program "Małopolskie Remizy", dzięki któremu uzyskaliśmy dofinansowanie do remontu remizy w Trzcianie i Kierlikówce.
   Słowa podziękowania kieruję do Starosty Bocheńskiego p. Jacka Pająka za finansowe wsparcie jednostek z Leszczyny, Trzciany, Rdzawy i Kierlikówki.
   Dyrektorowi Biura ZW OSP druhowi Kazimierzowi Sademu dziękuję za pomoc finansową przy zakupie sprzętu i umundurowania dla naszych jednostek. Prezesowi ZP OSP druhowi Ludwikowi Węgrzynowi pragnę wyrazić wdzięczność za wszystkie pozytywne opinie dotyczące wniosków o dofinansowanie jak również za przyznane odznaczenia strażackie.
   Korzystając z okazji pragnę podziękować członkom Orkiestry Dętej z Leszczyny a szczególnie ich kapelmistrzowi p. Włodzimierzowi Pietrasowi za pasję i profesjonalizm w prowadzeniu wspaniałej orkiestry.
    Oficjalnie pragnę wyrazić słowa uznania i wdzięczności druhowi Stanisławowi Gutowskiemu, który zupełnie bezinteresownie wspólnie z p. Bogdanem Grabowskim prowadzi dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działającej przy Gimnazjum w Trzcianie.
    Słowna uznania kieruję do wszystkich członków Zarządu Gminnego OSP za służenie całej braci strażackiej swoją wiedzą i zaangażowaniem. Szczególne słowa uznania i podziękowania w imieniu własnym i druhów strażaków pragnę złożyć sekretarzowi ZG ZOSP druhowi Jerzemu Dudkowi za jego pełne zaangażowanie działania zarówno jako sekretarza ZG jak również koordynatora działań strażackich. Jego wysoka kultura osobista i obiektywizm powodują uznanie wszystkich strażaków.
    Podziękowania składam KG OSP druhowi Stanisławowi Piaseckiemu za czuwanie nad gotowością bojową jednostek i jego obiektywizmu przy rozdziale środków na zakupy w poszczególnych jednostkach.
   Wszystkim honorowym i aktywnym członkom składam podziękowania za wieloletni trud związany z gotowością niesienia pomocy potrzebującym, a także za wszystkie inicjatywy społeczne dotyczące rozwoju naszych małych Ojczyzn.

wstecz