WYBORY ŁAWNIKÓW - 2011

      Urząd Gminy w Trzcianie inf0rmuje.że do dnia 30 czerwca 2011 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bochni, na okres kadencji 2012 - 2015 r.
    Wzory zgłoszeń można pobrać w pokoju nr 7 lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.  

Ławnikiem może być wybrany, ten kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydata na ławnika mogą zgłaszać;
- Prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Do wniosku należy dołączyć;
1. Informację z KRK o niekaralności;
2.Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzonym przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowego;
3.Oświadczenie kandydata że, nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskie oraz że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona;
4.Zaświadczenie o stanie zdrowia, stwierdzającej brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. 2 fotografie /formatu jak do dowodu osobistego/.

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

    W przypadku zgłaszania kandydata przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową należy dodatkowo dołączyć aktualny odpis z KRS albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji tej organizacji z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
   Jeżeli kandydat jest zgłaszany przez obywateli do wniosku dołącza listę osób popierającą kandydata, zawierającą imię /imiona/, nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania oraz własnoręczny podpis / najmniej 50 osób popierających /.

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach oraz prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę przestępstw i wykroczeń,
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,
9/ radni gminy, powiatu i województwa.

wstecz