Uwaga producenci warzyw !

UWAGA PRODUCENCI WARZYW - 27.06.2011 - KOMUNIKAT

     Prezes ARR ogłosił warunki uczestnictwa producentów warzyw w mechanizmie "Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC". Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 22 czerwca 2011r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw.
    Rozporządzenie określa zasady przyznawania pomocy dla producentów w związku z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 160 z 18.06.2011, str. 71)
     W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów, Prezes ARR ogłosił warunki uczestnictwa producentów warzyw w mechanizmie "Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC".
     Agencja Rynku Rolnego zachęca Państwa do wnikliwego zapoznania się z możliwościami skorzystania z tej formy pomocy . Informacji w powyższym zakresie udzielają Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego

UWAGA PRODUCENCI WARZYW  !!! 2 TERMINY   !!!

1. DO DNIA 29 CZERWCA 2011 R. DO GODZ. 10.00 należy złożyć do właściwego OT ARR ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy:

    Powiadomienie o zielonych zbiorach/niezbieraniu lub powiadomienie o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC odpowiednio na wzorach zawartych w załącznikach nr 4 i 5 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie "Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC".
    Warunkiem skuteczności powyższych czynności jest złożenie do OT ARR stosownego powiadomienia na dzień poprzedzający dokonanie powyższego przedsięwzięcia najpóźniej do 29 czerwca 2011r. do godziny 10.00.

2. DO DNIA 11 lipca 2011 r. OT ARR przyjmują Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC.

    Wszystkie informacje i wnioski dotyczące mechanizmu znajdują się na stronie internetowej: www.arr.gov.pl w dziale RYNKI ROLNE - OWOCE I WARZYWA.

wstecz