GMINA TRZCIANA NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY

stopprzemocy01.jpg (72738 bytes)

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE

I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ

DZIAŁANIE   PRZECIW CZŁONKOWI

RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA

I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE

CIERPIENIE I SZKODY.

    W dniu 12.11.2010 r. uchwałą Nr XXVIII/205/10 Rady Gminy Trzciana przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 r. Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 21 grudnia 2010 określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, co stanowi załącznik do Uchwały Nr III/12/10, który określa skład zespołu.
    W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Trzciana wchodzą przedstawiciele różnych instytucji tj:
1. Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie,
2. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Przedstawiciel Policji,
4. Przedstawiciel Oświaty,
5. Przedstawiciel Ochrony Zdrowia,
6. Kurator Sądowy .

    Celem działania Zespołu jest usprawnienie przepływu informacji a także odpowiednie szybkie działanie całego środowiska oraz instytucji odpowiedzialnych za pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

    Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg ! Jeżeli doznajesz przemocy należy powiadomić: Policję w Bochni lub w Trzcianie, Prokuraturę w Bochni, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie - 32-733 Trzciana 248
Tel. 14 613-60-02

Posterunek Policji w Trzcianie  - 32-733 Trzciana
Tel. 14 613-63-07
Tel. 997 lub 112

Punkt Konsultacyjny w Trzcianie


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, że w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego został utworzony Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, który znajduje się w tym samym budynku co siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.

W punkcje konsultacyjnym dyżur pełnią:
1. Psycholog - pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach od 13 - 15.
2. Pracownicy socjalni pełnią dyżur :
- w każdy poniedziałek w godzinach od 10 - 13
- w czwartek w godzinach 13 - 15
- w piątek w godzinach 13 - 15

wstecz