Budowa oczyszczalni ścieków w Trzcianie - 23.08.2011

TRWA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

     W gminie Trzciana zaczęła się druga (po wodociągowaniu) duża inwestycja: I etap budowy budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Trzciana. Do tej pory tylko 184 budynki, z wszystkich 1434 na terenie gminy bądź posiadały przydomowe czyszczalnie, bądź były przyłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej (to tylko ok. 13%). Inwestycja jest więc bardzo potrzebna i pilna. Etap pierwszy obejmuje budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Trzciana Łąkta Dolna, Leszczyna wraz z przyłączami indywidualnymi.
     Realizacja całej inwestycji obejmuje następujące elementy:
- Prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji technicznej projektu. studium wykonalności, uzyskanie decyzji i pozwoleń), prace inwestycyjne, promocja projektu, nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy projektu wskazany w ramach kosztów kwalifikowanych obejmuje wyłącznie koszt opracowania SW oraz koszty inwestycyjne. Pozostałe elementy finansowane będą ze środków własnych trzciańskiego samorządu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące elementy:
- Budowa oczyszczalni ścieków  o przepustowości 263 m3/dobę z możliwością rozbudowy o dalsze jednostki oczyszczające tj. o kolejne 263 m3/dobę.
- Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - ciśnieniowej o dł. 36,1 km do której zostanie podłączone 402 budynki, w tym 388 gospodarstw domowych oraz 14 instytucji i podmiotów gospodarczych w miejscowościach Trzciana, Łąkta Dolna oraz Leszczyna. Istniejąca aktualnie oczyszczalnia ścieków ze względów ponadnormatywnego obciążenia zostanie zamknięta natomiast obiekty i budynki (59 gospodarstw domowych oraz 10 instytucji) podłączone do niej zostaną przepięte do nowobudowanej oczyszczalni.
    W ramach inwestycji zaprojektowana została Bioreaktorowa Oczyszczalnia Ścieków BIO-PAK typu KBA-120-1250 Przedsięwzięcie to składa się z następujących elementów wymienionych w kolejności ich powstawania: bioreaktor BIO-PACK, budynek techniczny, zbiornik osadów, zbiornik uśredniający, pompownia ścieków punkt zlewny, plac na kontener.
    Oczyszczalnia została zaprojektowana dla I etapu realizacji inwestycji z możliwością rozbudowy pracująca w oparciu o reaktor biologiczny wykonany w korpusie żelbetowym. Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone będą ścieki komunalne, ścieki przemysłowe oraz ścieki dowożone z szamb mieszkańców niepołączonych z kanalizacją sanitarną.
Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana według standardowych sprawdzonych technologu, metoda grawitacyjno - ciśnienieniowa z zastosowaniem pompowni sieciowych (7 sztuk) - co zostało podyktowane w głównej mierze ukształtowaniem powierzchni oraz najwyższym stopniem efektywności projektowanej infrastruktury. Inwestycja obejmuje 24,62 km rurociągów kanalizacji grawitacyjnej. 3,83 km rurociągów tłocznych oraz 7,65 km kolektorów bocznych, do granic działek indywidualnych, Koszt przyłączy indywidualnych do sieci projektowanej w ramach przedmiotowego projektu finansowany będzie ze środków prywatnych właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili wolę przyłączenia się do sieci potwierdzoną deklaracjami
     Przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji został przez Wójta Gminy Trzciana ogłoszony 20 stycznia 2011 roku. Zainteresowanie nim przedsiębiorstw było bardzo duże. Wpłynęło aż 12 ofert. Komisja przetargowa wybrała ofertę konsorcjum dwóch firm: "Budkomplex" Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. J.- Lider z Bochni Bochnia oraz Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych" Augustyn Anioł - Partner ze Starego Wiśnicza.
    21 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Trzcianie podpisano umowę na realizację robót budowlanych, związanych z wykonaniem powyższego zadania inwestycyjnego z przedstawicielem Wykonawcy. Wkrótce odbyło się przekazanie wykonawcy terenu i placu budowy i zaraz rozpoczęły się prace budowlane. Dzięki dobrej pogodzie w sierpniu prace szybko postępują naprzód.
    Oczyszczalnia ścieków budowana jest na działce gminnej w przysiółku Trzciany o nazwie Libichowa. Wartość tego zadania to 9 204 617,56 zł, z czego 70% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20153 - działanie 7.1: gospodarka wodno-ściekowa, natomiast 30% i podatek VAT zabezpiecza budżet Gminy. na budowę wodociągu oraz budowa oczyszczalni i kanalizacji w latach 2010 - 2013.
    Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.200.000,- zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat oraz w 2012 również kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,- zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat, z przeznaczeniem na sfinansowanie w/w inwestycji. Wg prognozy spłata wszystkich kredytów nastąpi w 2017r. W 2011r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w kwocie 4.000.000,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - PROW - budowa sieci wodociągowej . Spłata pożyczki nastąpi w całości w 2012r. po otrzymaniu środków z PROW .
    Wybudowanie nowej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków da konkretne rezultaty. Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 2658 osób. Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków - 263 m3/dobę. Efekt ekologiczny dla oczyszczalni ścieków = (0.483 kg/m3 - 0.025 kg/m3) x 95 995 (m3/rok) = 43 965,71 kg/rok. Efekt ekologiczny dla sieci kanalizacji sanitarnej - ilość odbieranych ścieków = 2 658 x 0.15 m3/24h x 365 dni = 145 525,5 m3/rok
    Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest na grudzień 2012 roku. Obecnie trwają prace przy układaniu sieci kanalizacyjnej w Trzcianie, a w Libichowej trwa budowa bioreaktora i budynku technicznego.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzcianie. Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzcianie.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzcianie. Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzcianie.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzcianie.
Budowa oczyszczalni ścieków w Trzcianie Budowa oczyszczalni ścieków w Trzcianie
Budowa oczyszczalni ścieków w Trzcianie Budowa oczyszczalni ścieków w Trzcianie
Budowa oczyszczalni ścieków w Trzcianie - stan z 23 sierpnia 2011 r.

wstecz