KONKURS FILMOWY DLA MŁODZIEŻY

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana ogłasza konkurs na najlepszy film krótkometrazowy, zrealizowany dowolną techniką, poruszający zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego dla ogółu młodzieży z gm,iny Trzciana w tzech kategoriach wiekowych. Zgłoszone filmy zostana opublikowane na stronie internetowej projektu oraz na serwisie YouTube.
   Termin skłądania filmó do konkursu - do 30 listopada 2011 roku w Gminnej Świetlicy w Trzcianie.

Plakat konkursu filmowego.

Regulamin konkursu filmowego

§ 1.

ORGANIZATOR I PATRONI
1.    Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana z siedzibą w Trzcianie 302, 32- 733 Trzciana
2.    Konkurs realizowany jest w ramach projektu "AKCJA MŁODYCH - rozwój wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3.    Patronat nad konkursem sprawują: Dziennik Polski.

§ 2.

CELE
Głównym celem konkursu jest:.
v    Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmiku ona temat społeczeństwa obywatelskiego.
v    Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych
v    Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, artystycznej oraz do lepszego poznania działań ludzi z naszej gminy
v    Promocja młodych talentów poprzez prezentację ich twórczości w internecie
v    Zwiększenie wśród młodych wiedzy z zakresu organizacji życia publicznego oraz poszerzenie wiedzy młodzieży z zakresu terminologii i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
v    -Rozwój wolontariatu młodych w społecznościach wiejskich.

§ 3.

TEMAT KONKURSU
Temat konkursu brzmi: "Społeczeństwo obywatelskie w naszej gminie"

§ 4.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, do 18 roku życia. Uczestnikami konkursu mogą być osoby mieszkające w Gminie Trzciana lub uczące się na terenie gminy.
2.    Praca musi być zgłoszona przez uczestnika indywidualnego.
3.    Konkurs jest ogłoszony dla ogółu młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: 7-12, 13-15 i 16-18 lat.
4.    Filmy zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz umieszczone przez uczestników na serwisie You Tube.

§ 5.

PRACA KONKURSOWA
1.    Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie CD-ROM, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15 minut.

2.    Autorzy filmów mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić ciekawych ludzi, ich aktywność, ciekawostki i opowieści wyróżniające naszą gminę.

3.    Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego) oraz technice (np. animacji).

4.    Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, ciekawe przedstawienie aktywności społecznej gminy Trzciana, wrażenia artystyczne.

5.    Praca w formie płyt CD, winna być zapakowana i opatrzona logiem projektu. Do pracy powinna zostać załączona wypełniona karta zgłoszeniowa w kopercie- zaklejonej i też oznaczonej logiem projektu. Wszystko razem zapakowane w kopercie z napisem "Społeczność Obywatelska Gminy Trzciana"

6.    Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

7.    Kartę zgłoszeniową i regulamin konkurs wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Gminnej Świetlicy w Trzcianie lub na stronie internetowej http://akcjamlodych.pl/.
§ 6.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1.    Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 30 listopada 2011 roku do godz.20.00 w siedzibie Gminnej Świetlicy w Trzcianie

2.    Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana
3.    Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym oraz nie zachowanie warunków regulaminu.

wstecz