Samochód Star na sprzedaż.

Motopompa na sprzedaż.

STRAŻACKI SPRZĘT NA SPRZEDAŻ

Trzciana 2011.09.29 - Ogłoszenie o przetargu

    Wójt Gminy Trzciana ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
- średni samochód gaśniczy marki STAR 660 - 1 szt.
- motopompa pożarnicza M8/8 PO7 - 3 szt.

1.    Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
Gmina Trzciana, 32-733 Trzciana 302

2.    Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2011r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy
w Trzcianie pok. nr 2 , 32-733 Trzciana 302

3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd i motopompy:
Samochód można oglądać w remizie OSP Kierlikówka, 32-732 Kierlikówka od dnia ogłoszenia o sprzedaży do dnia 20 października 2011r. - po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej są:
- Pan Król Fryderyk - konserwator OSP Kierlikówka, tel. 14/ 613 61 14

Motopompy można oglądać w remizach:
A) OSP Łąkta Dolna, 32-733 Łąkta Dolna 67 od dnia ogłoszenia o sprzedaży do dnia 20 października 2011r. - po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej są:
- Pan Dziedzic Władysław - zastępca Naczelnika OSP Łąkta Dolna, tel. 692 551 948

B) OSP Ujazd, 32-733 Ujazd 48 od dnia ogłoszenia o sprzedaży do dnia 20 października 2011r. - po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej są:
- Pan Stanisław Kowalczyk - Prezes OSP Ujazd, tel. 602 320 687

C) OSP Rdzawa, 32-732 Rdzawa 66 od dnia ogłoszenia o sprzedaży do dnia 20 października 2011r. - po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej są:
- Pan Robert Grabowski - Naczelnik OSP Rdzawa, tel. 604 730 767

4. Przedmiot sprzedaży:
A. Samochód pożarniczy
Marka i typ : STAR 660 GBM 2,5/8
Ilość - 1 szt
Nr rejestracyjny: TNJ 2468
Rok produkcji: 1984
Data pierwszej rejestracji: 02.01/1985
Stan drogomierza : 1679 km
Silnik - zapłon iskrowy
Nadwozie: zamknięte pożarnicze
Zabudowa: kabina sześcioosobowa łącznie z kierowcą
Układ napędowy: 4 x 4
Dane uzupełniające:
Samochód bez ważnego przeglądu technicznego, ubezpieczenie OC komunikacyjne do 19.05.2012 r.
Cena wywoławcza pojazdu : - 3.000,00 zł brutto.

B. Motopompa
Rodzaj: motopompa
Typ: M8/8 - PO7-01.332, motopompa przenośna
Pompa: wirowa, odśrodkowa, dwustopniowa
Silnik : dwusuwowy, 3 cylindrowy o mocy 29,5 KM
Zapłon: iskrowy
Zużycie paliwa 13,5 l / h
Wydajność nominalna motopompy : 800 l / min
Rok produkcji: 1998
Waga: 158 kg
Ilość: 3 szt.
Informacja dodatkowe:
Motopompa z rozruchem elektrycznym i ręcznym w dobrym stanie technicznym.

Cena wywoławcza za jedną motopompę: - 2.200,00 zł brutto

5. Warunki przystąpienia do przetargu.
1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 20 października 2011r.do godz. 12 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzcianie pok. 1. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie i opisanej : "Oferta na przetarg nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego ( lub motopompy pożarniczej) ", Urząd Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302. Koperta musi zawierać także nazwę i adres Oferenta.
Oferta winna zawierać:
a. Imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania Oferenta, w przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy należy podać jego nazwę i adres siedziby.
b.    Nazwę przedmiotu zakupu, oferowaną cenę nabycia i warunki jej zapłaty.
c.    Potwierdzenie wpłaty wadium
d.    Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Termin związania z ofertą : jeden miesiąc.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. :
- wadium do przetargu na samochód wynosi : 300,00 zł
- wadium do przetargu ma motopompę ( jedną) wynosi: 220,00 zł które należy wpłacić na konto: BSR Kraków Oddział w Trzcianie 09 8589 0006 0030 0000 0202 0014 najpóźniej do dnia składania ofert.
Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Sprzedający zawrze z Oferentem, który wygra przetarg umowę sprzedaży w terminie 7 dni od wyboru oferty.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8. Informacje dodatkowe

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty o takiej samej najwyższej propozycji cenowej, rozstrzygniecie nastąpi w drodze aukcji między tymi Oferentami.

W sprawach w/w przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Trzcianie - Jerzy Dudek tel. 014/613 61 22 w.27.

                                                                                                                        Wójt Gminy Trzciana - mgr inż. Józef Nowak

STAR 660 GBM 2,5/8 STAR 660 GBM 2,5/8

[wstecz]