Wybory Parlamentarne w Polsce - 9.10.2011

RELACJA Z WYBORÓW NA TERENIE GMINY TRZCIANA

SKŁADY OSOBOWE OKW:

Skład osobowy OKW Nr 1 w Kamionnej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej


1. Gądek Ewa - zam. Trzciana
2. Jagielska Małgorzata - zam. Trzciana - Przewodnicząca OKW
3. Legień Patryk Aleksander - zam. Kamionna - Z-ca Przew. OKW
4. Musialski Józef - zam. Rdzawa
5. Opioła Paweł Stanisław - zam. Trzciana
6. Pietroń Roman - zam. Leszczyna
7. Stańdo Jadwiga - zam. Zbydniów

Skład osobowy OKW Nr 2 w Kierlikówce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

1. Dudziak Katarzyna Barbara - zam. Kamionna
2. Dudziak Stanisława - zam. Trzciana - Przewodnicząca OKW
3. Guzik Barbara - zam. Łąkta Górna
4. Opioła Stanisława Aniela - zam. Trzciana
5. Pawlicka Maria - zam. Trzciana
6. Tatko Daniel Janusz - zam. Leszczyna
7. Zdebska Maria Magdalena - zam. Trzciana -  Z-ca Przew. OKW

Skład osobowy OKW Nr 3 w Leszczynie - Wiejski Dom Ludowy w Leszczynie

1. Bębenek Elżbieta - zam. Leszczyna
2. Mazgaj Grażyna Janina - zam. Trzciana
3. Pietroń Maria - zam. Leszczyna
4. Rzepecki Paweł Jacek - zam. Kamionna
5. Statek Paulina Kinga - zam. Trzciana - Przewodnicząca OKW
6. Świątko Renata Zofia - zam. Trzciana - Z-ca Przew. OKW
7. Zachariasz Marta - zam. Trzciana

Skład osobowy OKW Nr 4 w Łąkcie Dolnej - Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej

1.    Bębenek Sylwia Magdalena - zam. Leszczyna
2.    Kącka Kinga Agnieszka - zam. Trzciana - Z-ca Przew. OKW
3.    Kinel Henryka - zam. Leszczyna - Przewodnicząca OKW
4.    Król Krzysztof - zam. Łąkta Dolna
5.    Kukla Gerard - zam. Łąkta Dolna
6.    Moroziuk Andrzej Feliks - zam. Łąkta Dolna
7.    Palonek Barbara - zam. Łąkta Dolna
8.    Rosiek Anna - zam. Trzciana

Skład osobowy OKW Nr 5 w Trzcianie - Dom Strażaka w Trzcianie

1.    Jagielska Bogumiła - zam. Trzciana
2.    Kącka Agata Katarzyna - zam. Trzciana
3.    Kącka Marta Maria - zam. Trzciana
4.    Kubacka Karolina Małgorzata - zam. Kamionna
5.    Lisowska Maria - zam. Trzciana
6.    Mikołajek Bronisława - zam. Trzciana - Przewodnicząca OKW
7.    Opioła Jerzy - zam. Trzciana
8. Tracz Stanisław - zam. Trzciana - Z-ca Przew. OKW
Zarządzenie Nr 64/VI/11 Wójta Gminy Trzciana z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

   Na podstawie Działu II Rozdz.7 art.182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm./ oraz Uchwały PKW z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam:

§ 1.

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składach osobowych jak w Załącznikach Nr 1- 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                             Wójt Gminy /-/ mgr inż. Józef Nowak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/VI/11 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Skład osobowy OKW Nr 1 w Kamionnej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej Kamionna 263, 32-732 Kamionna

1. Gądek Ewa - zam. Trzciana
2. Jagielska Małgorzata - zam. Trzciana
3. Legień Patryk Aleksander - zam. Kamionna
4. Musialski Józef - zam. Rdzawa
5. Opioła Paweł Stanisław - zam. Trzciana
6. Pietroń Roman - zam. Leszczyna
7. Stańdo Jadwiga - zam. Zbydniów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/VI/11 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Skład osobowy OKW Nr 2 w Kierlikówce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna

1. Dudziak Katarzyna Barbara - zam. Kamionna
2. Dudziak Stanisława - zam. Trzciana
3. Guzik Barbara - zam. Łąkta Górna ( z Urzędu)
4. Opioła Stanisława Aniela - zam. Trzciana
5. Pawlicka Maria - zam. Trzciana
6. Tatko Daniel Janusz - zam. Leszczyna
7. Zdebska Maria Magdalena - zam. Trzciana

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/VI/11 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Skład osobowy OKW Nr 3 w Leszczynie - Wiejski Dom Ludowy w Leszczynie Leszczyna 153, 32-733 Trzciana

1. Bębenek Elżbieta - zam. Leszczyna
2. Mazgaj Grażyna Janina - zam. Trzciana
3. Pietroń Maria - zam. Leszczyna
4. Rzepecki Paweł Jacek - zam. Kamionna
5. Statek Paulina Kinga - zam. Trzciana
6. Świątko Renata Zofia - zam. Trzciana
7. Zachariasz Marta - zam. Trzciana ( z Urzędu)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/VI/11 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Skład osobowy OKW Nr 4 w Łąkcie Dolnej- Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej
Łąkta Dolna 136, 32-733 Trzciana

1. Bębenek Sylwia Magdalena - zam. Leszczyna
2. Rosiek Anna - zam. Trzciana ( z Urzędu)
3. Kącka Kinga Agnieszka - zam. Trzciana
4. Kinel Henryka - zam. Leszczyna
5. Król Krzysztof - zam. Łąkta Dolna
6. Kukla Gerard - zam. Łąkta Dolna
7. Moroziuk Andrzej Feliks - zam. Łąkta Dolna
8. Palonek Barbara - zam. Łąkta Dolna

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 64/VI/11 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Skład osobowy OKW Nr 5 w Trzcianie - Dom Strażaka w Trzcianie Trzciana 316, 32-733 Trzciana

1.    Jagielska Bogumiła - zam. Trzciana (z Urzędu)
2.    Kącka Agata Katarzyna - zam. Trzciana
3.    Kącka Marta Maria - zam. Trzciana
4.    Kubacka Karolina Małgorzata - zam. Kamionna
5.    Lisowska Maria - zam. Trzciana
6.    Mikołajek Bronisława - zam. Trzciana
7.    Opioła Jerzy - zam. Trzciana
8. Tracz Stanisław - zam. Trzciana

INFORMACJA WÓJTA GMINY O OBWODACH GŁOSOWANIA W GMINIE TRZCIANA
w wyborach zarządzonych na 9 października 2011 r.

Numer obwodu 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1. Sołectwo Kamionna
Sołectwo Rdzawa
Szkoła Podstawowa w Kamionnej (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)
2. Sołectwo Kierlikówka
Sołectwo Ujazd
Szkoła Podstawowaw Kierlikówce
3. Sołectwo Leszczyna Wiejski Dom Ludowy w Leszczynie
4. Sołectwo Łąkta Dolna Szkoła Podstawowaw Łąkcie Dolnej
5. Sołectwo Trzciana Dom Strażaka w Trzcianie (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym głosujących korespondencyjnie) .
  
UWAGA !

    Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) mogą głosować korespondencyjnie zgodnie z zasadami rozdziału 7a Kodeksu wyborczego.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Trzciana

INFORMACJA
Wójta Gminy Trzciana z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
   Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, że na obszarze Gminy Trzciana wyznacza się następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

L.p.

Miejscowość:

Rodzaj urządzenia:

Określenie miejsca:

1.

Kamionna

tablica ogłoszeń

Naprzeciw  sklepu

2.

Kierlikówka

tablica ogłoszeń

Przy sklepie

3.

Leszczyna

tablica ogłoszeń

Przy Wiejskim Domu Ludowym

4.

Łąkta Dolna

tablica ogłoszeń

W centrum wsi przy przystanku

5.

Rdzawa

tablica ogłoszeń

Przy szkole

6.

Ujazd

tablica ogłoszeń

W centrum wsi

7.

Trzciana

tablica ogłoszeń

W centrum wsi

                                                                                                                                        Wójt Gminy Trzciana
                                                                                                                                       mgr inż. Józef Nowak

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

    Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. stanowi się, co następuje:

§1
Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.

§3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§4
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                                                                 (-) Bronisław Komorowski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134*), Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

*) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 889).

KALENDARZ WYBORCZY

- do 20 sierpnia - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców;

- do 22 sierpnia - powołanie okręgowych komisji wyborczych;

- do 30 sierpnia do godz. 24 - zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz senatorów w celu zarejestrowania;

- do 9 września - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- do 16 września - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

- do 18 września - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a;

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy;

- od 24 września do 7 października do godz. 24 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze;

- do 24 września - zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą;

- do 25 września - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania w gminie, gdzie stale mieszka;

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a;

- do 29 września - podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz na senatorów;

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

- do 4 października - składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców;

- do 6 października - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

- 7 października o godz. 24 - zakończenie kampanii wyborczej;

- 9 października - głosowanie w godz. 7.00-21.00.

[Wstecz]