Szkolenie z zakresu obrony cywilnej w Trzcianie - 15.11.2011 r.

SZKOLENIE Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY - 15.11.2011

      Zgodnie z rocznym planem szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w dniu 15 listopada 2011 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyło się szkolenie osób związanych z kierowaniem zakładami pracy, formacjami obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
      Przybyłych uczestników szkolenia powitał Józef Nowak - szef obrony cywilnej Gminy Trzciana, którym ustawowo jest Wójt Gminy. Po części przeznaczonej z przekazanie walizki ratownictwa medycznego dla OSP Trzciana, szkoleniu przeprowadzonemu przez przedstawicieli PT KRUS w Bochni oraz wręczeniu nagród dla laureatów konkursu pn. "Pracuj bezpiecznie" rozpoczęła się druga część spotkania - szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Prezentację komputerową wzbogaconą o demonstrację czujek czadu, zaprezentował Krzysztof Kącki - Prezes Zarządu OSP Trzciana.
      Kolejny pokaz komputerowy zaprezentował inny strażak tej jednostki - Daniel Gutowski, który mówił o udzielaniu pierwszej pomocy. Przedłużeniem tej tematyki był praktyczny pokaz takiego ratownictwa w wykonaniu czwórki strażaków OSP Trzciana: Stanisława Gutowskiego, Daniela Gutowskiego, Karola Judkę i Marcina Bębenka.
     Po krótkiej przerwie rozpoczęło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obrady prowadził Wójt - Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pierwszy punkt narady dotyczył przygotowania do ekstremalnych warunków zimowych. Ten temat referowali: pomoc medyczna - lek. med. Urszula Myszka - Jakubowska i lek. med. Lucyna Janeczek. Panie stwierdziły, że oba Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej są przygotowane kadrowo, organizacyjnie i medycznie do funkcjonowania w zimie, ale warunkiem jest utrzymanie przejezdności dróg. Problemem może być także długotrwały brak energii elektrycznej, dlatego planowane jest zasilanie budynku agregatem prądotworczym. Kierowniczki NZOZ przypomniały zasady korzystania z pomocy medycznej w nagłych wypadkach (np. nagła duszność, ból w klatce piersiowej, krwotok, nagły silny ból, upadek z wysokości, dolegliwości bólowe kobiet w ciąży) - w takich przypadkach należy bezwzględnie wezwać pogotowie, natomiast po godzinie 18.00 lub w dni wolne od pracy w przypadku złego samopoczucia, gorączki itd. można korzystać z opieki całodobowej w Bochni, Gdowie, Limanowej, a pełna informacja w tej sprawie dostępna jest pod telefonami NZOZ w Trzcianie.
    O funkcjonowaniu pomocy społecznej mówiła pani kierownik GOPS Maria Kępa. Stwierdziła, że bieżąco monitorowana sytuacja osób samotnych i wymagajacych opieki, zapewniona jest pomoc opiekunek oraz opał. Pracownicy socjalni prowadzą stały nadzór nad tymi osobami, współpracując z sołtysami.
    Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg, ujęcia wody i wodociągu omawiał Kierownik Referat Budownictwa Stanisław Kowaczyk. Poinformował, że zawarto już umowy z przedsiębiorcami, którzy będą odśnieżać drogi, podobnie jak w roku ubiegłym, rozwieziony jest także materiał do podsypki. Swoje uwagi zgłosili dyrektorzy szkół: Maria Dyrdał i Izabela Sroka oraz prezes OSP Trzciana Krzysztof Kącki, którzy prosili, aby odśnieżać parkingi szkolne i wyjazdy z garażów remiz. Problemem jest zasypywanie chodników przez pługi odśnieżające drogi wojewódzkie. Wójt zapowiedział, że planowane jest uruchomienie odśnieżania chodników przez przedsiębiorcę z odpowiednim, małym ciągnikiem. Ujęcie wody będzie monitorowane na bieżąco przez obsługę, zbiornik zapewnia wystarczający na kilka dni zapas wody, której ilość jest wystarczająca, natomiast sama technologia wykonania wodociągu jest dostosowana do stopnia zamarzalności w naszym rejonie klimatycznym i nie powinno być żadnych problemów z tego powodu. Wójt poinformował, że jakość wody po uzdatnieniu jest bardzo dobra i jest ona zdatna do picia. Prowadzone są prace związane z przyłączami budynków do sieci i w niedługim czasie przewiduje się uruchomienie wodociągu. W dalszej części swojego wystąpienia Stanisław Kowalczyk poinformował o przeprowadzeniu we wszystkich obiektach użyteczności publicznej przeglądów kominów i wentylacji, a wynik jest pozytywny.
     Przygotowanie OSP do zimy dotyczyło zapewnienia sprawności sprzętu do wyjazdu oraz ograniczenia do niezbędnego minimum ogrzewania pomieszczeń w remizach z powodu bardzo wysokich kosztów energii. W dyskusji wypowiadali się strażacy z poszczególnych jednostek. Temat ten prowadzili: Wójt Józef Nowak i Komendant Gminny Stanisław Piasecki.
    Obaj panowie informowali także o sprawach związanych z zagrożeniem powodziowym. Wójt mówił o stanie potoków i rzek oraz potrzebie systematycznego monitorowania powstawania zatorów na rzekach: lodowych, z powalonych drzew, gałęzi itp. Przypomniał o potrzebie monitorowania przez strażaków poziomu wody w razie powodzi i informowania Wójta o stanie zagrożenia.
    O siłach i środkach do działań przeciwpowodziowych na terenie Gminy Trzciana poinformował Jerzy Dudek. Główne siły to strażacy ochotnicy z siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki to podstawowe wyposażenie ratownicze jednostek (łopaty, piły do drzewa, gumowce i płaszcze przeciwdeszczowe, latarki, linki ratownicze, kapoki, koła ratunkowe, pompy do wody brudnej 6 szt..) oraz wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego: worki na piasek 3 000 szt., kapoki - 6 szt. koło ratunkowe z linką - 2 szt, śpiwory - 32 szt. i megafon 1 szt. Wójt Gminy zawarł porozumienia z podmiotami gospodarczymi z terenu gminy w zakresie: dostawy piasku drobnoziarnistego - 20 m3 na dobę, udostępnienia sprzętu ciężkiego z obsługą (ładowarki, spychacze, żurawie), transportu osób autobusem - 3 szt, udostępnienia i obsługi koparko spycharek - 3 szt, udostępnienia samochodu ciężarowego z kierowcą - 1 szt, dostawy wody pitnej butelkowanej w ilości 3,5 tys. litrów na dobę, dostawy artykułów spożywczo - przemysłowych z sklepem sieci Delikatesy, zakupu paliwa i możliwości zatankowania w ciągu doby jednostek ratowniczych.
     Pan Jacek Trzeciak - Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie przedstawił temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie. W porównaniu do lat poprzednich przestępczość nie wzrasta, łącznie w skali roku zanotowano 35 przestępstw, popełnionych na terenie gminy ( w tym również przez osoby spoza gminy), przedstawił wykrywalność z rozdziałem na poszczególne rodzaje przestępstw. W warunkach zimowych nie przewiduje trudności w funkcjonowaniu Policji, wspólnie z GOPS prowadzą akcję odwiedzania osób starszych oraz miejsc, gdzie mogą przebywać osoby nadużywające alkoholu.
    System alarmowania i powiadamiania w Gminie Trzciana przedstawił Jerzy Dudek - koordynator wszystkich zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego.  Na szczeblu krajowym funkcjonuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ( RCB), z którego w przypadku zagrożenia przekazywane są informacje na szczebel wojewódzki do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), dalej informacja spływa do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), a następnie do urzędów gmin. Na poziomie RCB i WCZK system działa całodobowo, PCZK funkcjonuje w godzinach pracy Starostwa, a po godzinach urzędowania oraz w dni wolne od pracy ich funkcje przejmuje Powiatowe Stanowisko Kierowania ( PSP)
przy Państwowej Straży Pożarnej (PSP).
     Informacja przekazywana do gminy w godzinach pracy urzędu trafia do Wójta, który decyduje o podejmowanych działaniach. Po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy do kontaktu w zakresie zarządzania kryzysowego wyznaczone są dwie osoby (Wójt Józef Nowak - tel. kom. 602 320 693 oraz Stanisław Kowalczyk - tel. kom. 602 320 687), które otrzymują drogą sms komunikaty ostrzegawcze z PCZK.
    Od lipca 2011r. w gminie Trzciana na bazie modułu terminala GSM DTG52 w remizie OSP Trzciana funkcjonuje sms-owy system wewnętrznego powiadamiania trzech grup osób. Są to strażacy - funkcyjni OSP, sołtysi i radni, do których mogą być przez wyznaczone osoby komunikaty ostrzegawcze. System może być także wykorzystywany do przekazywania innych informacji, komunikatów itp. Ograniczeniem jest ilość 140 znaków w 1 sms.  Treść komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniach spowodowanych siłami natury jest stopniowana od 1 do 3.
W przypadku otrzymania takiego komunikatu należy dostosować działania do zagrożenia, m.in.:
1.    Sprawdzić działanie syreny alarmowej, łączność radiową,
2.    Sprawdzić stan ukompletowania sprzętu OSP, paliwa itd.
3.    Powiadomić drużynę ratowniczą OSP o gotowości bojowej,
4.    Mieć przygotowane osoby do monitorowania sytuacji na podległym terenie,
5.    Słuchać informacji radiowych lub telewizyjnych.
    W przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego (dotyczy zdarzenia o dużej skali zagrożenia np. wypadek masowy w komunikacji, skażenie chemiczne, powódź, pożar dużego obiektu lub lasu) na terenie swojej miejscowości, należy powiadomić PSK PSP ( tel. 998 lub 112) oraz przekazać informację do Urzędu Gminy, w godzinach pracy na nr tel. 14/ 613 61 22, 613 61 41, po godzinach pracy do osób wskazanych wcześniej. Jeżeli stan zagrożenia trwa dłużej, to w Urzędzie Gminy uruchamiany jest całodobowo stały dyżur do utrzymania łączności i koordynacji współdziałania służb ratowniczych. Sprawny przepływ informacji z gminy do powiatu i dalej do województwa gwarantuje szybką pomoc zewnętrzną w przypadku powiększenia się zagrożenia. Dlatego ważne jest, aby na bieżąco przekazywać informacje do urzędu. Zebrane informacje są redagowane w formie ustalonych meldunków i elektronicznie przesyłane do PCZK.
    Narada dostarczyła jej uczestnikom bardzo wiele ważnych informacji. Także wkrótce w serwisie internetowym Gminy Trzciana opublikowane zostaną w osobnym, dostępnym z poziomu pierwszej strony, informacje o gminnym i krajowym systemie powiadamiania i alarmowania.

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony
Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony
Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony
Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony
Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony. Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony - Trzciana - 15.11.2011 r.

wstecz