Aktywizacja Społęczno - Zawodowa w Gminie Trzciana.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie dobiega końca kolejny rok (I - XII.2011) realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikami projektu - Beneficjentami Ostatecznymi - było 5 osób z terenu gminy Trzciana, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej.
    Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową Beneficjentów Ostatecznych, czego wynikiem jest: podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz rozwój zdolności komunikacyjnych.
    Osiągnięciu powyższych celów służyło zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, tj. instrumentu aktywizacji społecznej, instrumentu aktywizacji zawodowej oraz instrumentu aktywizacji zdrowotnej. W ramach w/w instrumentów zrealizowane zostały następujące szkolenia i spotkania:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- szkolenie z zakresu rozwoju kluczowych ról społecznych,
- zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
- konsultacje indywidualne z psychologiem,
- szkolenie zawodowe "Opiekun osób starszych i dzieci" wraz z zajęciami praktycznymi,
- wyjazdowe spotkanie integracyjne z instrumentem psychologicznym,
- konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
-spotkanie informacyjne na temat świadomego planowania rodziny.
    Instrument aktywizacji zdrowotnej obejmował skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy umożliwiających podjęcie zatrudnienia m.in. zgodnie z profilem ukończonego szkolenia zawodowego.
    Założone zwiększenie skuteczności pracy socjalnej realizowane było poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie finansowane było ze środków Unii Europejskiej.
    Beneficjenci Ostateczni poprzez uczestnictwo w realizowanym projekcie zdobyli wiedzę na temat własnych zasobów i możliwości wpływających na Ich funkcjonowanie społeczne, a także zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone otrzymaniem certyfikatów.
    Nad prawidłową realizacją działań w ramach projektu nadzór sprawuje koordynator projektu - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Maria Kępa

wstecz