Infrastruktura wodociągowa w Kamionnej.

Infrastruktura wodociągowa w Kamionnej.

UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE DOSTARCZANIA WODY - 05.12.2011

    Podczas ostatniej sesji, odbytej w dniu 23 listopada 2011 roku Rada Gminy w Trzcianie podjęła dwie uchwały dotyczące spraw związanych z dostarczaniem wody dla użytkowników zbudowanej niedawno sieci wodociągowej. Pierwsza z nich (nr VIII/66/11) stanowi o wprowadzeniu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzciana.
    Druga (nr VIII/68/11) określa taryfy za zbiorowe dostarczanie wody, które obowiązywać będą od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Publikujemy pełne treści obu uchwał.

    Uchwała nr VIII/66/11Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) - uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzciana.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
a) "Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
b) "Umowa" należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- umowa o zapatrzenie w wodę;
- umowa o odprowadzanie ścieków.
c) "Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt b).
d) "Przedsiębiorstwo" należy przez to rozumieć Referat ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Trzcianie.

§ 2.
Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3.
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 4.
Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa umowa, o której mowa w §2 oraz pozwolenia wodno prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.
1. Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości dostarczanych ścieków.
2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z późn. zm.).
3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń
kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

§ 6.
Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług.

§ 7.
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawarcia Umowy, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, po spełnieniu następujących warunków:
a) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych wody,
b) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą,
c) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy,
d) właściciel lub zarządca na podstawie Umowy z nim zawartej, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody
e) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych usytuowanych poza lokalami
f) uzgodniono z właścicielem lub zarządcą, sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali,
g) uzgodniono z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania z punktów czerpalnych usytuowanych poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w ust. 2.

4. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli
w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

5. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia dotyczące ilości i jakości usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia, sposobu i terminów rozliczeń, praw i obowiązków stron, procedur
i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków Umowy, w tym warunków wypowiedzenia oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające
z rozporządzenia, o którym mowa w §5 ust. 4.

7. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 8.
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca zalega z opłatami za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie odpowiada wymogom określonym w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków to jest bez zawarcia umowy albo celowo uszkodzono lub pominięto wodomierz,
5) celowo uszkodzono plomby i inne zabezpieczenia,
6) odbiorca odmówił wstępu przedstawicielom Przedsiębiorstwa na teren nieruchomości w celu wykonania takich czynności jak:
a) zainstalowanie lub demontaż wodomierza głównego,
b) montaż studni wodomierzowej,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
d) przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
e) odcięcie przyłącza lub założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody,
f) usunięcie awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

5. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, z tym że w przypadkach określonych
w ust. 4 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ppkt e i f odstąpienie od umowy następuje bezzwłocznie.

6. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 9.
1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym
w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.
Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza
kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali

§ 10.
1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§ 11.
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny
z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za
odprowadzanie ścieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat.

§ 12.
Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone
są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

§ 13.
1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Trzciana bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 14.
1. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy Trzciana w sprawie zatwierdzenia taryfy.
2. W przypadku nie podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 bądź w razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności przedmiotowej uchwały, Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie.

§ 15.
Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 16.
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres podłączanej nieruchomości,
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
e) dane wykonawcy,
f) datę i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 17.
Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 18.
1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy
o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 19.
1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia,
o których mowa w §18, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz
z wymaganą dokumentacją.

§ 20.
1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano - montażowych.

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których
wzory, uwzględniając postanowienia §21, określa Przedsiębiorstwo.

4. Koszty budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego obciążają Odbiorcę.

5. W przypadku wybudowania przez Odbiorcę urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, odbiorca może je przekazać odpłatnie gminie lub Przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie.

6. W celu rozpatrzenia wniosku o przejęcie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Odbiorca powinien
złożyć następujące dokumenty:
1) fakturę VAT na udokumentowane prace i materiały,
2) projekt budowlano - wykonawczy zatwierdzony (uzgodniony) przez Przedsiębiorstwo,
3) pozwolenie na budowę,
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu,
5) dziennik budowy,
6) oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania urządzenia zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami,
7) atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały,
8) protokół odbioru technicznego,
9) inwentaryzację geodezyjną,
10) oświadczenie wnioskodawcy zapewniające Przedsiębiorstwu możliwość wejścia na teren nieruchomości w celu obsługi wybudowanego urządzenia.

§ 21.
1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie Umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a) datę odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),średnicy, materiałów i długości,
c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
d) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
e) podpisy członków komisji.
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

§ 22.
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez Przedsiębiorstwo
i zatwierdzane przez Radę Gminy Trzciana. Opracowanie planów następuje na podstawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 23.
1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

§ 24.
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 25.
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem, jeżeli przerwa lub ograniczenie w dostawie wody będzie krótsze niż 12 godzin oraz
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, jeżeli przerwa lub ograniczenie w dostawie wody będzie trwało dłużej niż 12 godzin.

§ 26.
1.W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 27.
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody do budynku lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta oraz Odbiorcę, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo bezzwłocznie odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:
1)przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2)jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,
3)stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
4)celowo uszkodzono plomby lub inne zabezpieczenia,
5)został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia umowy, jak i przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

3. W przypadku odcięcia dostaw wody w sytuacji określonej w ust. 1 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania osób określonych w ust. 1 o miejscu i sposobie udostępnienia tego punktu.

Rozdział 8.
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 28.
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 29.
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 30.
Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców usług.

§ 31.
Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 32.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 33.
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

§ 34.
1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) zgłoszenie roszczenia o upust lub odszkodowanie,
e) numer i datę zawarcia Umowy,
f) podpis Odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej
wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
a) nazwę Przedsiębiorstwa,
b) powołanie podstawy prawnej,
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia,
a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu, odszkodowania lub innej należności.

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 35.
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:
a) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Trzciana,
b) Państwowa Straż Pożarna z siedzibą w Bochni,
c) Inne jednostki ratownictwa pożarowego, biorące udział w akcji na terenie gminy Trzciana.

§ 36.
Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z opomiarowanych punktów poboru usytuowanych przy Strażnicach OSP.

§ 37.
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do comiesięcznych sprawozdań z pobranej wody z punktów nieopomiarowanych (hydrantów ppoż.). Zbiorcze sprawozdanie z poboru wody do celów ppoż. składa Przedsiębiorstwu Komendant Gminny OSP w Trzcianie.

§ 38.
1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe.

§ 39.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 40.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 41.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

     Uchwała nr VIII/68/11Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

     Na podstawę at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póżn.zm. ), art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§1
1. Zatwierdza się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Budownictwa i Rolnictwa następującą taryfę obowiązującą na terenie Gminy Trzciana za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1) I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej oraz jednostki pobierające wodę do celów ochrony przeciwpożarowej: cena 3.00 zł za 1 m3 wody + VAT.
3 II grupa taryfowa - pozostali odbiorcy: cena 5.00 zł za 13 wody + VAT.
2. Zatwierdza się miesięczną opłatę stałą od każdego odbiorcy wody w wysokości 6.50 zł + VAT.

§2

Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

     

wstecz