JAK POZYSKAĆ ŚRODKI Z PROGRAMU LEADER PROW 2007 - 2013 ?

     Ze środków Osi Leader skorzystać mogą różni Beneficjenci - osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak i domownicy gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne - gminy, organizacje pozarządowe, spółki, spółdzielnie itp., a także parafie.
     Środki dla Beneficjentów w Osi Leader podzielone są na cztery grupy:
a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (rolnicy i domownicy; do 50% wartości projektu)
b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorcy i osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej; do 50%)
c) odnowa i rozwój wsi (gminy, organizacje pozarządowe, parafie; do 75%)
d) małe projekty (praktycznie wszyscy Beneficjenci; max. 25 tys. zł; do 70%).
     Podobnie jak w innych programach ze środków UE należy zabiegać o nie, składając projekty do LGD, która dokonuje oceny ich zgodności z LSR, ustala listy rankingowe projektów wg ustalonych przez siebie kryteriów wyboru projektów i przekazuje te listy wraz z projektami do odpowiednich instytucji wdrożeniowych - Urzędu Marszałkowskiego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), gdzie projekty, w kolejności podanej na listach, poddawane są tylko ocenie formalnej (w przypadku braków, Beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia), a następnie zawierane są umowy z Beneficjentami.
     Szczegóły ubiegania się o środki znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl w zakładce PROW 2007-2013 lub na stronie ARiMR. Niektóre wzory wniosków znajdują się też na stronie LGD "Dolina Raby". Nie są jeszcze zatwierdzone wzory wniosków do Odnowy i rozwoju wsi oraz Małych projektów.
     Projekty Beneficjentów (wnioskodawców) muszą "wpisywać się" w cele LSR, a w szczególności w tzw. przedsięwzięcia. W LSR LGD "Dolina Raby" wskazano na 7 przedsięwzięć:
. Szlak rowerowy Doliny Raby (wytycznie tras rowerowych wraz z budową infrastruktury turystycznej wokół nich, organizacja imprez rowerowych),
. Agroturystyka poza Szlakiem (tworzenie i modernizacja gospodarstw agroturystycznych),
. Smak Doliny Raby (inwestycje i imprezy promujące produkty lokalne),
. Nowoczesna firma (innowacyjne inwestycje w firmach),
. "Klaster drzewny" (inwestycje w firmach drzewnych i imprezy promujące klaster),
. Czysta energia, odnawialne źródła energii (inwestycje i działania promujące zastosowanie źródeł energii odnawialnej),
. Nie tylko przed telewizorem (inwestycje w obiektach sportowych i kulturalnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych).
     Corocznie LGD ogłaszać będzie nabory wniosków. W tym roku planuje się przynajmniej jeden nabór w jesieni. W kolejnych latach planuje się 3 nabory w ciągu roku. W tym roku na poszczególne grupy projektów zaplanowano:
a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50 tys. zł
b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 100 tys. zł
c) odnowa i rozwój wsi - 450 tys. zł
d) małe projekty - 174 tys. zł

     W następnym latach przewidziano większe środki na projekty rolników (do 150 tys. zł rocznie) i mikroprzedsiębiorców (do 350 tys. zł rocznie), a także nieco większe środki rocznie na małe projekty. Planowana średnia wartość dofinansowania to:
a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50 tys. zł
b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 100-125 tys. zł
c) odnowa i rozwój wsi - 150 tys. zł
d) małe projekty - 25 tys. zł

     LGD w najbliższym czasie uruchomi Biuro, w którym jego pracownicy świadczyć będą bezpłatną pomoc dla wnioskodawców w zakresie informacji i podstawowego doradztwa, jak przygotować wnioski o środki finansowe z Osi Leader.

Kryteria wyboru projektów

LGD przy wyborze projektów kierować się będzie następującymi kryteriami:

. Poziom zaangażowania społeczności lokalnej
- Preferuje projekty, w których wykazano w budżecie wkład w postaci pracy własnej Beneficjentów
. Zasięg oddziaływania projektu
- Preferuje projekty realizowane w większej liczbie miejscowości
. Innowacyjność projektu
- Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej - tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania
. Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie
- Preferuje projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory przyrodnicze
. Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami
- Preferuje projekty powiązane z realizacją innych projektów, przedsięwzięć realizowanych na obszarze LGD w ramach
. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu (dla przedsięwzięć gospodarczych)
- Preferuje projekty w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl.

[wstecz]                                                                      [trzciana.pl]