LGD "Dolina Raby"

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW Z DNIA 04 MARCA 2011

    Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby działającej na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 21.03.2011 - 15.04.2011

    Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania :Dolina Raby,
miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 - 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl  
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - http://www.fundusze.malopolska.pl 
Lokalnej Grupy Działania - www.dolinaraby.pl

   Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - http://www.fundusze.malopolska.pl
Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby - www.dolinaraby.pl oraz do wglądu w siedzibie
Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 - 14.00.
   
    Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania  "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w tym naborze wynosi 100 000,00 zł
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w tym naborze wynosi 225 000,00 zł
- Odnowa i rozwój wsi w ramach działania"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w tym naborze wynosi 450 000,00 zł
    Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 685 44 44
    Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
- aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (działania)
- nie wybiera się do finansowania projektów, które mogą być sfinansowane w danym momencie z Osi 3 PROW tj. trwa nabór dla danego Działania lub w ostatnim naborze kwota limitu dla tego Działania nie została wyczerpana, a realizacja projektu nie jest zagrożona ze względu na czas realizacji (może być odłożona do ogłoszenia kolejnego naboru w danym Działaniu w Osi 3 PROW).

Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl.

[wstecz]                                                                      [trzciana.pl]