Zarządzenia Wójta Gminy Trzciana.

Zarządzenie nr 42/VI/11 Wójta Gminy Trzciana z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy.

    Na podstawie art.9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
/ tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674/, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli / Dz. U. Nr 260, poz.2593z późn. zm. / w związku z Uchwałą Nr XVIII/108/2001 Rady Gminy Trzciana w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym:
- mgr inż. Roman Surma - Przewodniczący Komisji,
- mgr Jolanta Hołubińska - Kalinowska - St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,
- mgr Renata Paruch - Dyrektor PSP w Kamionnej,
- mgr inż. Helena Kica - Ekspert w zakresie matematyki i informatyki,
- mgr Ewa Gałązka - Ekspert w zakresie techniki i informatyki.
2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Zespołu Szkół w Leszczynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym:
- mgr inż. Roman Surma - Przewodniczący Komisji,-
- mgr Jolanta Hołubińska - Kalinowska -St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,-
- mgr Maria Dyrdał - Dyrektor Zespołu Szkół w Leszczynie,-
- mgr Halina Tyliba - Ekspert w zakresie języka angielskiego,-
- mgr Grażyna Maria Waląg - Ekspert w zakresie języka angielskiego.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcianie i na stronie internetowej Gminy Trzciana.

Wójt Gminy mgr inż. Józef Nowak

[wstecz]