Witamy w serwisie Gminnego Centrum Informacji w Trzcianie !

32 - 733 Trzciana                 Tel. 014 6136142         Email: gci.trzciana@wp.pl

OGŁOSZENIE O PROJEKTACH PUP W BOCHNI

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW OD DNIA 04 GRUDNIA 2006 NA ORGANIZACJĘ MIEJSC ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

w projekcie "Twój Debiut" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji projektu od 15 marca 2006 do 31 marca 2008
Przygotowanie zawodowe organizowane jest u pracodawcy który :
1.    zatrudnia co najmniej jednego pracownika
2.    nie jest w stanie likwidacji lub upadłości ,
3.    wobec którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został złożony wniosek o likwidację
4.    nie zalega z wypłaceniem w terminie wynagrodzeń pracowników oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, danin publicznych i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno-prawnych albo uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
5.    nie dokonuje zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
6.    w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy liczba zatrudnionych pracowników nie uległa zmniejszeniu chyba że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług, zakończenia praktycznej nauki zawodu, przejścia pracownika na rentę , emeryturę, obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy porozumienia stron, zakończenia umów robót publicznych, wygaśnięcia umów zawartych na czas określony , zwolnienia stanowiska z inicjatywy pracownika, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia nastąpiło z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych
7.    zobowiąże się po zakończeniu przygotowania zawodowego do zatrudnienia na okres co najmniej 7 miesięcy

NA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE KIEROWANE MOGĄ BYĆ OSOBY BEZROBOTNE:
-    poniżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy lub absolwenci wszystkich typów szkół w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły będący równocześnie :
-    bezrobotnym długotrwale,
-    bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych,
-    bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
-    bezrobotnym niepełnosprawnym ,    
-    aktywnie poszukujący pracy za pośrednictwem Urzędu, posiadający założone karty usług lub karty osób aktywnie poszukujących pracy,
-    które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie

SKIEROWANY BEZROBOTNY PRZEZ OKRES ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOWEGO OTRZYMUJE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI ZASIŁKU, ORAZ MA OPŁACANE PRZEZ URZĄD SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ( EMERYTALNE, RENTOWE, WYPADKOWE )

KORZYŚCIĄ DLA PRACODAWCY ZE ZORGANIZOWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO JEST POZYSKANIE "PRACOWNIKA" BEZ NAWIĄZYWANIA Z NIM STOSUNKU PRACY PRZEZ OKRES DO 6 MIESIĘCY
Podstawą zawarcia umowy będzie "Wniosek o skierowanie bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego w ramach projektu " Twój Debiut" który winien być złożony w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni osobiście lub za pośrednictwem poczty (wnioski nadesłane w inny sposób - faksem, pocztą elektroniczna - nie będą rozpatrywane)

Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone , a pozostałe, po ich uzupełnieniu, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. W przypadku złożenia wniosku na organizację kilku miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku w części, zgodnie
z harmonogramem i budżetem projektu
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 3
tel/fax (014) 611-10-51,6 11-10-52, 611-10-53
e-mail:krbo@praca.gov.pl
Bochnia 04.12.2006


POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW OD DNIA 04 GRUDNIA 2006 NA ORGANIZACJĘ MIEJSC ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
w ramach projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich 2004-2006
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
Okres realizacji projektu od 15 marca 2006 do 31 marca 2008
Przygotowanie zawodowe organizowane jest u pracodawcy który:
1.    zatrudnia co najmniej jednego pracownika
2.    wobec którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został złożony wniosek o likwidację,
3.    nie jest w stanie likwidacji lub upadłości ,
4.    nie zalega z wypłaceniem w terminie wynagrodzeń pracowników oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, danin publicznych i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno-prawnych albo uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
5.    nie dokonuje zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
6.    w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy liczba zatrudnionych pracowników nie uległa zmniejszeniu chyba że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług, zakończenia praktycznej nauki zawodu, przejścia pracownika na rentę , emeryturę, obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy porozumienia stron, zakończenia umów robót publicznych, wygaśnięcia umów zawartych na czas określony , zwolnienia stanowiska z inicjatywy pracownika, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia nastąpiło z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych
7.    zobowiąże się po zakończeniu przygotowania zawodowego do zatrudnienia na okres co najmniej 7 miesięcy

NA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE KIEROWANE MOGĄ BYĆ OSOBY BEZROBOTNE:
-    powyżej 25 roku życia, zarejestrowane przez okres do 24 miesięcy będący równocześnie :
-    bezrobotnym długotrwale,
-    bezrobotnym powyżej 50 roku życia
-    bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych,
-    bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
-    bezrobotnym niepełnosprawnym ,    
-    aktywnie poszukujące pracy za pośrednictwem Urzędu, posiadający założone karty usług lub karty osób aktywnie poszukujących pracy,
-    które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie

SKIEROWANY BEZROBOTNY PRZEZ OKRES ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOWEGO OTRZYMUJE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI ZASIŁKU, ORAZ MA OPŁACANE PRZEZ URZĄD SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ( EMERYTALNE, RENTOWE, WYPADKOWE )

KORZYŚCIĄ DLA PRACODAWCY ZE ZORGANIZOWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO JEST POZYSKANIE "PRACOWNIKA" BEZ NAWIĄZYWANIA Z NIM STOSUNKU PRACY PRZEZ OKRES DO 6 MIESIĘCY
Podstawą zawarcia umowy będzie "Wniosek o skierowanie bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego w ramach projektu " Lepsze Jutro" który winien być złożony w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni osobiście lub za pośrednictwem poczty (wnioski nadesłane w inny sposób - faksem, pocztą elektroniczna - nie będą rozpatrywane)
W ramach planowanych do zorganizowania w 2007 roku miejsc odbywania przygotowania zawodowego planuje się zorganizowanie 10 miejsc dla pracodawców spełniających warunki 1-6
Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone , a pozostałe, po ich uzupełnieniu, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. W przypadku złożenia wniosku na organizację kilku miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku w części, zgodnie
z harmonogramem i budżetem projektu
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w godzinach
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 3
tel/fax (014) 611-10-51,6 11-10-52, 611-10-53
e-mail:krbo@praca.gov.pl
Bochnia 04.12.2006


POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI OGŁASZA OD DNIA 04 GRUDNIA 2006 NABÓR WNIOSKÓW NA TWOTRZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

w projekcie "Lepsze Jutro" Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.3 Przeciwdziałanie zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
Okres realizacji projektu od 15 marca 2006 do 31 marca 2008

Prace interwencyjne mogą być organizowane u przedsiębiorcy, jeżeli:
?    tworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy , w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, i zobowiąże się do utrzymania stanowiska przez minimalny okres 3 lat (w przypadku dużych przedsiębiorstwo) lub 2 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstwo),
?    spełnia warunki określone w przepisach prawnych

Na interwencyjne miejsc pracy mogą być kierowane osoby :
-    powyżej 25 roku życia długotrwale bezrobotne lub bezrobotni niepełnosprawni którzy pozostają
w ewidencji przez okres do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół
-    aktywnie poszukują pracy za pośrednictwem urzędu, posiadają założone karty usług lub karty osób aktywnie poszukujących pracy
-    które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie "Lepsze Jutro"

KORZYŚCIĄ DLA PRACODAWCY ZE ZORGANIZOWANIA PRAC INETRWENCYJNYCH JEST :
- MOŻLIWOŚC OTRZYMANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA W WYSOKOŚCI 520,00 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OD REFUNDOWANEGO WYNAGRODZENIA PRZEZ OKRES DO 12 MIESIĘCY

Podstawą zawarcia umowy będzie "Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu " Lepsze Jutro" który winien być złożony w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni osobiście lub za pośrednictwem poczty (wnioski nadesłane w inny sposób - faksem, pocztą elektroniczna - nie będą rozpatrywane)

Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone , a pozostałe, po ich uzupełnieniu, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu.

W przypadku złożenia wniosku na organizację kilku miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku w części, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w godzinach
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 3
tel/fax (014) 611-10-51,6 11-10-52, 611-10-53
e-mail:krbo@praca.gov.pl

Bochnia 04.12.2006


POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI OGŁASZA OD DNIA 04 GRUDNIA 2006 NABÓR WNIOSKÓW NA TWOTRZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

w projekcie "Twój Debiut" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 ,Działanie 1.2 Perspektyw dla młodzieży , schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji projektu od 15 marca 2006 do 31 marca 2008.

Prace interwencyjne mogą być organizowane u przedsiębiorcy, jeżeli:
?    tworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy ,
w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, i zobowiąże się do utrzymania stanowiska przez minimalny okres 3 lat (w przypadku dużych przedsiębiorstwo) lub 2 lat (w przypadku małych
i średnich przedsiębiorstwo),
-    spełnia warunki określone w przepisach prawnych


Na interwencyjne miejsc pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne :

-    poniżej 25 roku życia bezrobotne przez okres do 24 miesięcy
-    absolwenci wszystkich typów szkół w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły będący równocześnie bezrobotnym długotrwale lub bezrobotnym niepełnosprawnym
-    aktywnie poszukujące pracy za pośrednictwem Urzędu, posiadające założone karty usług lub karty osób aktywnie poszukujących pracy,
-    które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie "Twój Debiut"

KORZYŚCIĄ DLA PRACODAWCY ZE ZORGANIZOWANIA PRAC INETRWENCYJNYCH JEST :
MOŻLIWOŚC OTRZYMANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA W WYSOKOŚCI 520,00 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OD REFUNDOWANEGO WYNAGRODZENIA PRZEZ OKRES DO 12 MIESIĘCY

Podstawą zawarcia umowy będzie "Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu " Twój Debiut" który winien być złożony w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni osobiście lub za pośrednictwem poczty (wnioski nadesłane w inny sposób - faksem, pocztą elektroniczna - nie będą rozpatrywane)

Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone , a pozostałe, po ich uzupełnieniu, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. W przypadku złożenia wniosku na organizację kilku miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku
w części, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w godzinach
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 3
tel/fax (014) 611-10-51,6 11-10-52, 611-10-53
e-mail:krbo@praca.gov.pl
Bochnia 04.12.2006


POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI OGŁASZA OD DNIA 04 GRUDNIA 2006 NABÓR WNIOSKÓW
NA ORGANIZACJĘ MIEJSC STAŻU

w projekcie "Twój Debiut" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji projektu od 15 marca 2006 do 31 marca 2008.
Staż może być organizowany u pracodawcy który:
1.    zatrudnia co najmniej jednego pracownika,
2.    wobec którego nie toczy się postępowania upadłościowe i nie został złożony wniosek o likwidację,
3.    nie jest w stanie likwidacji lub upadłości ,
4.    nie zalega z wypłaceniem w terminie wynagrodzeń pracowników oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, danin publicznych i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno-prawnych albo uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
5.    nie dokonuje zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
6.    w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy liczba zatrudnionych pracowników nie uległa zmniejszeniu chyba że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług, zakończenia praktycznej nauki zawodu, przejścia pracownika na rentę , emeryturę, obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy porozumienia stron, zakończenia umów robót publicznych, wygaśnięcia umów zawartych na czas określony , zwolnienia stanowiska z inicjatywy pracownika, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia nastąpiło z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych
7.    zobowiąże się po stażu do zatrudnienia na okres co najmniej 7 miesięcy
Do odbycia stażu mogą być kierowane osoby bezrobotne:
-    poniżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy
-    które nie ukończyły 27 roku życia, będące w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
-    aktywnie poszukujące pracy za pośrednictwem Urzędu, posiadające założone karty usług lub karty osób aktywnie poszukujących pracy,
-    zadeklarowały uczestnictwo w projekcie "Twój Debiut",

SKIEROWANY BEZROBOTNY PRZEZ OKRES ODBYWANIA STAŻU OTRZYMUJE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI ZASIŁKU, ORAZ MA OPŁACANE PRZEZ URZĄD SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ( EMERYTALNE, RENTOWE, WYPADKOWE )

KORZYŚCIĄ DLA PRACODAWCY ZE ZORGANIZOWANIA STAŻU JEST POZYSKANIE "PRACOWNIKA" BEZ NAWIĄZYWANIA Z NIM STOSUNKU PRACY PRZEZ OKRES DO 6 MIESIĘCY

Podstawa zawarcia umowy będzie "Wniosek o skierowanie bezrobotnych na staż " Twój Debiut " który winien być złożony w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni osobiście lub za pośrednictwem poczty (wnioski nadesłane w inny sposób - faksem, pocztą elektroniczna - nie będą rozpatrywane)
W ramach planowanych do zorganizowania w 2007 roku miejsc stażu planuje się zorganizowanie 10 miejsc dla pracodawców spełniające warunki 1-6
Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone , a pozostałe, po ich uzupełnieniu, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. W przypadku złożenia wniosku na organizację kilku miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku w części, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w godzinach
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 3
tel/fax (014) 611-10-51,6 11-10-52, 611-10-53
e-mail:krbo@praca.gov.pl
Bochnia 04.12.2006

Powrót do strony głównej.

GCI Trzciana 2006