Witamy w serwisie Gminnego Centrum Informacji w Trzcianie !

32 - 733 Trzciana                 Tel. 014 6136142         Email: gci.trzciana@wp.pl

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

 

  Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia zaprasza zainteresowanych do udziału w Programie "Pozarządowy Inkubator Kadr" składającym się z cyklu szkoleń z zakresu ochrony środowiska oraz 5-cio miesięcznego stażu. Program jest innowacyjnym narzędziem przystosowującym osoby wchodzące na rynek zatrudnienia do pracy w organizacjach pozarządowych (poprzez ich szkolenie oraz odbywanie staży w organizacjach pozarządowych) oraz znajdowanie im miejsc pracy w istniejących i nowotworzonych organizacjach społecznych. Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce poprzez:
* organizację szkoleń i warsztatów dla przyszłych i obecnych przedstawicieli organizacji pozarządowych podnoszących ich wiedze nt. aspektów prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych - sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową np.: procedura rejestracji organizacji, w tym statutu związku stowarzyszeń, opracowanie lub zmiana statutu; zarządzanie finansami organizacji pozarządowej tj. zasady rachunkowości, zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS, zajady przygotowywania budżetów oraz rozliczania projektów itp.; posiadanie statusu organizacji publicznego tj. jak go uzyskać, prawa i obowiązki organizacji OPP,
* przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla małopolskich organizacji pozarządowych, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami przy okazji szkoleń, zainicjowanie wspólnych projektów, wypracowanie nowych wspólnych projektów, zacieśnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi, nawiązanie pozaformalnych kontaktów.
Program składa się z dwóch etapów:
I. Trzymiesięcznego szkolenia (5 pięciodniowych szkoleń, wrzesień - listopad 2006) dla działaczy organizacji pozarządowych, absolwentów szkół wyższych oraz licencjackich, szkół średnich, których ukończenie predysponuje do pracy w organizacjach społecznych zajmujących się problematyką ochrony
środowiska (np. rozwojem regionalnym, nie koniecznie ściśle ekologicznych), np. ochrona środowiska, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, a z drugiej posiadają ku temu odpowiednie predyspozycje (np. chociaż niewielkie doświadczenie w działalności społecznej), zainteresowanych pracą w organizacjach pozarządowych.
II. Pięciomiesięcznej praktyki/stażu w delegujących rekomendujących organizacjach lub wybranych przez nas (wspólnie z zainteresowanymi uczestnikami projektu), w których (przy naszym wsparciu i zatrudnionych przez nas ekspertów) będą przygotowywać się do realizacji (lub współrealizacji) swojego pierwszego projektu.
Szkolenia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Pod Dębami" w Osieczanach koło Myślenic (www.podebami.pl).
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
   W trakcie szkoleń osoby z poza Krakowa będą miały zapewnione zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie. Osoby z Krakowa będą dojeżdżać do Ośrodka, będą miały zapewniony obiad.

W ramach cyklu szkoleń przewidujemy następujące tematy:
- Warsztaty integracyjne - wzajemnie poznanie się, wprowadzenie do pracy
w organizacjach pozarządowych, wstęp do zarządzania projektem.
- Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych.
- Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową.
- Przepisy w zakresie ochrony przyrody i środowiska, z uwzględnieniem udziału społecznego w procedurach tworzenia, dostosowania i wdrażania prawa.
- Zasady działania administracji publicznej.
- Zasady dostępu do informacji publicznej, źródła i pozyskiwanie informacji nt. ochrony środowiska.
- Finansowanie działań dotyczących ochrony środowiska, finansowanie działań organizacji pozarządowych, w szczególności działań pozarządowych organizacji ekologicznych.
- Współpracy z mediami, redagowania informacji prasowych. Wystąpienia publiczne.
- Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych.
- Pozyskiwanie środków na działalność organizacji i realizację projektów z różnych źródeł (od państwowych po prywatne).

    W ramach programu szkoleniowego uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleniowym przygotowującym do pracy w organizacji pozarządowej, będą spotykali się na spotkaniach grupowych oraz w porozumieniu z opiekunem stażu będą uczestniczyć w wybranych przez siebie szkoleniach specjalistycznych i przygotowywać indywidualne projekty.
Z organizacjami chętnymi do współpracy zawrzemy stosowne porozumienia i przekażemy im przeszkolonych w ramach programu uczestników, którzy rozpoczną praktyki/staż w styczniu 2007 r. Będą one trwały 5 miesięcy. Podczas stażu uczestnicy będą przygotowywać swój pierwszy projekt korzystając ze wsparcia specjalnie w rym celu zatrudnionych konsultantów, organizacji, w której będzie odbywał praktykę i realizować swój przyszły projekt, koordynatora projektu, w razie potrzeby innych koordynatorów projektów TnZ.
Program zakończy się rozpoczęciem przez osoby uczestniczące w projekcie samodzielnej realizacji własnych zadań. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest "doszkolenie" przyszłych pracowników w taki sposób, aby po ukończeniu stażu byli w stanie samodzielnie prowadzić projekty w organizacjach pozarządowych.

Szczegółowych informacji udziela Anna Potoczek (e-mail: anna@potaczek.pl lub tel. 0609 111 933.

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w Programie prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres: anna@potaczek.pl lub biuro@tnz.most.org.pl do dnia 15 września 2006 r.

Powrót do strony głównej.

GCI Trzciana 2006