Witamy w serwisie Gminnego Centrum Informacji w Trzcianie !

32 - 733 Trzciana                 Tel. 014 6136142         Email: gci.trzciana@wp.pl

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W TRZCIANIE

1. Gminne Centrum Informacji realizuje bezpłatnie zadania na rzecz mieszkańców Gminy Trzciana oraz dla mieszkańców gmin ościennych w zakresie:
. udostępniania odbiorcom projektu pracowni multimedialnej, złożonej z 5 stanowisk komputerowych,
. szkolenia i instruktażu w zakresie obsługi komputera, korzystania z zasobów internetowych oraz komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej,
. udostępniania informacji dotyczących rynku pracy, zarówno w formie konwencjonalnej (tablica ogłoszeń, ulotki, foldery) jak i elektronicznej, udostępnianie informacji o ofertach pracy, praktyk, stażu oraz wolontariacie z terenu gminy, powiatu, całego kraju i zagranicy,
. ewidencji osób bezrobotnych i innych poszukujących pracy,
. pośrednictwa pracy,
. poradnictwa zawodowego i informacja zawodowej,
. organizacji szkoleń i warsztatów grupowych i indywidualnych,
. gromadzenia i upowszechniania informacji zawodowej i informacji o rynku pracy,
. udzielania pomocy młodzieży wchodzącej na rynek pracy w umiejętnym poszukiwaniu zatrudnienia, adaptacji zawodowej oraz dostosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku pracy,
. kształtowania nowego podejścia do ustawicznego planowania rozwoju na różnych etapach życia zawodowego człowieka,
. ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz z ośrodkami specjalizującymi się w pośrednictwie pracy,
. informacji o integracji Polski z Unią Europejską, programach pomocowych, konkursach, graniach finansowanych ze środków UE,
. współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach,

2. Gminne Centrum Informacji w Trzcianie realizuje płatne usługi tyko w przypadku kosztów wykonania - tusz do drukarki, papier oraz koszt tonera, rozmów telefonicznych i faksu. W przypadku gdy stanowiska komputerowe stoją wolne i są chętni by korzystać w z nich w celach rozrywkowych, np. gry lub czat, GCI może odpłatnie zezwolić na korzystanie z komputera.

3. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pracowniami sprawuje Kierownik
Gminnego Centrum Informacji.

4. Klienci korzystają z usług Gminnego Ośrodka Informacji w godzinach ustalonych przez Wójta Gminy Trzciana.

5. Oprogramowanie do funkcjonowania GCI oraz zajęć specjalnych realizowanych przez GCI zabezpiecza Kierownik.

6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów Gminnego Centrum Informacji do celów komercyjnych bez zgody kierownika.

7. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w konfiguracji sprzętu komputerowego. Instalowanie i uruchamianie prywatnego oprogramowania bez zgody Kierownika jest kategorycznie zabronione.

8. Wszelkie usterki związane z pracą poszczególnych komputerów należy natychmiast zgłaszać Kierownikowi lub prowadzącemu zajęcia.

9. Przed przystąpieniem do pracy klient zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy natychmiast zgłosić Kierownikowi lub prowadzącemu zajęcia.

10. Podczas zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w GCI spoczywa na
prowadzącym zajęcia.

11. Po zakończeniu pracy na stacji roboczej należy zachować swoje zbiory na dyskietce lub na CD-ROMie. Każdorazowo należy informować kierownika bądź prowadzącego zajęcia o konieczności zachowania materiałów na twardym dysku. W przypadku braku takiej informacji, dane mogą ulec utracie w trakcie porządkowania informacji na twardych dyskach. Zakończenie pracy należy zgłosić Kierownikowi lub prowadzącemu zajęcia.

12. Włączanie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków prowadzącego zajęcia.

13. Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.

14. Przy przeglądaniu stron intemetowych zabrania się wchodzenia na strony o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych z szkodliwe społecznie. Niezastosowanie się do tego zakazu może spowodować zakaz wstępu do GCI dla osoby, która się tego dopuściła.

15. Zabrania się wnoszenia do GCI posiłków, napojów itp. oraz zachowywania się w sposób mogący przeszkadzać w pracy innym klientom. Odzież wierzchnią (płaszcze, kurtki, czapki, itp.) należy bezwzględnie pozostawić w szatni.

16. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzęgu komputerowego prowadzący zajęcia mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

17. Klienci nie stosujący się do powyższego regulaminu, obowiązujących norm prawnych, lub prowadzący jakąkolwiek działalność naruszającą dobre imię Gminnego Centrum Informacji mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Centrum decyzją Kierownika.

Powrót do strony głównej.

GCI Trzciana - lipiec 2006