Witamy w serwisie Gminnego Centrum Informacji w Trzcianie !

32 - 733 Trzciana                 Tel. 014 6136142         Email: gci.trzciana@wp.pl

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

    BIZNES PLAN

    Biznes plan ma być dla nas mapą naszego przedsięwzięcia, przepustką do pozyskania inwestorów. Biznes plan zawsze powinien być tworzony w oparciu o ocenę konkurencji, określenie ryzyka oraz oszacowanie kosztów. Spełnia funkcję wewnętrzną jest pomocą we właściwym zarządzaniu firmą, jak i zewnętrzną przy pozyskiwaniu źródeł finansowania, np. kredyt inwestycyjny. Taki dokument wymagany jest przez bank kiedy chcemy otrzymać kredyt albo dotację. Biznes plan to opis postępowania, jakie firma powinna przyjąć by wykonać założone zadania i zrealizować cele. Dobry biznes plan to sprecyzowane cele i plan ich osiągnięcia.

    Elementy biznes planu

    Najważniejszym elementem biznes planu jest idea, pomysł, który pomoże osiągnąć nam sukces. Jednak nie możemy zapominać, że biznes plan piszemy po to, aby przekonać instytucję finansującą o przyznanie nam środków finansowych w celu realizacji naszego przedsięwzięcia.

    Streszczenie - inaczej podsumowanie menedżerskie

     Streszczenie to krótkie przedstawienie tego czym zamierzamy się zajmować rozbudowane w kolejnych rozdziałach, zajmujące nie więcej niż dwie strony. Musi w sposób efektywny i solidny przedstawiać fundamenty, na których zbudowany będzie nasz pomysł. Powinno:

 • stanowić rozpoczęcie ale i podsumowanie,
 • koncentrować się na kluczowych elementach,
 • zachęcać do dalszej lektury
 • przekonać inwestorów
 • zawierać informacje o przedsięwzięciu, przewidywanych kosztach,

W streszczeniu nie można pominąć przewidywanych kosztów i wiążącymi się z tym potrzebami finansowymi. Po wprowadzeniu należy zawrzeć informację tego jak, kiedy i przez kogo, gdzie firma została założona. Opisać sukcesy i gorsze okresy. Najlepiej zrobić przysłowiowe zdjęcie firmy na dzień dzisiejszy. Zaprezentować misję firmy - hasło przewodnie naszej działalności.

     Pomysł - opis produktu lub usługi

W tej części musimy przedstawić unikalność naszego pomysłu - produktu lub usługi. Należy zaznaczyć:

 • znajomość środowiska z którym jest związany,
 • potrzebę zaistnienia na rynku
 • poszerzenia rynku

Pokazać jakie technologie będziemy wykorzystywać czy te, które mamy już w przedsiębiorstwie czy może nowe. Jeśli będziemy wprowadzać nowe technologie najlepiej abyśmy swój pomysł poparli badaniami, przykładami o powodzeniu podobnych przedsięwzięć, prognozach rozwoju. Stawiając duży nacisk na badanie rynku. Dobrze będzie jeśli załączymy również wszelkie uregulowania mogące mieć wpływ na proces produkcyjny lub sprzedaż.

    Rynek - opis otoczenia

Rynek to producenci, konsumenci, warunki ekonomiczne, kupno, sprzedaż. Jednak najważniejszym dla nas elementem są klienci- konsumenci. Musimy poznać klientów jeśli chcemy wejść na rynek. Kim są jaki mają udział w rynku, jak wygląda ich popyt na dany produkt. Następnie musimy opisać - klientów - odbiorców naszego produktu lub usługi. Ważną informacją będzie też ta dotycząca zasięgu rynku (lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy). Dobrze w tej części odnieść się również do statystyk, wyliczeń dotyczących właściwej przedsięwzięciu gałęzi przemysłu. Aktualnych trendów i prognoz. Należy przedstawić zalety produktu, najwyższą jakość, dobra cenę, dystrybucję, serwis. Dużą uwagę trzeba zwrócić na przedstawienie mocniejszych i słabszych stron naszego przedsięwzięcia. Najlepiej przeprowadzić swoistą analizę rynku - uwzględnić usytuowanie geograficzne swojej firmy, możliwości konkurowania na rynku, rozwoju firmy, nisz rynkowych i liderów.

    Marketing - strategia działania.

W tej części musimy przekonać inwestorów o słuszności naszego przedsięwzięcia o tym, że nasz pomysł będzie dobrze funkcjonował na rynku. Dlatego należy umiejętnie wprowadzić produkt lub usługę na rynek.
Należy przedstawić sposób dotarcia do klientów, jak będzie przebiegała kampania informacyjna. Jednak na początku musimy scharakteryzować naszą grupę klientów- odbiorców. Określić kanały informacyjne, którymi zamierzamy docierać do odbiorców. Zaprezentować formy reklamy - prasa, radio, telewizja, ulotki, foldery oraz sposoby finansowania. Reklama powinna docierać do odpowiedniej grupy odbiorców oraz prezentować przewidywaną cenę produktu lub usługi. Zaprezentować Public relations - w jaki sposób zamierzamy tworzyć pozytywny wizerunek firmy. Zaprezentować politykę cenową opisać strategię cenową, w której znajdą się informacje o przewidywanych kosztach i oczekiwanych zyskach. Przedstawienie rynku, jego oceny, powinno doprowadzić do planu rozwoju i sprzedaży dla naszego przedsięwzięcia. Dobrze jest także przedstawić referencje naszej firmy, sukcesy, posiadane licencje, świadectwa jakości.

    Realizacja przedsięwzięcia

W tej części przedstawiamy cykl powstania naszego produktu. Opisujemy szanse powodzenia, możliwości produkcyjne firmy, cykl produkcyjny, wykorzystywane technologie. Nie możemy jednak skupiać się tylko na wątku finansowym, ale również wspomnieć o zasobach ludzkich, bez których powstanie naszego produktu nie byłoby możliwe.

    Zarządzanie przedsięwzięciem

Jest to element, w którym należy przedstawić to co zamierzamy osiągnąć - jednak bez zbytniego fantazjowania - trzeba pokazać, że jesteśmy realistami. Dobrze będzie, jeśli opiszemy całą strukturę zarządzania nasza firmą. Zaczynając od właściciela na pracownikach kończąc. Do biznes planu należy dołączyć także CV kierownictwa firmy oraz schemat organizacyjny firmy.

    Harmonogram

Nasz pomysł musimy teraz przedstawić za pomocą określonych zadań do zrobienia i terminów do ich realizacji.

    Finansowanie

W tej części musimy sprecyzować nasze oczekiwania wsparcia finansowego od inwestora. Przedstawić całkowity koszt przedsięwzięcia. Kosztorys. Nasz wkład własny, inne źródła finansowania. Zaprezentować kondycję finansową firmy.

    Prognozy finansowe

Prognoza finansowa to nic innego jak oszacowanie rezultatów dofinansowania, zestawienie przychodów i wydatków w przyszłości. Przedsięwzięcie, aby zostało dobrze przyjęte przez inwestorów musi być przemyślane, ale przede wszystkim odpowiadać realiom rynku i możliwością firmy. W prognozie dobrze jest przedstawić koszty związane z wprowadzeniem przedsięwzięcia i zanadto nie liczyć na zyski.

    Zakończenie podsumowanie

To najważniejsza część, kwit - esencja potwierdzenie tego co zostało już napisane. Trzeba raz jeszcze przedstawić że nasz pomysł jest:

 • Atrakcyjny
 • Realny do osiągnięcia
 • Generujący zyski
 • Trafiający z ofertą w rynek

Należałoby także przedstawić poszczególne elementy naszej ofert od pomysłu zaczynając poprzez rynek, na którym chcemy oferować nasz produkt lub usługę, marketing, czyli reklamę naszego przedsięwzięcia, etapy realizacji naszego pomysłu, źródła finansowania, prognozę finansową. W tym punkcie powinniśmy także udowodnić trafność inwestycji.
Ważne jest dobre zaprezentowanie pomysłu szans i zagrożeń . Przeprowadzenie małej analizy SWOT dla naszego przedsięwzięcia. Jednak zwróćmy większą uwagę na szanse, ukazując planowane powodzenie naszego przedsięwzięcia.NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

     Od momentu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzymała większe możliwości korzystania z pomocy finansowej Wspólnoty.
Nasz kraj może korzystać z czterech funduszy strukturalnych:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ze środków Funduszu wspierane są inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego, lokalnego, tworzenia miejsc pracy, działalności małych średnich przedsiębiorstw, rozwoju turystyki, infrastruktury inwestycji w dziedzinie kultury, ochrony i poprawy stanu środowiska, na badania i rozwój społeczeństwa informacyjnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach tego Funduszu realizowane są programy zapobiegające i zwalczające bezrobocie, nastawione na aktywną politykę rynku pracy przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie ustawiczne, doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy a także wsparcie przedsięwzięć przeciwdziałających bezrobociu, rozwijających zasoby ludzkie, równość kobiet i mężczyzn, wzrost zatrudnienia.

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Fundusz finansuje projekty mające na celu zmianę struktury rolnictwa oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich inwestycje w gospodarstwach rolnych, pomoc dla młodych rolników i szkolenia zawodowe, pomoc rolnikom przechodzącym na wcześniejszą emeryturę, pomoc dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, poprawę przetwórstwa i komercjalizacji gospodarstw rolnych, rozwój i przetwarzanie zasobów leśnych, rozwój obszarów wiejskich.

Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa - w ramach tego Funduszu realizowane są działania zmierzające do przeprowadzenia zmian strukturalnych w rybołówstwie.

    Sposoby wykorzystania w Polsce funduszy strukturalnych są określone w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006. Składa się on z programów operacyjnych zawierające szczegółowe opisy działań, które objęte są dofinansowaniem ze środków UE. Beneficjentami tej pomocy są samorządy, organizacje pozarządowe, rolnicy, osoby indywidualne oraz w bardzo dużym stopniu przedsiębiorcy.
    Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy stali się częścią Jednolitego Rynku Europejskiego. Konieczne więc stało się stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi podmiotów gospodarczych.
    Przedsiębiorcy otrzymali duże możliwości ubiegania się o środki pochodzące z funduszy strukturalnych.
Z części dotacji można sfinansować:

 • nowe inwestycje, zakup środków trwałych
 • wdrożenie zaawansowanych technologii
 • inwestycje w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
 • szkolenie pracowników
 • korzystanie z fachowej pomocy doradczej

    Wsparcie dotyczyć będzie również pokrycia części wydatków udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. Komisja Europejska w 1996 wydała rekomendację w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacja zaleca aby na całym obszarze gospodarczym terminy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa rozumiane były tak samo. Od 1stycznia 2005 w Polsce obowiązuje nowa definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (Dz.U nr 173 poz. 1807).

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

    Aby pomóc i ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie na tym Rynku przygotowano Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego celem strategicznym jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.
    Pomoc skierowana jest na zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Firmy, które skorzystają z dofinansowania ze środków unijnych muszą na początku przygotować projekt, wypełnić wniosek o dofinansowanie, przygotować wymagane załączniki i Biznes Plan. Dofinansowanie najczęściej dotyczy 50% kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które były niezbędne i faktycznie zostały poniesione na realizacji projektu. Żadna z dotacji nie zostanie przyznana przedsiębiorcy, który poszukuje środków na działalność bieżącą lub spłatę zaciągniętych zobowiązań.
    Projekt powinien być spójny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Dotyczą one równości szans( wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn), ochrony środowiska (projekt musi mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne), rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt powinien być dobrze przemyślany i odpowiadać na działanie w ramach, którego aplikujemy o dotację. Wszystkie załączniki nie mogą być wystawione wcześnie niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wniosek z załącznikami w oryginale, kopii oraz wersji elektronicznej składamy w wyznaczonym terminie do odpowiedniej Instytucji Finansującej. Po złożeniu wniosek podlega ocenie formalnej, techniczno- ekonomicznej oraz merytorycznej według różnych kryteriów, której wynikiem jest suma punktów przyznawanych dla wniosku. Następnie przygotowana jest lista rankingowa projektów. Dotacje przyznawane są według ilości punktów. Dla wielu przedsiębiorców barierą może być wymóg terminowej realizacji całego projektu a następnie wypłata kwoty dofinansowania. Kiedy weźmiemy pod uwagę potrzeby przedsiębiorców wynikające z konieczności podniesienia jakości produktów, efektywności organizacji i zarządzania wykorzystanie unijnej pomocy może pomóc polskim przedsiębiorcom w budowaniu trwałej pozycji na Europejskim Rynku.


W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytetu drugiego "Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw" realizowane będą następujące działania:

Działanie 2.1- Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

    Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Wsparcie na specjalistyczne doradztwo może być udzielane małym średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium RP a także mikroprzedsiębiorcy, jeśli wykonują działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub gdy jego działalność gospodarcza opiera się na wykorzystywaniu zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym (znanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata). Wsparcie nie może być udzielone na działalność w zakresie: m.in. rolnictwa, rybołówstwa, rybactwa, górnictwa węgla, produkcji żelaza i stali, świadczenia usług morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego.

W ramach działania wnioskodawca może otrzymać dotacje na zakup usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w następujących kategoriach:

 1. Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Doradztwo w zakresie jakości.
 3. Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii.
 4. Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne.
 5. Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw.
 6. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności.

Max wielkość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)
50% dla wszystkich projektów z wyjątkiem doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą opartą w oparciu wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczący potencjale rynkowym gdzie pomoc może osiągnąć do 100% wartości środków kwalifikowanych, lecz w obu przypadkach nie mniej niż 2 500PLN i nie więcej niż 205 tys. PLN, w ramach danego projektu. Wsparcie ze środków publicznych w ramach tego działania ma charakter dotacji będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.
Usługi doradcze świadczone w ramach działania 2.1 dla MSP umożliwią między innymi lepsze przygotowanie MSP do realizacji projektów inwestycyjnych.

Termin składania wniosków w 2005:
do 5 grudnia - zawsze do godziny 15.00

Wypełniony wniosek przedsiębiorca powinien złożyć w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu. Dla województwa małopolskiego jest to:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR)
31-542 Kraków
ul. Kordylewskiego 11
www.marr.pl

Dodatkowe informacje www.konkurencyjnosc.gov.pl


Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

    W ramach działania będzie udzielane wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji polegających na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej oraz na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego, jak również wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

Mogą to być inwestycje m. in. w:
    - środki trwałe, takie jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia,
    - wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nie opatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.
Maksymalna wysokość pomocy (% kwalifikujących się wydatków) 50% dla dużych przedsiębiorców, 65% dla MSP, zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Szczególną wagę przywiązuje się do wspierania inwestycji innowacyjnych (wyłączając inwestycje z zakresu BHP), które są niezwykle istotne dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wypełniony wniosek można składać do Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

Plac Trzech Krzyży 3/5
00- 507 Warszawa
www.parp.gov.pl

Dodatkowe informacje www.konkurencyjnosc.gov.pl

Podziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

     W ramach poddziałania wspierane są projekty służące promocji wymiany handlowej oraz nawiązywania kontaktów handlowych przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi. Wsparciem w ramach tego poddziałania jest pokrycie części wydatków udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. Jest to dotacja przekazywana na zasadzie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu . Dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 50% całości wydatków kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 20 000 zł w przypadku targów i wystaw oraz nie więcej niż 7 500 zł w przypadku uczestnictwa w misji gospodarczej.
    Rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie do imprez targowo- wystawienniczych wymienionych na tzw. "Liście A" (polskie wystawy narodowe) oraz "Liście B" (targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki). Szczegółowe informacje na stronach www.konkurencyjnosc.gov.pl
    Przedsiębiorca ubiegający się o refundacje w ramach tego poddziałania zobowiązany jest do złożenia wniosku o pomoc finansową na 14 tygodni przed rozpoczęciem imprezy.

Dokumenty dla ubiegających się o dofinansowanie należy składać na adres:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
00 - 057 Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5

Dodatkowe informacje www.konkurencyjnosc.gov.pl


Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

    W ramach działania 2.3 wspierane są inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową już istniejącego lub dokonywaniu w istniejącym przedsiębiorstwie zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego. Wspierane będą inwestycje w wartości niematerialne oraz prawne.
    Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawcę powinny dotyczyć wprowadzonej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę na terytorium RP z tym że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielone jeżeli działalność gospodarcza:

 • Jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
 • Jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym ( znanych Polsce nie dłużej niż 3 lata)

    Wsparcie nie może być udzielone na działalność w zakresie: m.in. rolnictwa, rybołówstwa, rybactwa, górnictwa węgla, produkcji żelaza i stali, świadczenia usług morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego.
    Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowania są wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia mogą być:

 • zakup nowych środków trwałych
 • zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (beneficjenta) z wyłączeniem leasingu zwrotnego
 • zakup używanych środków trwałych (pod pewnymi warunkami)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych , licencji, know- how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej
 • instalacje i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenie w zakresie ich obsługi
 • zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej pod pewnymi warunkami
 • usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem

    W przypadku przedsiębiorcy którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
Dla działania 2.3 wyznaczono minimalny 10 000 zł i maksymalny 1 250 000 zł próg wsparcia.
    Dofinansowanie przekraczające kwotę 125 000 zł może być udzielone pod warunkiem że wnioskodawca sfinansuje inwestycję środkami pochodzącymi z kredytu lub funduszu inwestycyjnego w kwocie stanowiącej co najmniej 25% wnioskowanej wartości dofinansowania. Warunek ten nie dotyczy projektów finansowanych w drodze leasingu. Wielkość dofinansowania nie może przekroczyć:
      - 50% wydatków kwalifikowanych, jeśli projekt realizowany jest na terenie Gminy Kęty.

W ramach działania 2.3 wspierane są następujące typy projektów:

 • Działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego
 • Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa
 • Zakup wyników prac badawczo- rozwojowych i/ lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa
 • Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych
 • Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej
 • Zastosowanie i wykorzystanie ITC (Information and Communication Technology) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
 • Dostosowanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwo w zakresie BHP.

Termin składania wniosków:
Do 29 grudnia - zawsze do godziny 15:00

wypełniony wniosek przedsiębiorca powinien złożyć w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu. Dla województwa małopolskiego jest to:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR)
31-542 Kraków
ul. Kordylewskiego 11
www.marr.pl

Dodatkowe informacje www.konkurencyjnosc.gov.pl


Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

    Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego poprzez wsparcie przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska. W ramach działania wspierane będą projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza oraz przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania kontroli zanieczyszczeń, a w szczególności dostosowania się przedsiębiorstw do wymagań najlepszych dostępnych technik wynikających z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wspierana będzie również działalność inwestycyjna w przedsiębiorstwach związana z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Beneficjentami pomocy są małe średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie nie dotyczy przedsiębiorstw z sektorów: rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.
    Instytucją wdrażającą działanie 2.4 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej(NFOŚiGW) Poziom pomocy publicznej wynosi maksymalnie 65% w przypadku MSP i 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw, nie więcej niż 5 mln euro.

Poddziałanie 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Celem poddziałania jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń.
Rodzaje projektów:

 • zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych zanieczyszczeń,
 • zmiany technologii służące zmniejszaniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce,
 • zmiany w technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii,
 • inwestycje w urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Na inwestycje w ramach poddziałania 2.4.1 udzielana będzie pomoc publiczna: w wysokości: 50% kosztów kwalifikowanych
W przypadku inwestycji realizowanych przez MSP wsparcie może być zwiększone o dodatkowe 15 punktów procentowych brutto.
W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln euro

Poddziałanie 2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.

Celem jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami przez przemysł.

Rodzaje projektów:

 • " Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych
 • Zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami

Na inwestycje w ramach poddziałania 2.4.2 udzielana będzie pomoc w następującej wysokości: 50% kosztów kwalifikowanych
W przypadku inwestycji realizowanych przez MSP wsparcie może być zwiększone o dodatkowe 15 punktów procentowych brutto.
W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln euro .

Poddziałanie 2.4.3 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza.

Celem jest obniżenie wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających z obiektów spalania paliw.

Rodzaje projektów:

 • Modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych
 • Modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
 • Inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła
 • Konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku
 • Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii

Na inwestycje w ramach poddziałania 2.4.3 udzielana będzie pomoc publiczna w wysokiosci 50% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku inwestycji realizowanych przez MSP wsparcie może być zwiększone o dodatkowe 15 punktów procentowych brutto.
W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln euro.

Poddziałanie 2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Celem jest wsparcie działań inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, służących zapewnieniu prowadzeniu przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne.

Rodzaje projektów:

 • Budowa i rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą unikać wytwarzania podobnych typów odpadów
 • Rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu, lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw
 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwienia
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów w szczególności odpadów niebezpiecznych
 • Budowa i modernizacja instalacji i urządzeń w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów lub zapewnienia właściwego ewidencjonowania odpadów

Na inwestycje w ramach poddziałania 2.4.4 udzielana będzie pomoc publiczna:
     - regionalna na zasadach udzielania wsparcia takich samych jak w przypadku poddziałania 2.4.2

Wypełniony wniosek przedsiębiorca powinien złożyć na adres :

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kancelaria główna, pok. Nr. 4.
Ul. Konstruktorska 3a
02- 673 Warszawa

Dodatkowe informacje na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl lub www.nfosigw.gov.pl


W Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) mikroprzedsiębiorcy mogą korzystać z działania

3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Działanie ukierunkowane jest na podniesienie jakości i efektywności zarządzania a także podniesienia zdolności inwestycyjnej nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości usług doradczych oraz dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych.

Rodzaje projektów:

Typ I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw
Projekty związane z :

 • Opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,
 • Wprowadzenie na rynek nowego produktu,
 • Zdobyciem nowej grupy klientów,
 • Racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • Komputeryzacją racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów usług,
 • Poprawa zarządzania wewnątrz firmy itp.

Typ II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Dofinansowanie inwestycji związanych z:

 • Utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
 • Rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
 • Rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
 • Zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług,
 • Unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,
 • Modernizacją środków produkcji.

    Beneficjentem są mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku obrotowym, w którym jest składany wniosek

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • Osiągnął roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji nie przekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczy równowartości złotych równowartości 2 milionów euro.

Wielkość dofinansowania nie może przekroczyć: 50% wydatków kwalifikowanych, jeśli projekt realizowany jest na terenie Gminy Kęty
Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych nie może przekroczyć 5 000 euro, oraz 50% kwalifikujących się kosztów.
Dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty 50 000 euro.
Beneficjent przygotowuje wniosek o dofinansowanie przy użyciu: Generatora wniosków.

Dodatkowe informacje: www.zporr.gov.pl lub www.wrotamalopolski.pl

Wypełniony wniosek przedsiębiorca powinien złożyć:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
Departament Gospodarki i Infrastruktury


Przypominamy, iż zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, póz. 424 z późn. zm.) w celu dopisywania niesolidnych kontrahentów do rejestru, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.

W/w Ustawa zapewnia wszystkim polskim przedsiębiorcom dostęp do taniego, skutecznego i nowoczesnego narzędzia dyscyplinującego kontrahentów w zakresie przestrzegania terminów płatności (wyciąg z najważniejszych postanowień Ustawy znajduje się niżej).

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. rozpoczęło działalność z dniem 04 sierpnia 2003 roku i zgodnie Art. 22. Ustawy podlega nadzorowi Ministra Gospodarki.

Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z Art.8 Ust.1 pkt. 4 Ustawy, wezwania do zapłaty kierowane do kontrahentów opóźniających się z płatnością, winny być wysyłane listem poleconym z dopiskiem:

W przypadku nieuregulowania płatności we wskazanym terminie, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50), informację o Państwa zadłużeniu przekażemy do,

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław.

Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie do dnia zapłaty, lub 10 lat od daty dokonania wpisu.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Departamencie Obsługi Przedsiębiorstw.

Departament Obsługi Przedsiębiorstw
Tel.: (071) 78 50 080 lub (071) 78 50 088
w godz. od 9:00 d0 17:00

 

WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIEŃ USTAWY

Korzystanie z Krajowego Rejestru Długów odbywa się drogą intenetową i bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania, co umożliwia Państwu:

 • odzyskanie należności bez pośredników i opłat prowizyjnych poprzez:
  • dopisanie długu do rejestru;
  • wysłanie powiadomienia o wpisie przez Krajowy Rejestr Długów S.A.;
 • stałe monitorowanie informacji o zadłużeniu wskazanych przedsiębiorstw;
 • sprawdzenie w ciągu kilkunastu sekund czy odbiorca towaru lub usługi nie figuruje w rejestrze lub nie posługuje się fałszywym dokumentem tożsamości.

Dopisanie długu do rejestru pomaga odzyskać należności:

 • krótko przeterminowane
 • na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego
 • uznane za przedawnione
 • zakończone postanowieniem o bezskutecznej egzekucji komorniczej

Krajowy Rejestr Długów przechowuje i udostępnia dane do momentu spłacenia ich przez dłużnika lub, przez 10 lat od daty ich dopisania.

Wyciąg z Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r.

Art. 1.

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udostępniania.

Art. 4.

5. Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest wyłącznie pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych polegające na:

 1. przyjmowaniu informacji gospodarczych od przedsiębiorców,
 2. przechowywaniu informacji gospodarczych;
 3. ujawnianiu informacji gospodarczych.

Art. 6.

1. Przedsiębiorca może przekazywać do biura informacje gospodarcze w celu ich ujawnienia, jeżeli zawarł z biurem umowę o udostępnianie tych informacji.

Art. 15.

2. Przedsiębiorca może odmówić zawarcia urnowy o kredyt konsumencki lub zawrzeć taką umowę na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tej umowy:

 1. w przypadku gdy, konsument odmówi udzielenia przedsiębiorcy upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lub w art. 47 ust. 2. lub
 2. na podstawie informacji gospodarczych otrzymanych od biura, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

    O udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności może ubiegać się:

 • osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego,
 • zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu,
 • która nie prowadziła działalności gospodarczej w ostatnich 6-ciu miesiącach.

    Pożyczka może być udzielona do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. (na ten okres jest to około 73 tys.) Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Pożyczka może być przeznaczona na zakup środków trwałych i inwestycje w nową działalność. Oprocentowanie wynosi 5% od udzielonej kwoty za cały okres spłaty pożyczki. Maksymalny okres spłaty to 48 rat miesięcznych. Osoba spłacająca pożyczkę może skorzystać z 6-cio miesięcznego okresu karencji. Zabezpieczenie pożyczki stanowi poręczenie trzech poręczycieli, zatrudnionych na czas nieokreślony, za zgodą ich współmałżonków. (zarobki poręczycieli to co najmniej 1200 zł netto każdy) Po 2 latach prowadzenia nieprzerwanie działalności i spłacie co najmniej 50 % kredytu oraz wywiązywaniu się z warunków umowy zawartej ze Starostą, na wniosek pożyczkobiorcy Starosta może umorzyć pozostałą do spłaty kwotę wraz z należnym od niej oprocentowaniem.

Internet w firmie

    Coraz częściej firmy korzystają z możliwości jakie niesie ze sobą Internet. Bez względu na profil i wielkość przedsiębiorstwa każda firma powinna zaistnieć w sieci. Posiadanie strony internetowej swojej firmy jest dzisiaj w dobrym tonie a za niedługo stanie się standardem.
Wprawdzie wprowadzenie nowoczesnych technologii, komputerów, drukarek, najnowszego oprogramowania i stałego dostępu do Internetu kosztuje, ale są to koszty, które z czasem się zwracają. W dalszej perspektywie takie inwestycje przynoszą wymierne korzyści finansowe i oszczędność czasu.
Od dłuższego czasu zwiększa się zainteresowanie właścicieli firm posiadaniem strony www a korzystanie z Internetu w firmie staje się codziennością. Wszystko zależy także od charakteru prowadzonej działalności i branży. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z poczty elektronicznej, internetowych kont bankowych.

    Zalety posiadania stałego dostępu do Internetu to przede wszystkim dostęp do aktualnych informacji; najszybsze źródło kontaktu z klientami; możliwość przesłania plików tekstowych, graficznych; niski koszt korespondencji; oszczędność czasu na zdobywanie informacji; ułatwienie w pracy ludziom oddalonym od siebie.
Klientom umożliwia poznanie i porównanie oferty firmy a nawet złożenia zamówienia. Rozwój Internetu stwarza przedsiębiorcom możliwości znalezienia nowych rynków zbytu, nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami w kraju i zagranicą. Usługi finansowe dostępne drogą elektroniczną to także biura maklerskie oferujące obrót akcjami spółek giełdowych, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi.
    Coraz bardziej popularne stają się usługi świadczone przez banki, dzięki którym klient za pośrednictwem Internetu może o dowolnej porze przeprowadzić operację na swoich kontach korzystać z wielu innych usług bankowych.
Wielkim zainteresowaniem cieszy się również telefonia internetowa to określenie technologii umożliwiającej przesyłanie głosu przez Internet. Wykorzystywana w telekonferencjach debatach pomiędzy wieloma osobami za pośrednictwem przekazu satelitarnego za pomocą kamer internetowych.
    Motywem wyboru Internetu jako narzędzia komunikacji powinien być zawsze Klient. To On powinien odczuwać większy komfort spowodowany wyborem przez naszą firmę Internetu jako dodatkowego medium powadzenia interesów. Internet jest najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium informacyjnym w historii.

    Obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu form dotacji na zastosowanie i wykorzystanie technologii elektronicznej oraz zastosowanie i wykorzystanie ICT(technologia informatyczno- komunikacyjna) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw może być udzielana dotacja. Mikroprzedsiębiorcy mogą również starać się o dofinansowanie w ramach działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w najbliższych rundach aplikacyjnych. W obu działaniach kwota dofinansowanie to 50% kosztów kwalifikowanych.


Projekt

    To sekwencja powiązanych ze sobą działań przebiegających w określonym czasie ukierunkowanych na osiągniecie określonych celów.
Projekt jest:

 • unikalny,
 • tymczasowy,
 • posiadający specjalne założenia,
 • cykle osiągnięcia celów,
 • określone zasoby i budżet,
 • ograniczony w czasie,

     Projekt polega na skoordynowaniu powiązanych ze sobą działań. Najważniejszą rzeczą w planowaniu projektowym jest określenie problemów a następnie celów - zakresu działań, które chcemy zrealizować; rzeczy, którą chcemy osiągnąć. Określenie naszych oczekiwań i potrzeb - wprowadzenie pomysłu w rzeczywistość. Projekt posiada elementy niepewności i ryzyka. Wprowadza trwałą zmianę w otoczeniu.

Planowanie Projektu

 • Jakie działania są potrzebne - opis działań
 • Co potrzebne będzie do realizacji jakie urządzenie, narzędzia, materiały - zasoby materialne
 • Kto je wykona - personel
 • Kiedy - harmonogram realizacji
 • Ile będzie to kosztowało - budżet

    Etapy konstruowania projektu - podstawową logicznej struktury

Do analizy stanu wyjściowego najlepiej przeprowadzić analizę SWOT
- metodę analizy stanu wyjściowego. Uporządkowanie informacji i przekonań o danym obszarze lub zagadnieniu.
W efekcie rozpoznamy obiektywnie możliwości, faktyczny stan i potencjał

Elementy Analizy SWOT

 

Pozytywy

Negatywy

Dzisiaj
Tutaj

Pozytywne strony

Atuty

Negatywne strony teraźniejszości

Słabości

Jutro
Tam

Pozytywne możliwości, jakie niesie przyszłość
Pozytywne możliwości, które tkwią w otoczeniu

Szanse

Negatywne tendencje, jakie niesie przyszłość
Negatywne zagrożenia, które tkwią w otoczeniu

Zagrożenia

Definiowanie problemu:

 • Zwięzły opis sytuacji, zjawiska, stanu rzeczy, - potrzeby, zagrożenia, bariery, pomysły
 • Analiza i próba zdiagnozowania sytuacji społeczno- gospodarczej i jej wpływ na problem
 • Grupa, której dotyczy problem odbiorcy
 • Zasięg problemu

Problem - usprawiedliwienie, uzasadnienie projektu.
Takie przedstawienie stanu rzeczy, iż realizacja projektu jest niezbędna i konieczna w danym czasie i na rzecz danej grupy docelowej. Problem to również przyczyna powstania projektu.

Analiza problemów - drzewo problemów
Mówi się, że tak naprawdę każdy projekt powinien zaczynać się od problemu. Nie ma problemu nie ma projektu. Drzewo problemów pokazuje całościowy obraz złej sytuacji i pozwala znaleźć problem kluczowy, do którego projekt powinien się odnieść. W drzewie problemów musimy ustalić zależności pomiędzy problemami i związki przyczynowo - skutkowymi. W drzewie problemy umieszczamy na dole a ich skutki na górze.

Definiowanie celu:

Powinien wyrażać dążenie do rozwiązania konkretnego problemu, Jest odpowiedzią na zadany problem.

Analiza celów - drzewo celów sposób przedstawienia powiązań pomiędzy celami wynikami i oddziaływaniami przez to zdefiniowany zostaje cel nadrzędny (główny) projektu oraz cele podrzędne (szczegółowe).

Cele powinien być: Wdł. kryteriów SMART

S - specific

konkretny

M - measurable

mierzalny

A - actionable / available

dostępny

R - realistic

realistyczny

T - timetabled

określony w czasie

Cel główny:

 1. Zakłada zmianę dotychczasowego stanu
 2. Jest bezpośrednio związany z problemem
 3. Odpowiada na priorytety programu
 4. Przynosić efekty długoterminowe, wynikające między innymi z realizacji projektu.

Cele szczegółowe:

 1. Skierowane do określonej grupy odbiorców projektu
 2. Prowadzą do realizacji celu głównego
 3. Przekładają się na konkretne działania i metody

Etapy konstruowania projektu - plan działań

 1. Opis działań
 2. Harmonogram
 3. Zasoby ludzkie i materialne
 4. Budżet
 5. Monitorowanie, ewaluacja

Kredyty przyznawane na inwestycje z zakresu czystszej produkcji

     Zasady kredytowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem kredytowania będą inwestycje polegające na:

 • Zmianie technologii (zmiana procesu, zmiany urządzeń , maszyn, instalacji)
 • Modernizacji technologii (częściowa zmiana procesu produkcji)
 • Automatyzacji procesu (zmiany parametrów procesu, operacji)
 • Zmianie surowca (zastąpienie surowca, oczyszczanie surowca)
 • Zmianie produktu (zastąpienie produktu, zmiany w składzie produktu)

Okres składania wniosków - bez terminu.

Maksymalna kwota kredytu to do 3 500 000 zł jednak nie więcej niż 70% kosztów przedsięwzięcia. Okres kredytowania do 7 lat nie dłużej niż do 31.12.2010 a oprocentowanie kredytu - 0,4 stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Maksymalny okres realizacji zadania do 18 miesięcy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres karencji - spłata kredytu rozpocznie się w następnym miesiącu po zakończeniu zadania.

Więcej informacji na stronie: www.bosbank.pl/i.php?i=421


Jak otworzyć kolekturę lotto ?

     Totalizator Sportowy prowadzi rozwój sieci punktów sprzedaży głównie w oparciu o istniejące punkty handlowo-usługowe działające na rynku w swojej dziedzinie, wprowadzając tam jako działalność uzupełniającą sprzedaż gier liczbowych i loterii lub tylko loterii. Najlepszą lokalizacją z punktu widzenia TS są punkty prowadzące sprzedaż drobnych towarów bądź usług o charakterze impulsowym o dużej przepustowości ludności w nowo powstałych sieciach handlowych, ciągach komunikacyjnych, nowych osiedlach mieszkaniowych lub na terenach, gdzie sieć kolektur jest słabo rozwinięta tak, aby możliwe było pozyskanie zupełnie nowych klientów.

    Dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą sprzedaż gier TS to poszerzenie oferty handlowej, źródło dodatkowego dochodu. Kolekturę może prowadzić także osoba fizyczna, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Totalizator niechętnie zgadza się na takie rozwiązanie, ponieważ jest ono droższe niż współpraca z firmami. W Polsce jest ok. 1000 kolektur prowadzonych przez osoby fizyczne. Można je łatwo rozpoznać, ponieważ są to kioski oferujące w sprzedaży tylko produkty tej firmy. Totalizator podaje, że kolektorzy sprzedając gry liczbowe, otrzymują gratyfikację w wysokości 7,5 proc. Przy sprzedaży zdrapek prowizja ta wynosi 10 proc. Polska loteria gwarantuje osobom fizycznym, że w przypadku kiepskich wyników otrzymają ok. 1,2 tys. zł brutto pensji. Sprzedawcy - firmy nie mają takiej gwarancji. Kolektorzy działający jako osoby fizyczne uczestniczą w zysku przedsiębiorstwa, a firmy nie. TS w imieniu swoich pracowników prowadzi księgowość, płaci ZUS, opłaca podatki. Odpowiada również za remonty kolektur działających w budkach. Kolektorzy działający jako firmy zajmują się tym na własną rękę.

Współpraca odbywa się w oparciu o umowę agencyjną z prowizyjnym wynagrodzeniem. Umowa jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco z dwoma poręczycielami. W ramach umowy udostępniany jest terminal, montowana antena nadawczo-odbiorcza i szkolenia pracowników. Oferent przygotowuje lokal (miedzy innymi instalację elektryczną) i zgodnie ze wskazówkami TS montuje materiały reklamowe. TS zastrzegł sobie swobodę wyboru oferenta. Nie przyjmuje żadnych reklamacji lub interwencji, za wyjątkiem sprawdzenia czy oferta dotarła od Oddziału TS.

Pisemne oferty powinny zawierać następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotu gospodarczego
 • dokładny adres proponowanej lokalizacji kolektury (powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu)
 • rodzaj prowadzonej działalności
 • godziny działania placówki z wyszczególnieniem sobót i niedziel
 • ilość klientów dziennie (np. dzienna ilość paragonów kasowych)
 • powierzchnia handlowa lokalu
 • podstawa prawna dysponowania lokalem (własność, najem itp)
 • rok rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w tym lokalu
 • opis otoczenia rynkowego (placówki handlowe w sąsiedztwie, przystanki autobusowe i kolejowe, zakłady pracy, urzędy, szkoły, kościoły, ciągi komunikacyjne, parking itp.)
 • inne istotne aspekty prowadzonej działalności
 • szkic sytuacyjny lokalizacji z zaznaczeniem ulic, najbliższego skrzyżowania, przystanków, kościoła, urzędów, itp.

Propozycje współpracy należy kierować na adres:

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie,
Oddział w Krakowie, ul. Olszańska 5a, 31-513 Kraków.

Można również skorzystać z załączonego formularza Ankiety dla firm zainteresowanych prowadzeniem kolektury "Totalizatora Sportowego".


KREDYT KUPIECKI

     Kredyt kupiecki zwany też handlowym lub towarowym udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi.

    Ze względu na duże koszty kredytów bankowych kredyt kupiecki staje się bardzo popularny. Taka forma zapłaty jest korzystna dla obu stron. Sprzedający zwiększa swój udział w rynku, kupujący obniża koszty swojej działalności. Jednak to sprzedający ponosi największe ryzyko takiej umowy. Dlatego prawie zawsze kredytu kupieckiego udziela się firmom, do których posiada się pełne zaufanie, z którymi współpracuje się od lat.

Kredyt kupiecki może występować w różnych formach.

W umowie kredytu kupieckiego określa się:

 • wysokość procentowej stopy upustu
 • termin korzystania z upustu
 • termin zapłaty w pełnej wysokości
 • naliczanie karnych odsetek, bądź żądanie od klienta np. weksla, poręczenia, czy zastawu.

APTEKA

     Aptekę może założyć przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej.

 • nie może jednak prowadzić hurtowni farmaceutycznej lub mieć złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie. Istnieje zakaz łączenia obydwu działalności,
 • nie zostało mu w ciągu ostatnich 3 lat odebrane zezwolenie na prowadzenie apteki,
 • w ustawie prawo farmaceutyczne istnieje także zapis co do ilości posiadanych aptek. Przedsiębiorca (nie może posiadać więcej niż 1 proc. aptek na terenie województwa, nie może być również członkiem grupy kapitałowej, która ten warunek spełnia).

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Farmaceutycznej.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
adres : pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
tel. 422-75-41, 422-75-43
fax : 422-75-52

Godziny pracy WIF:

poniedziałek - 8.00 - 16.00
wtorek - piątek - 7.30 - 15.30

Więcej informacji : http://www.gif.gov.pl/pdf-y/ZRZ/ZRZ_2005-10-11-004.pdf

Powrót do strony głównej.

GCI Trzciana 2006