OSP TRZCIANA - ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2003

Zebranie sprawozdawcze OSP Trzciana 2003 r.

     Początek roku, to tradycyjny czas odbywania strażackich zebrań. 18 stycznia obradowali strażacy z najstarszej w gminie, jedynej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki - OSP w Trzcianie.

    Strażacy zebrali się w swoim obiekcie, czyli Domu Strażaka. Na 36 czynnych członków jednostki, w zebraniu wzięło udział 24.Powitał ich Prezes Zarządu jednostki Stanisław Bujak. Wśród gości trzciańskich strażaków byli: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - wójt Józef Nowak, przedstawiciel KP PSP w Bochni kpt. Grzegorz Cieśla, sołtys Trzciany Eugeniusz Burek.

     Na przewodniczącego zebrania wybrano Krzysztofa Kąckiego. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. W imieniu zarządu jednostki, sprawozdanie z działalności za 2002 rok złożył Naczelnik jednostki Janusz Szczur. Podał, że w 2002 roku trzciańscy strażacy wzięli udział w 5 akcjach ratowniczych. Był także jeden alarm fałszywy. Wśród akcji było m. in. gaszenie pożaru w jednym z zakładów produkcyjnych, usuwanie skutków wichury, wypompowywanie studni. Nie pożary, lecz inne zdarzenia coraz częściej są powodem interwencji strażaków. Zdarzyło się na terenie gminy sporo wypadków drogowych, ale trzciańscy strażacy nie wyjeżdżają do nich, gdyż nie mają potrzebnego do ratownictwa drogowego sprzętu. Chlubą jednostki są dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze działające przy jednostce, składające się z uczniów trzciańskiego gimnazjum i liczące obecnie ponad 25 członków. Odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których jednostka zajęła trzecie miejsce, a drużyny młodzieżowe zakwalifikowały się do zawodów powiatowych. Strażacy pomagali w urządzeniu Święta Gminy Trzciana oraz szkolnych i gminnych eliminacjach OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Dla jednostki był to dobry rok, jesli chodzi o poprawę wyposażenia. Kupiono nowy sprzęt, między innymi radiotelefony i piłę oraz inne elementy wyposażenia. Zakupiono też ćwiczebne dresy dla drużyn młodzieżowych.

   Sprawozdanie z działalności przedstawili też: skarbnik jednostki Bronisław Sroka oraz członek Komisji Rewizyjnej Judka. Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń do działalności zarządu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie mu absolutorium.

   W dyskusji, do pracy jednostki odniósł się Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - wójt Józef Nowak. - Mam świadomość, że OSP Trzciana to prężna i aktywna jednostka. Mieszkańcy wsi mogą czuć się bezpieczni. Za społeczną służbę trzeba strażakom podziękować. Musimy zwrócić większą uwagę na profilaktykę. Trzeba uprzedzać grożące niebezpieczeństwo - powiedział. Podziękował za pracę obu opiekunom drużyn młodzieżowych: druhom Gutowskiemu i Olszewskiemu oraz wszystkim pozostałym strażakom. Zaproponował im współorganizację tegorocznego Święta Gminy, a dochód z imprezy byłby przeznaczony na ich potrzeby, głównie na zakup samochodu Fiat Ducato, który już w końcu stycznia stanie się własnością OSP Trzciana.

    Wysoko pracę trzciańskich strażaków ocenił też Komendant Gminny Stanisław Piasecki. - Działalność w KSRG to wielka odpowiedzialność, a Wy z tego obowiązku wywiązujecie się wzorowo - powiedział. Współpracę z OSP Trzciana ocenił jako bardzo dobrą.

     Reprezentant Komendy Powiatowej PSP w Bochni - kpt. Grzegorz Cieśla - przybliżył trzciańskim strażakom pracę strażaków w całym powiecie. Stwierdził, że na terenie powiatu bocheńskiego wydarzyło się 628 różnych zdarzeń, z czego tylko 200 to pożary. Wiele z nich to pożary traw. Zaapelował o zachowanie BHP podczas akcji. Zapowiedział przeprowadzenie w lutym i marcu kursu szeregowców.

     Sołtys Trzciany Eugeniusz Burek podziękował za zaproszenie na zebranie i w imieniu społeczeństwa Trzciany podziękował strażakom za prace na rzecz wsi. - Jesteście na każde wezwanie - powiedział. Dlatego Rada Sołecka wspiera działalność straży finansowo.

     W czasie dyskusji mówiono jeszcze o utworzeniu izby tradycji trzciańskiej jednostki, wspieraniu działalności drużyn młodzieżowych, remoncie dachu remizy, wykonaniu podium na imprezy. Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Dokonano także wyborów uzupełniających do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. Po rezygnacji druha Augustyna Leśniaka, wybrano na wakujące miejsce druha Krzysztofa Kąckiego.

     Uwzględniając głosy w dyskusji i przedstawione propozycje przyjęto plan pracy i plan finansowy na 2003 rok, zakładający m. in. pozyskanie dwóch nowych członków, przeprowadzenie remontu dachu na remizie, wykonanie podium oraz czynny udział strażaków w Święcie Gminy Trzciana.

Zebranie OSP Trzciana 2003. Zebranie OSP Trzciana 2003.
Przemawiał reprezentant Komendy PSP w Bochni kpt. Grzegorz Cieśla. Stanisław Gutowski opowiedział o pracy z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi.

Tekst i foto: T.Olszewski

wstecz.jpg (706 bytes)