OBIEKTY PRZYRODNICZE W GMINIE TRZCIANA WARTE OBJĘCIA OCHRONĄ PRAWNĄ.

       Podczas wycieczek terenowych spotykamy piękne, warte objęcia ochroną prawną obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej, takie jak: pojedyncze duże skały w lesie, grube stare drzewa, głębokie wąwozy i inne. Malownicze położenie gminy sprawia, że ma ona wszelkie zadatki na rozwój turystyki i agroturystyki.

Mapka terenu.

1.     PROJEKTOWANY POMNIK PRZYRODY "DIABELSKI KAMIEŃ"

Diabelski Kamień - ostaniec skalny.

    Jest to pojedynczy ostaniec skalny, pozostałość po ostatnim zlodowaceniu czwartorzędowym. Położony jest na północnej granicy wsi Trzciany z Cichawką (na mapce nr 1). Idąc w górę od asfaltowej drogi Trzciana-Ubrzeż na prawo przez mostek na Potoku Saneckim, mijamy zabudowania osiedla Libichowa i wśród pól uprawnych wspinamy się do granicy lasu (280 m n.p.m.). Roztaczają się stąd rozległe widoki na Beskid Wyspowy. W lesie bukowo-jodłowym znajdujemy pojedynczy głaz o wysokości 8 m i długości 15 m. Poniżej niego teren opada bardzo stromym zboczem do doliny malowniczego potoku płynącego przez Cichawkę. Głaz ten jest ulubionym miejscem spacerów i biwaków okolicznej ludności. Wiosną zakwita tutaj licznie roślinność wiosenna: zawilec gajowy, żywiec gruczołowy, miodunka plamista, pierwiosnek wyniosły, fiołek wonny. W lesie otaczającym głaz występuje salamandra plamista.

Diabelski Kamień - ostaniec skalny.

2.     PROJEKTOWANY UŻYTEK EKOLOGICZNY "DZIAŁKI"

      Znajduje się w centrum wsi wśród licznych domków jednorodzinnych, na działkach nr 892/12, 896/9 i 892/13, stanowiących własność gminy. Działki te zakwalifikowane są jako budowlane, jednak są zupełnie nieprzydatne do tego celu, gdyż znajdują się one poniżej drogi, na stromych debrzach będących korytami potoków. Ukształtowanie terenu, cieki wodne przepływające przez środek działek oraz ich zalesienie zniechęcają do zakupu tych działek potencjalnych nabywców. Obecnie działki te są w większej części porośnięte 30-letnim lasem. Pomimo niewielkiej powierzchni działek (razem ok. 0,3 ha), las ten jest tu bardzo zróżnicowany gatunkowo. Rośnie tutaj: lipa drobnolistna, wiąz pospolity, jarząb pospolity, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, topola osika, głóg dwuszyjkowy. Części podmokłe wzdłuż cieków wodnych porasta wierzba purpurowa i wierzba płacząca (nasadzona). Często spotkać tu można bażanta, zająca, łasicę zwyczajną kunę domową. Stale żyje tu jeż i gniazdują niektóre ptaki. Teren ten warty jest objęcia ochroną jako użytek ekologiczny, gdyż znajduje się w centrum wsi, gdzie niewiele jest już obszarów przyrodniczych niezajętych pod zabudowę lub działalność rolniczą. Nie ma on żadnej wartości rolniczej i jest praktycznie nieprzydatny do zabudowy. Utworzenie tu użytku ekologicznego uchroniłoby ten obszar od jakiegoś nieprzemyślanego pomysłu, jak np. wycięcie lasu.

3.     PROJEKTOWANY ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY "SEPNE"

Sepne

     Znajduje się tuż obok kościoła parafialnego w Trzcianie. Obejmuje koryto potoku spływającego z Leszczyny do rzeki Sanki (ok. 240 m n.p.m.), oraz przylegające do niego wzgórze Sepne (306 m n.p.m.). Koryto potoku pokryte ogromnymi głazami, z przerzuconą nad nimi kładką dla pieszych i bardzo stromym zboczem Sepnego są bardzo malownicze. W potoku, mimo że jest on bardzo mały, żyją strzeble potokowe, w niektórych latach występował też pstrąg potokowy.
      Zbocze Sepnego jest całkowicie porośnięte lasem. Występują w nim pojedyncze duże głazy, oraz odkrywka skalna. Całe wzgórze Sepne jest często odwiedzane przez uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Trzcianie, zarówno ze względu na bliskość jak i ze względu na duże walory widokowe i przyrodnicze. Teren jest tu bardzo urozmaicony i obejmuje: koryto potoku o górskim charakterze, las na stromych zboczach, śródleśną łąkę ze źródłem wody i wypływającym z niego ciekiem wodnym i małe torfowisko przy korycie potoku.

Sepne

     Całe wzgórze Sepne otoczone jest polami uprawnymi. Z rzadkich lub chronionych roślin spotkać tu można: dziewięćsiła bezłodygowego (na południowym słonecznym obrzeżu lasu porośniętym niską trawą), widłaka goździstego, bujne okazy bluszcza pospolitego wspinającego się wysoko w korony drzew, kopytnika pospolitego, borowika szatańskiego, sromotnika bezwstydnego, pierwiosnka lekarskiego, kalinę koralową i wiele innych gatunków.
      Ze zwierząt żyją tu m. in.: ropucha zwyczajna, salamandra plamista, traszka zwyczajna, karpacka i grzebieniasta, kumak górski, rzekotka drzewna, jeż, gronostaj, łasica łaska, ryjówki, padalec zwyczajny i liczne gatunki ptaków.

Opracowanie: Jerzy Opioła

wstecz