RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
I. SESJA - 27.XI.2006

I Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

      W poniedziałek, 27 listopada 2006 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja nowej Rady Gminy Trzciana. Przed rozpoczęciem obrad radni modlili się w kościele parafialnym w Trzcianie, a mszę świętą w intencji Rady odprawił ks. proboszcz Władysław Midura. Obrady odtworzył Ryszard Śliwa, a potem prowadziła je - do czasu wyboru nowego Przewodniczącego - radna Franciszka Pawlicka. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. Spośród trzech kandydatów na Przewodniczącego, w tajnych wyborach wygrał Ryszard Śliwa, który otrzymał 12 głosów. Wiceprzewodniczącymi wybrano: Marię Kłósek i Ryszarda Banasia. Powołano także składy osobowe trzech komisji stałych Rady. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły pierwszą sesję Rady Gminy Trzciana kadencji 2006-2010.

I Sesja Rady Gminy w Trzcianie. I Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
 I Sesja Rady Gminy w Trzcianie. I Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
I Sesja Rady Gminy w Trzcianie. I Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
I Sesja Rady Gminy w Trzcianie. I Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
I Sesja Rady Gminy w Trzcianie. I Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
     Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2006 r. zwołuję I Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam mieszkańców gminy proponując:

Godz. 8.00 - Kościół Parafialny w Trzcianie:
- Msza Św. w intencji Rady Gminy nowej kadencji oraz mieszkańców gminy.

Godz. 9.00 - Świetlica Gminna w Trzcianie:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Wręczenie Wójtowi i Radnym zaświadczeń o wyborze.
3.    Ślubowanie Radnych.
4.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
5.    Propozycja zatwierdzenia porządku obrad.
6.    Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
a/ zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
b/ zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
c/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
d/ przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
7.    Ustalenie wysokości diet dla Radnych.
8.    Powołanie Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy:
a/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy
b/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji.
9.    Upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania względem Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
10.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
11.    Sprawy bieżące.
12.    Zamknięcie obrad I. sesji Rady Gminy Trzciana.

wstecz