RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
III. SESJA - 28.II.2007

III Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

III Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

   W dniu 28 lutego 2007 roku, na trzeciej sesji obecnej kadencji, obradowała Rada Gminy Trzciana. Porządek obrad był obszerny i obejmował m. in. podjęcie uchwał w sprawach: regulaminu wynagradzania nauczycieli, diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana itd. Ale najważniejszą sprawą stało się uchwalenie budżetu Gminy Trzciana na 2007 rok. Planowane dochody Gminy w 2007 roku wynoszą 11.299.116 zł, a wydatki 11.025.361. Nadwyżkę budżetu (273.755 zł) przeznaczono na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.
    Charakterysując przyjęty budżet gminy na 2007r. Wójt podkreślił, że jest on skierowany głównie na finansowanie projektów dotyczących kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Łąkty Dolnej, Trzciany i Leszczyny oraz na finansowanie projektu wodociągu gminnego z ujęciem w Kamionnej. Poszczególne wydatki inwestycyjne zapisane w tym budżecie mają zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby na najbliższe lata, gdyż w przypadku uruchomienia funduszy strukturalnych w nowej perspektywie czasowej na lata 2007-2013, wszystkie środki finansowe będą przeznaczone jako udział własny gminy
na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów. Z uwagi na powyższe Wójt zaapelował do radnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, aby ograniczyli potrzeby do niezbędnego minimum. W tegorocznym budżecie poza wydatkami na wymienione projekty projekty znalazły się więc wydatki m.in. na budowę chodników przy drodze powiatowej w Trzcianie i w Łąkcie Dolnej, na ogrodzenie terenu wokół nowo wybudowanej szkoły z salą gimnastyczną w Trzcianie, wymianę stolarki okiennej i ewentualnie remont dachu w Leszczynie, remont instalacji c.o. w szkole w Kierlikówce, dokończenie elewacji budynku Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Rdzawie, wydatki inwestycyjne w jednostkach OSP, przewidziano ponadto środki stanowiące udział własny do środków na budowę dróg gminnych, do kompleksów pól i w ramach środków powodziowych.

    Miłym momentem sesji były podziękowania, jakie złożyli w imieniu wszystkich radnych i pracowników UG w Trzcianie panu Marcinowi Janiczkowi - dotychczasowemu sołtysowi Kierlikówki, (który pełnił tę funkcje przez 16 lat) Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa i Wójt Józef Nowak oraz Sekretarz Gminy Danuta Michniak - Dutkiewicz. Obradom przysłuchiwali się także zaproszeni goście, w tym dyrektorzy szkół z terenu Gminy. 

III Sesja Rady Gminy w Trzcianie. III Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
III Sesja Rady Gminy w Trzcianie. III Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2007 RADY GMINY TRZCIANA

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit.,d,e,pkt.10- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. oraz art.165 , art.166, art.168 ust.1 , art.173, art.184 oraz art.188 ust.2 i art.195 ust.2 , art.198 ust.2- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr.249 poz.2104 z późn. zm - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Trzciana na 2007 r. w wysokości zł: 11.299.116,- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Ustala się wydatki budżetu Gminy Trzciana na 2007 r. w wysokości zł: 11.025.361,- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3.    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 273.755- zł, z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

4.    Ustala się:
- przychody budżetu Gminy w kwocie zł : 124.085,-
- rozchody budżetu Gminy w kwocie zł: 397.840,- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Trzciana związane z realizacją:

1/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2/ zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3.

Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy w wysokości zł: 995.228,- jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5.

1. Udziela się z budżetu:

1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł: 230.000,- jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

2) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na kwotę zł: 10.000,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

1)    dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł: 310.153,- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na kwotę zł: 20.000,- jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały

§ 6.

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki nieprzewidziane do 1% wydatków budżetu w kwocie zł: 71.553,-

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy w kwocie zł: 150.000,- na następujące wydatki:

a/ na wydatki oświatowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, zł 150.000,-

§ 7.

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Trzciana, w łącznej kwocie 100.000,- zł, jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 9.

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Trzciana - zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 10.

1. Ustala się roczny limit dla:
- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.000.000,- zł

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Trzciana do:

1/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2008/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008r - na łączną kwotę - 200.000,- zł.

3/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego, do maksymalnej wysokości : 1.000.000,- zł.

4/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na
wieloletnie programy inwestycyjne.

5/ przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
jednostki w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.

6/ przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /2008/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym /2008/.

7/ lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy:

                                                    Pełna treść uchwały budżetowej w BIP Gminy Trzciana >>>

  Działając na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, je w dniu 28 lutego 2007r. o godzinie 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuje III Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam, proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Przyjęcie budżetu Gminy Trzciana na 2007 r.
5. Pojecie uchwał w sprawach:
a/ regulaminu wynagradzania nauczycieli,
b/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości punktów do sporządzenia tabel miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Trzciana,
c/ zmiany w załączniku do Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Trzcianie,
d/ opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie,
e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007r.
f/ diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy,
g/ ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów,
h/ określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa,
i/ inkasa opłaty skarbowej,
j/ ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Trzciana,
k/ zasad zwrotu kosztów pogrzebu, poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie,
l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Trzciana nr XXVII/183/98 z dnia 19.12.1998 r.
ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Trzciana Nr XVIII/103/04 z dnia 09.12.2004r. w zakresie korekty ustaleń tekstu planu,
m/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Trzciana Nr XX/119/01 z dnia 28.09.2001r. w zakresie działek położonych we wsi Ujazd,
n/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana zatwierdzonego uchwalą Rady Gminy Trzciana Nr XX/119/01 z dnia 28.09.2001r. w zakresie działek położonych we wsi Trzciana.
6. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2007r.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Trzciana.

wstecz