RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
IV. SESJA - 12.IV.2007

ZAPROSZENIE - OGŁOSZENIE

   Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2007 r. /czwartek/ o godzinie 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję IV Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Trzciana za 2006 r.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie gminy Trzciana na 2007 r.
- wezwania Skarbnika Gminy Trzciana do złożenia oświadczenia lustracyjnego,
- wezwania Sekretarza Gminy Trzciana do złożenia oświadczenia lustracyjnego,
- zmiany treści Załącznika nr 5 do Statutu Gminy Trzciana,
- zmiany w uchwale Nr III/19/07Rady Gminy Trzciana z dnia 28 lutego 2007 r. dot. określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Trzciana.

                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Trzciana

                                                                                                                                                Ryszard Śliwa

 

wstecz