RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
V. SESJA - 12.VI.2007

V. Sesja Rady Gminy Trzciana.

V. Sesja Rady Gminy Trzciana.

    12 czerwca 2007 r. trzciańscy radni spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w Gminnym Centrum Rekreacji i Turystyki w Rdzawie. Oprócz stałych punktów sesji, zaplanowano także m. in. podjęcie uchwał w sprawach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Trzciana oraz dalszego postępowania z nimi, powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Zaproszono gości, ale ci nie dojechali, w związku z czym radni musieli dokonać zmian w proponowanym porządku obrad. Nie zajęto się więc sprawą wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz planami powiatu w zakresie inwestycji drogowych na terenie Gminy Trzciana.

V. Sesja Rady Gminy Trzciana. V. Sesja Rady Gminy Trzciana.
V. Sesja Rady Gminy Trzciana. V. Sesja Rady Gminy Trzciana.
V. Sesja Rady Gminy Trzciana. V. Sesja Rady Gminy Trzciana.
V. Sesja Rady Gminy Trzciana. V. Sesja Rady Gminy Trzciana.

PORZĄDEK OBRAD:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Rozpatrzenie wniosku dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzcianie odnośnie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
5.    Wytypowanie przedstawicieli Rady Gminy do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
b/ procedury uchwalania budżetu gmin oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
c/ zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007r.
d/ zmiany uchwały Nr XX/121/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 31 marca 2005r. w sprawie nadania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzciana,
e/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f/  powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
g/ przyjęcia bilansu instytucji kultury Gminy Trzciana za 2006 r.
h/ przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie za 2006 r.
i/ udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Bochni.
7.  Interpelacje, zapytania i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Trzciana.

wstecz