RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
VII. SESJA - 16.X.2007

VII. Ssja Rady Gminy Trzciana.16.X.2007.

    16 października 2007 r. o godzinie 9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie rozpoczęła się VII Sesja Rady Gminy, w porządku której przewidziano m. in. informację odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzciana za I półrocze 2007 roku, podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Bochni, zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007 r. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Trzciana oraz dalszego postępowania z nimi, powołania Rady Społecznej SP GZOZ w Trzcianie, wygaśnięcia mandatów; a także wybory ławników, rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy, współdziałanie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Małopolską Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kontekście pozyskiwania środków akcesyjnych na lata 2007-2013, interpelacje, zapytania i wnioski oraz sprawy bieżące i wolne wnioski. Na obrady przybyli zaproszeni goście: Wojewoda Małopolski pan Maciej Klima oraz kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bochni - pan Jan Gwizdała.
     Na początki radni przyjęli porządek obrad (nieco zmodyfikowany w stosunku do propozycji - zmiana kolejności) oraz protokół z poprzedniej sesji. Obszerną informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. W kolejnym punkcie obrad dokonano oceny
współdziałanie Gminy Trzciana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Małopolską Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarówno Wójt, jak i Wojewoda ocenili współpracę jako dobrą. W dyskusji zarówno radni, jak i sołtysi i obecni na posiedzeniu dyrektorzy szkół poruszali sprawy związane z drogami, mostami, pozyskiwaniem środków na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociagowania. Po tej dyskusji i udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania Wojewoda opuścił salę i udał się do realizowania innych swoich obowiązków.
    Radni podjęli kilka uchwał. Dokonali niewielkiej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek nr 946, 947, 949 położonych we wsi Łąkta Dolna. Postanowili udzielić pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bochni (5 tys. zł na rzecz zakupu tomografu dla Szpitala Powiatowego w Bochni) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie (4942 zł). Kolejne uchwały to: w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Trzciana oraz dalszego postępowania z nimi, zmian w budżecie Gminy Trzciana na 2007 rok, wyboru ławników (wybrana została pani Maria Zatorska z Trzciany), powołania Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej (skład: Józef Nowak, Waldemar Klasa, Stanisław Grabowski, Mirosław Babicz,  Maciej Babral, Roman Surma, Maria Kłosek).
    Przy jednym głosie wstrzymującym się Rada nie uchwaliła wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Józefa Nowaka oraz Skarbnika Gminy - pani Bożeny Jagielskiej. Rada rozpatrzyła także skargę mieszkańca Łąkty Dolnej na działalność Wójta Gminy, uznając skargę za bezzasadną ("Rada Gminy nie widzi nieprawidłowości w działaniach Wójta Gminy"). Przy jednym głosie sprzeciwu Rada przyjęła informację z wykonania budżetu gminy Trzciana za I półrocze 2007r.
     Podczas tej Sesji odbyła się także uroczystość wręczenia wyróżnionym nauczycielom Nagród Wójta Gminy. Otrzymały je panie: dyrektor ZS w Leszczynie Maria Dyrdał, dyrektor PSP w Kamionnej - pani Anna Kępa, nauczycielka PSP w Kierlikówce - pani Bożena Grabowska oraz pan Andrzej Kącki - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dn. 16 października 2007 r. o godzinie 9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie
zwołuję VII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Informacja odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzciana za I półrocze 2007r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Bochni,
b/ zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007r.
c/ wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Trzciana oraz dalszego postępowania z nimi,
d/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek nr 946, 947, 949 położonych we wsi Łąkta Dolna w zakresie określonym uchwałą III/24/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 28.02.2007r.
e/ powołania Rady Społecznej SP GZOZ w Trzcianie,
f/ wygaśnięcia mandatów.
6. Wybory ławników.
7. Rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy.
8. Współdziałanie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Małopolską Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kontekście pozyskiwania środków akcesyjnych na lata 2007-2013.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy Trzciana.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa

FOTORELACJA

VII. Ssja Rady Gminy Trzciana. VII. Ssja Rady Gminy Trzciana.
VII. Ssja Rady Gminy Trzciana. VII. Ssja Rady Gminy Trzciana.
VII. Ssja Rady Gminy Trzciana. VII. Ssja Rady Gminy Trzciana.

wstecz