RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
VIII. SESJA - 16.XI.2007

VIII. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

   

    Podjęcie uchwał w sprawach zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007 rok, stawek podatkowych na 2008 rok, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, pomocy materialnej dla nauczycieli, ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej -  to uchwały podjęte podczas VIII Sesji Rady Gminy w Trzcianie, którą Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - pan Ryszard Śliwa zwołał 16 listopada 2007 r. Radni wysłuchali także informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie i podejmowanych działaniach odnośnie osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych na okres zimy, na temat realizacji inwestycji gminnych przewidzianych w budżecie roku 2007 i przygotowania do akcji "Zima". Ten ostatni temat zainteresował radnych szczególnie. Pan Stanisław Kowalczyk z UG w Trzcianie zapoznał zebranych z przydziałem dróg do ośnieżania dla poszczególnych firm, zajmujących się odśnieżaniem dróg gminnych oraz odpowiedział na pytania sołtysów i radnych.
    Sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych wykonanych w 2007r. przedłożył Stanisław Kowalczyk z Referatu Gospodarki Przestrzennej Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa UG w Trzcianie. Poinformował, że  w 2007r. zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji technicznych:
1. Ujęcia wody, sieci wodociągowej wody surowej, zbiornika wyrównawczego o objętości 500m3 - w trakcie wydania pozwolenia
2. Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łąkta Dolna i Trzciana - na ukończeniu
3. Projekt kanalizacji dla miejscowości Leszczyna i Trzciana - termin realizacji do 30.05.2007 r. za kwotę 244.512,40 zł.
4. Zmiana projektu oczyszczalni ścieków - zmiana lokalizacji - projekt wykonany do złożenia w Starostwie Powiatowym w Bochni
5. Z I transzy środków powodziowych odbudowane zostały drogi gminne:
     - Kamionna Brzeziny o długości 400 metrów i w Kierlikówce - Lutry o długości 300 m za kwotę ogólną 126.599,40 zł.
6. Przebudowano drogę Leszczyna - Kalisówka o długości 200 mb. za kwotę 26070,91 zł
7. Docieplono budynek Szkoły Podstawowej w Rdzawie za kwotę 27.084,04 zł.
8. Zbudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej 2095 w miejscowości Trzciana za kwotę 330.747,01 zł.
9. Odbudowa dróg gminnych - II transza środków powodziowych - wykonano:
    - odbudowę drogi Kamionna - Rola - Zastawie odcinek 300 m, Trzciana Cmentarz - odcinek 225 m, Leszczyna - Wielka Góra odcinek 200 m za kwotę ogólną 118450,47 zł.
10. Modernizacja dróg do kompleksów rolnych Rdzawa (Kędra) o długości 420 m i Rdzawa (Kolawy) o długości 180 m za kwotę ogólną 72902,66zł.
11. Budowa zatoki autobusowej w m. Trzciana przy drodze wojewódzkiej 966 za kwotę 39.329,13 zł.
12. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2095 w m. Łąkta Dolna za kwotę ogólną 301251, 99zł.
13. Projekt dobudowy garażu do WDL Łąkta Dolna - projekt w trakcie za kwotę 5.000 zł.
14. Remont mostu na Pasterniku za kwotę 40.000 tys.zł
15. Ponadto:
       - ogrodzenie Gimnazjum w Trzcianie,
       - wymiana stolarki okiennej w ZS w Leszczynie,
       - modernizacja centralnego ogrzewania w PSP w Kierlikówce,
       - remont centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Trzcianie.
    W drugiej części sesji uczestniczył bocheński wicestarosta pan Tomasz Całka. Rozdał radnym przygotowane materiały oraz przedłożył ustna informację o zamierzeniach Starostwa Powiatowego w Bochni na najbliższe lata odnośnie robót inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciana. Do tego tematu powrócimy w odrębnym materiale. Sołtysi i radni zgłosili do tych propozycji szereg uwag i wniosków, które pan Starosta skrzętnie zanotował.
     Odpowiedzi Wójta Gminy pana Józefa Nowaka na interpelacje i zapytania radnych zakończyły to posiedzenie Rady Gminy w Trzcianie.

    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2007r. /piątek/ o godzinie 9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję VIII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007 r.
b/ stawek podatkowych na 2008 r.:
    1/ obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2008,
    2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
    3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gm. Trzciana,
    4/ uchylenia uchwały w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów i wprowadzenia zwolnień
c/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
d/ pomocy materialnej dla nauczycieli,
e/ ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej.
5.    Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie i podejmowanych działaniach odnośnie osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych na okres zimy.
6.    Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych przewidzianych w budżecie roku 2007 i przygotowania do akcji "Zima".
7.    Zamierzenia Starostwa Powiatowego w Bochni na najbliższe lata odnośnie robót inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciana.
8.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
9.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Trzciana.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa

FOTORELACJA

VIII. Sesja Rady Gminy w Trzcianie. VIII. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
VIII. Sesja Rady Gminy w Trzcianie. VIII. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
VIII. Sesja Rady Gminy w Trzcianie. VIII. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

wstecz