RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
IX. SESJA - 20.XII.2007

IX Sesja Rady Gminy Trzciana.

     W dniu 20 grudnia 2007 r. o godzinie 9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie miała miejsce IX Sesja Rady Gminy Trzciana. W porządku obrad były m. in. ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii i przyjęcie Gminnego Programu na 2008 rok, informacja z Urzędu Skarbowego o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych oraz podjęcie uchwał w sprawach: zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007 rok, ustalenia zasad odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana na lata 2007-13. Na prośbę Wójta Gminy Józefa Nowaka z planowanego porządku obrad radni skreślili punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
     Obrady, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana pana Ryszarda Śliwy, któremu składamy kondolencje z powodu śmierci Ojca, prowadziła po raz pierwszy pani Maria Kłósek - wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Również po raz pierwszy w historii trzciańskiego samorządu na sali obrad pojawili się harcerze z Kamionnej, którzy przekazali samorządowcom Betlejemskie Światło Pokoju.

 
IX Sesja Rady Gminy Trzciana. IX Sesja Rady Gminy Trzciana.
IX Sesja Rady Gminy Trzciana. IX Sesja Rady Gminy Trzciana.
IX Sesja Rady Gminy Trzciana. IX Sesja Rady Gminy Trzciana.
    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2007r. /czwartek/ o godzinie 9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję IX Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii i przyjęcie Gminnego Programu na 2008 r.
5.    Informacja z Urzędu Skarbowego o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007r.
b/ ustalenia zasad odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
c/ regulaminu wynagradzania nauczycieli,
d/ trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzciana przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
e/ Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008,
f/ uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana na lata 2007-13.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Trzciana.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa

wstecz