RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
X. SESJA - 29.II.2008

X Sesja Raday Gminy w Trzcianie.

    Uchwalenie budżetu Gminy Trzciana na 2008 rok - to był podstawowy cel zwołanej na 29 lutego 2008 r. X. Sesji Rady Gminy Trzciana. W porządku obrad znalazło się także podjęcie m. in. uchwał w sprawach: regulaminu wynagradzania nauczycieli, zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum w Trzcianie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie (ten temat wzbudził sporą dyskusję), nadania imienia Świętej Kingi Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej, określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana we wsi Kierlikówka. Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy na 2008 r. W początkowej części obrad wziął udział Starosta Powiatowy w Bochni pan Jacek Pająk. Przyjechał do Trzciany z dobrą wiadomością dotyczącą remontu mostu w Ujeździe na drodze z Trzciany do Kamionnej. 26 lutego br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało promesy środków finansowych z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008 roku. Powiat bocheński dostanie 1,5 mln zł na przebudowę wspomnianego mostu.  - W najbliższym czasie odbędzie się przetarg, który wyłoni wykonawcę, po czym przystąpimy do realizacji inwestycji - poinformował Starosta.
     Przy 1 głosie sprzeciwu Rada Gminy uchwaliła Budżet Gminy Trzciana na 2008 r. Także przy jednym głosie sprzeciwu Rada przyjęła regulamin wynagradzania nauczycieli (dodatek za wychowawstwo klasy - 70 złotych, dodatek motywacyjny dla nauczycieli 3 %, dla dyrektorów szkół - 6 %) - przy 1 głosie sprzeciwu. Przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęto uchwałę w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum w Trzcianie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Skargę na  działanie Wójta Gminy Rada uznała skargę za bezzasadną /14 głosów za i 1 głos sprzeciwu/. Pozostałe uchwały - przyjęto jednogłośnie.

X Sesja Raday Gminy w Trzcianie. X Sesja Raday Gminy w Trzcianie.
X Sesja Raday Gminy w Trzcianie. X Sesja Raday Gminy w Trzcianie.
X Sesja Raday Gminy w Trzcianie. X Sesja Raday Gminy w Trzcianie.

Podstawowe założenia Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzcianie na rok 2008:

 • Ustala się dochody budżetu Gminy Trzciana na 2008 r. w wysokości zł: 11.668.617,- zł.

 • Ustala się wydatki budżetu Gminy Trzciana na 2008 r. w wysokości zł: 12.745.515,- zł.

 • Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.076.898,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na  rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie zł: 338.738,- zł, - zaciąganych kredytów w kwocie zł: 738.160,- zł.

 • Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie zł : 321.840,- zł.

 • Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie zł : 1.398.738,- zł.

 • Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy w wysokości zł: 2.718.492- zł.

 • Udziela się z budżetu:

  1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł: 255.000,- zł.
  2) dotację celową na dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia , w kwocie zł: 9.884,- zł.

 • Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:
  1)    dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł: 303.559,- zł.
  2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
  osiągnięcia zysku, na kwotę zł: 20.000,- zł.

 • Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki nieprzewidziane do 1% wydatków budżetu w kwocie zł: 125.000,- zł.

 • Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy w kwocie zł: 165.000,- zł na następujące wydatki:
  a/ na wydatki oświatowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, zł 150.000,- zł.
  b/ na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego - do 1% wydatków bieżących 15.000,- zł.

 • W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Trzciana, w łącznej kwocie 100.000,- zł.

 • Ustala się roczny limit dla:
  - zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000,- zł.
  - zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 738.160,-zł.
  - zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - do kwoty 321.840,- zł.

    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2008 r. /piątek / o godzinie 9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję X Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Uchwalenie budżetu Gminy Trzciana na 2008 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ regulaminu wynagradzania nauczycieli,
b/ zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum w Trzcianie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie,
c/ nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej,
d/ zmiany uchwały Nr III/15/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 lutego 2007r. dot. opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie,
e/ zmiany uchwały Nr XXVII/146/06 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 lutego 2006 r. dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana,
f/ określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana we wsi Kierlikówka.
6. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2008 r.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz