RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XI. SESJA - 28.IV.2008

XI. Sesja Rady Gminy Trzciana. XI. Sesja Rady Gminy Trzciana.

    Na sesji w dniu 28 kwietnia 2008 roku  Rada Gminy przyjęła zaproponowany porządek obrad bez zmian. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali informacji Wójta Gminy pana Jóżefa Nowaka o jego działalności międzysesyjnej. Wójt Gminy przedstawił m.in. informację odnośnie zakwalifikowania się wniosku Gminy Trzciana dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla Trzciany, Łąkty Dolnej i Leszczyny do dalszego etapu. Spośród 93 złożonych wniosków, ten z Gminy Trzciana znalazł się na 12. miejscu w grupie 23 projektów zakwalifikowanych do przygotowania dalszej dokumentacji. Istnieje prawdopodobieństwo w 70%, że po złożeniu pełnej dokumentacji projekt ten będzie dofinansowany w wysokości 8 mln zł ze środków MRPO.
    Radni z zadowoleniem przyjęli ponadto informację o przyjęciu do dalszego rozpatrywania wniosku w sprawie sanitacji gminy tym bardziej, że gmina Trzciana otrzymała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w Trzcianie.
     Ponadto Wójt poinformował, że w trakcie przygotowania jest dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej dla wszystkich miejscowości gminy Trzciana. Wyraził nadzieję, że podobnie jak w przypadku kanalizacji, istnieją bardzo duże szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach PROW w kwocie 4 mln zł.
   Rada Gminy Trzciana przy obecności wszystkich radnych:
- uchwałą, przjętą jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie finansowe GZOZ za 2007 r. z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 20.869,31 zł,
- uchwałą, przyjętą przy 1 głosie wstrzymującym się, udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Panu Józefowi Nowakowi za 2007 r. / opinia RIO i sprawozdanie za 2007 r. w BIP/,
- uchwałą, przyjętą przy 1 głosie wstrzymującym się, podjęła decyzję o włączeniu Publicznego Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Św. Jana Kantego w Trzcianie /nazwa zespołu: Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie/,
- uchwałą przyjętą jednogłośnie nadała Statut Zespołowi Placówek Oświatowych w Trzcianie,
- uchwałą, przyjętą jednogłośnie, opowiedziała się za udzieleniem wsparcia finansowo-rzeczowego na rzecz Powiatu Bocheńskiego Bocheńskiego kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na renowację rowów przydrożnych i poboczy na drogach powiatowych na obszarze Gminy Trzciana,
- uchwałą, przyjętą jednogłośnie, postanowiła o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana dla terenu działek położonych w Trzcianie,
- uchwałą, przyjętą jednogłośnie, uchwaliła zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana dla terenu działek w Ujeździe /pod zabudowę mieszkaniową i usługi/,
- uchwałą, przy 1 głosie wstrzymującym się, uchwaliła zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana dla terenu działek położonych w Trzcianie /pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz przemysłowo-usługową/,
- uchwałą, przy 1 głosie wstrzymującym się, wyraziła zgodę na zbycie jednej akcji Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- uchwałą, przy 1 głosie wstrzymującym się, upoważniła Przewodniczącego Rady Gminy do wniesienia skargi do WSA w Krakowie na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r.
   
     Rada przyjęła również
sprawozdania z działalności za 2007 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie (przedłożyła je pani Maria Kępa) oraz Klubu Sportowego "Trzciana 2000", przedstawione przez pana Macieja Babrala.
    Radni m.in. zgłosili wniosek o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Bochni i Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Wiśniczu o natychmiastową wymianę nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej przez Zalesie w Trzcianie, głównie na odcinku od posesji p. Stabrawy - koło cmentarza - do Kościoła w Trzcianie /.

XI. Sesja Rady Gminy Trzciana. XI. Sesja Rady Gminy Trzciana.
XI. Sesja Rady Gminy Trzciana. XI. Sesja Rady Gminy Trzciana.

    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2008 r. /poniedziałek / o godzinie 9.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję XI Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Przyjęcie sprawozdania z działalności za 2007 r.:
- Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie
- Klubu Sportowego Trzciana 2000.
5.    Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Trzciana za 2007 r.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ włączenia Publicznego Gimnazjum w Trzcianie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie
b/ nadania Statutu Zespołowi Szkół w Trzcianie
c/ udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Bochni,
d/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana dla terenu działek położonych we wsi Trzciana,
e/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy   Trzciana dla terenu działek położonych:
1/ we wsi Trzciana
2/ we wsi Ujazd.
f/ zamiaru zbycia akcji Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
7.    Rozpatrzenie decyzji Wojewody Małopolskiego.
8.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
9.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz