RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XII. SESJA - 25.VI.2008

XII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

     Korzystając z zaproszenia nowo wybranego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie Pana mgr Andrzeja Kąckiego - Przewodniczący Rady Gminy Trzciana Pan Ryszard Śliwa obrady XII sesji zwołał w budynku Gimnazjum Publicznego w Trzcianie.
    Na posiedzeniu w tym dniu radni przyjęli sprawozdanie z działalności instytucji kultury gminy Trzciana za 2007 r. i sprawozdanie przedstawiciela Posterunku Policji w Trzcianie na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Zapoznali się również z możliwościami budowy kolektorów słonecznych - informacje w tym zakresie przedstawił prezes Zarządu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby Pan Adam Kociołek.
     Przybyli na posiedzenie dyrektorzy szkół z terenu gminy, podsumowując działalność swoich placówek przedstawili osiągnięcia, a także wyniki testów kompetencji przeprowadzonych w szkołach. Wyniki te są bardzo dobre z tendencją wzrostową, a na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki osiągnięte przez uczniów gimnazjów na terenie gminy. Średnie wyniki testów są tu najlepsze w byłym województwie tarnowskim oraz w woj. małopolskim. Podobnie sytuacja wygląda w badaniu kompetencji w szkołach podstawowych, gdzie wyniki są wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej.
     Podejmując stosowne uchwały radni postanowili ponadto o zmianie budżetu gminy na 2008 r., zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w kwocie 189 tys. zł w WFOŚ na termomodernizację obiektów szkolnych w Łąkcie Dolnej oraz wyrazili zgodę na sprzedaż działki gminnej położonej w Leszczynie i ustalili nowe stawki wynagrodzenia dla Wójta Gminy, dostosowując je do obecnie obowiązujących tabel, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Starając się pozyskać jak najwięcej środków pozabudżetowych i zaktywizować miejscowe społeczeństwo radni wyrazili wolę utworzenia wspólnie z gminami ościennymi lokalnej grupy działania w ramach programu Leader.
     W punkcie dotyczącym spraw bieżących radni zgłosili wnioski dotyczące głównie stanu dróg powiatowych na terenie gminy, które na niektórych odcinkach wymagają kapitalnego remontu, np. most pod kościołem w Trzcianie na drodze Trzciana - Łąkta Dolna, odcinek w centrum Trzciany, droga od kościoła w kierunku cmentarza w Trzcianie. W związku z rozpoczynającymi się w pierwszych dniach lipca robotami związanymi z przebudową mostu w Ujeździe na drodze w kierunku do Kamionnej - radni zapoznali się z trasą ustalonych objazdów przez Kierlikówkę.
    W odniesieniu do przygotowywanego przez tutejszy Urząd Gminy wniosku o środki unijne na kanalizację, gminy Wójt Józef Nowak, dementując pojawiające się w środowisku pogłoski, iż gmina nie działa zgodnie z prawem, zaapelował do radnych i sołtysów o przekazywanie mieszkańcom rzetelnej informacji, zwłaszcza odnośnie zasad finansowania przez mieszkańców przyłączy do kanalizacji. Wyjaśnił po raz kolejny, że zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747/, obowiązek wykonania przyłączy do sieci w granicach działki spoczywa na właścicielu nieruchomości. Od mieszkańców zbierane są oświadczenia o wykonaniu przyłącza we własnym zakresie, gdyż gmina działając zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma prawa żądać wpłat z tego tytułu. Jednocześnie Wójt zwrócił uwagę, że ilość zebranych oświadczeń z trzech miejscowości planowanych do podłączenia do kanalizacji /Leszczyna, Łąkta Dolna i Trzciana/ jest jednym z podstawowych warunków uzyskania - być może niepowtarzalnego - dofinansowania ze środków unijnych wysokości 8 mln zł .

XII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
XII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XII sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2008 r. o godzinie 9.00 w budynku Gimnazjum Publicznego w Trzcianie.

Proponowana tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcianie i i Gminnej Świetlicy Publicznej w Trzcianie za 2007 r. oraz informacja o przygotowaniach do Święta Gminy Trzciana.
5. Informacja o wynikach testów kompetencji przeprowadzonych w szkołach oraz podsumowanie działalności za okres roku szkolnego i harmonogram zajęć w szkołach na wakacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany w budżecie gminy Trzciana na 2008 r.
b/ zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację obiektów szkolnych w Łąkcie Dolnej
c/ wyrażenia zgody na sprzedaż działki,
d/ przystąpienia Gminy Trzciana do Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Leader
e/ wynagrodzenia Wójta Gminy .
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gm. Trzciana.
8. Informacja n/t możliwości budowy kolektorów słonecznych.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz