RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XIV. SESJA - 18.XI.2008

XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie

XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie
XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie miała miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Dolnej.

    18 listopada 2008 r. o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Dolnej odbyła się wyjazdowa XIV Sesja Rady Gminy Trzciana. Radni podjęli kilka uchwał, m. in. w sprawach: udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej na rzecz Gminy Raciechowice na realizację zadania publicznego pn. "Koncepcja zaopatrzenia w wodę Gminy Raciechowice, Jodłownik, Łapanów, Trzciana i Dobczyce z kierunku strefy gospodarczej Gminy Dobczyce", udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Województwa Małopolskiego dla Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby",  zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2008 r., ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Trzciana, ustalenia wysokości stawek podatkowych na 2009 r. Przedstawiona została także informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2008 i nastąpiło jego uchwalenie na rok 2009.
    Radni wysłuchali także informacji o przygotowaniach do sezonu zimowego. Przedłożył je Pan Stanisław Kowalczyk z Urzędu Gminy w Trzcianie. Szczegółowo poinformował zebranych o zasadach odśnieżania we wszystkich rejonach Gminy.

XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie
XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie
XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie XIV Sesja Rady Gminy w Trzcianie

    Gościem trzciańskich radnych był także pan Wacław Majcher - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego MODR w Bochni. Poinformował m. in. o usługach świadczonych dla rolników przez kierowaną przez niego placówkę.           
    Niewątpliwie najważniejszą uchwałą podjętą przez radnych było przyjęcie stawek podatków lokalnych na 2009 rok. Wzrosły one w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie, właściwie tylko o wskaźnik inflacji. Ustalono także nową cenę skupu żyta, będącą podstawą do obliczania podatku rolnego, która wynosić będzie  40 zł za 1dt. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski radnych zakończyły tę wyjazdową sesję Rady Gminy Trzciana.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

      Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2008 r. o godzinie 9.00 w świetlicy wiejskiej w Łąkcie Dolnej zwołuję XIV Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej na rzecz Gminy Raciechowice na realizację zadania  publicznego pn. "Koncepcja zaopatrzenia w wodę Gminy Raciechowice, Jodłownik, Łapanów, Trzciana i Dobczyce z kierunku strefy gospodarczej Gminy Dobczyce"
b/ udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Woj. Małopolskiego dla LGDz. "Dolina Raby".
c/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2008 r.
d/ przeznaczenia łącznej kwoty dywidendy na zwiększenie udziałów w BS Rzemiosła,
e/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Trzciana,
f/ ustalenia wysokości stawek podatkowych na 2009r. odnośnie:
1/ obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze Gminy Trzciana
2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3/ określenia wysokości stawki podatku od środków transportowych,
g/ ustalenia wysokości opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych w roku 2008 i uchwalenie w/w Programu na rok 2009.
6. Podjęcie decyzji w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokali dla potrzeb Telekomunikacji Polskiej.
7. Informacja na temat przygotowań do akcji "Zima".
8. Informacja dot. analizy przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy odnośnie oświadczeń majątkowych Wójta, radnych i pracowników Urzędu Gminy.
9. Informacja przedstawiciela MODR-u n/t możliwości współpracy z gminą i pomocy dla rolników.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz