RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XV. SESJA - 18.XII.2008

XV Sesja Rady Gminy w Trzcianie.  XV Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

    18 grudnia 2008 r. o godzinie 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie rozpoczęły się obrady XV Sesji Rady Gminy. W przyjętym porządku obrad znalazły się m. in. następujące tematy: sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy, sprawozdanie z działalności SP GZOZ w Trzcianie za okres 10 miesięcy br. i informacja odnośnie zamierzeń remontowych budynku Ośrodka Zdrowia, podjęcie uchwał w sprawach: a/ zatwierdzenia Statutu SP GZOZ w Trzcianie, b/ zmiany w Statucie GOPS w Trzcianie, c/ ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Trzciana. Radni wysłuchali także informacji pana Zbigniewa Sroki z Firmy Traszkan odnośnie odbioru odpadów komunalnych w 2009 r. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielone przez Wójta i panią Marię Kępa - kierowniczkę Gminnego Ośrodka Pomocy w Trzcianie zakończyły ostatnie w tym roku posiedzenie gminnego parlamentu.

XV Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XV Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
XV Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XV Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

      
    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2008 r. o godzinie 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję XV Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Sprawozdanie z działalności SP GZOZ w Trzcianie za okres 10 miesięcy br. i informacja odnośnie zamierzeń remontowych budynku Ośrodka Zdrowia.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
       a/ zatwierdzenia Statutu SP GZOZ w Trzcianie
       b/ zmiany w Statucie GOPS w Trzcianie
       c/ ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Trzciana.
6. Informacja przedstawiciela Firmy Traszkan odnośnie odbioru odpadów komunalnych w 2009 r.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz