RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XVI. SESJA - 24.II.2009

XVI Sesja Rady Gminy Trzciana.
XVI Sesja Rady Gminy Trzciana.

     24 lutego 2009 roku, na XVI Sesji obradowała Rady Gminy w Trzcianie. Tradycyjnie już w obradach uczestniczą także sołtysi wszystkich wiosek Gminy oraz zaproszeni goście i pracownicy Urzędu Gminy. Najważniejszą sprawą do załatwienia był Budżet Gminy Trzciana na 2009 rok. Został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się i nie wzbudził większych emocji, ani szerszej dyskusji. Zakłada dochody w wysokości 12.565.004 zł i wydatki w wysokości 12.995.367 złotych. Deficyt budżetowy jest więc niewielki i wynosi nieco ponad 430 tys. zł.
      Oto pierwsza część tego obszernego dokumentu:
      UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2009 RADY GMINY TRZCIANA
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit.,d,,pkt.10- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm., art.28 ust.3 - ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 13 ,poz. 123 z późn.zm. oraz art. 82, art.165 , art.166, art.168 ust.1 , art.173, art.184 oraz art.188 ust.2 i art.195 ust.2 , art.198 ust.2- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr.249 poz.2104 z późn.zm - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Trzciana na 2009 r. w wysokości zł: 12.565.004,- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Ustala się wydatki budżetu Gminy Trzciana na 2009 r. w wysokości zł: 12.995.367,- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3.    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 430.363,- zł , który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- w kwocie zł: 430.363,- zł
4.    Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie zł : 359.640,-
5.    Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie zł : 790.003,- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.
Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Trzciana związane z realizacją:
1/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

2/ zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

3/ zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3.
Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4.
1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy w wysokości zł: 2.274.063,- jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 5.

1. Udziela się z budżetu:

1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł: 605.500,- jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

1)    dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł: 340.846,- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, na kwotę zł: 20.000,- jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały

§ 6.
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki nieprzewidziane do 1% wydatków budżetu w kwocie zł: 114.752,-

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy w kwocie zł: 210.000,- na następujące wydatki:
a/ na wydatki oświatowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, zł 200.000,-
b/ na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego - do 1% wydatków bieżących, zł: 10.000,-

§ 7.
W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek Pomocniczych Gminy Trzciana, w łącznej kwocie 100.000,- zł - jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 9.
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009 , przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Trzciana - zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 10.
1. Ustala się roczny limit dla:
- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000,- zł

§ 11.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Trzciana do:
1/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2010/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. - na łączną kwotę - 600.000,- zł

3/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego, do maksymalnej wysokości : 1.500.000,- zł

4/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
5/ przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
jednostki w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.

6/ udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 2, - na łączną kwotę - 300.000,- zł

7/ lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy:

1/ informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. - w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r. w szczegółowości nie mniejszej niż zakres niniejszej uchwały budżetowej .
2/ informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2009r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury / świetlice i biblioteki/ - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań / w tym zobowiązań wymagalnych/
3/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009r. - w terminie do dnia 20 marca 2010 r. - w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały budżetowej
4/ sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w § 11 pkt.2.

§ 13
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzciana.
   
    Pełna treśc tego dokumentu opublikowana zostanie w BIP Gminy Trzciana.

     Ożywioną i długo trwającą dyskusję wywołał temat wprowadzony do obrad przy uchwalaniu porządku sesji, tj. zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Leszczyna, zakładający m. in. dokończenie budowy basenu pod salą gimnastyczną Zespołu Szkół w Leszczynie. Po dyskusji radni uchwalili ten plan i pozostałe zaproponowane wcześniej uchwały prawie jednogłośnie (czasem przy jednym głosie wstrzymującym się).

XVI Sesja Rady Gminy Trzciana. XVI Sesja Rady Gminy Trzciana.
XVI Sesja Rady Gminy Trzciana. XVI Sesja Rady Gminy Trzciana.
XVI Sesja Rady Gminy Trzciana. XVI Sesja Rady Gminy Trzciana.
XVI Sesja Rady Gminy Trzciana.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

       Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2009 r. o godzinie 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XVI Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Przyjęcie budżetu gminy Trzciana na 2009 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatu Bocheńskiego,
b/ przekazania środków finansowych dla Policji,
c/ zawarcia umowy w celu przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 10 gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby i Powiatu Myślenickiego",
d/ zatwierdzenia Planu Odnowy M. Trzciana na lata 2007-2015,
e/ zatwierdzenia "Planu Odnowy m. Kamionna na lata 2007-2015,
f/ dostępu do sali gimnastycznej w Kamionnej,
g/ przystąpienia Gminy Trzciana do realizacji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Trzciana".
6. Podjęcie decyzji w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu na cele handlowe.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz