RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XVII. SESJA - 27.III.2009

XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

   27 marca 2009 r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Trzciana, podczas której której radni przyjęli sprawozdania z działalności za 2008 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie, złożonę przez panią kierownik Marię Kępa i Klubu Sportowego "Trzciana 2000", przedstawione przez pana Macieja Babrala. Podjęli także kilka uchwał m. in. w sprawach: regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane, udzielenia pomocy finansowej gminie Raciechowice, upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy. Przy jednym głosie sprzeciwu Rada Gminy udzieliła Wójtowi Józefowi Nowakowi absolutorium za realizację budżetu Gminy Trzciana w roku 2008, akcentując swoją decyzję burzliwymi oklaskami.

XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
Wójt Józef Nowak podczas składania informacji o pracy w okresie międzysyesyjnym. Radni i sołtysi uczestniczący w sesji.
XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
Pani Maria Kępa podczas prezentowania informiacji o pracy GOPS w 2008 r. Pan Maciej Babral podczas składania informacji o KS "Trzciana 2000".
XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
Pan Ryszard Śliwa podczas prowadzenia XVII Sesji Rady Gminy w Trzcianie.

    Podczas sesji wiceprezes zarządu dofinansowanego przez samorząd gminny Klubu sportowego "Trzciana 2000" Maciej Babral przedstawił radnym sprawozdanie finansowe za rok 2009. Oto jego obszerne fragmenty:
     Na podstawie oferty organizacji pozarządowej pod nazwą "Klub Sportowy Trzciana 2000" działającą w ramach Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana z siedzibĄ w Trzcianie złożonej w dniu 09.10.2007 do Urzędu Gminy Trzciana oraz na podstawie umowy nr 1/2008 zawartej w dniu 2 stycznia 2008 r. w Trzcianie pomiędzy Gminą Trzciana z siedziba w Trzcianie reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr inż. Józefa Nowaka, a Kołem pod nazwą "Klub Sportowy Trzciana 2000" reprezentowanym przez: Macieja Babrala - Wiceprezesa Koła, Roberta Grabowskiego - Skarbnika Koła Klub Sportowy "Trzciana 2000" otrzymał na swoją bieżącą działalność w 2008 roku dotację z budżetu gminy w kwocie 20 000,-zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ratach kwartalnych.
    Środki teWydatkowano w ciągu roku w następujący sposób:
1. Opłaty statutowe, związkowe, regulaminowe, skarbowe -  2.821,80 zł (to np. ubezpieczenie członków klubu , wpisowe do mistrzostw, składka członkowska, uprawnienia zawodników, podatek do Urzędu Skarbowego od sędziów prowadzących zawody o Puchar Wójta Gminy Trzciana, 2 meczów ligowych i delegatów z odbioru boiska oraz usług pralniczych, opłata badań lekarskich), 2. Opłaty sędziowskie - 4.228,20 zł, 3.Transport zawodników na mecze - 3.159,18 zł, 4. Zakup sprzętu - 4.538,64 zł, 5. Utrzymanie bosika - 1.949,45 zł, 6. pranie strojów - 1.099,88 zł, 7. Zakup wody mineralnej - 427,22 zł  8. Inne wydatki związane z bieżącą działanością - 1.776,01 zł.
    Reasumując: wydatki "K.S. TRZCIANA 2000" w roku 2008 zamknęły się kwotą 20.000,38 zł (dwadzieścia tysięcy 38/100 zł), czyli zostały zrealizowane w 100 %.  Wyżej wymieniona kwota ma pokrycie w oryginałach rachunków, które znajdują się w dokumentach Klubu, a ich kopie złożone są w Urzędzie Gminy Trzciana.
    Obszerną informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w roku 2008 przedstawiła jego kierowniczka Pani Maria Kępa. Oto obszerne fragmenty jej sprawozdania:
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w roku 2008 zatrudniał 5-ciu pracowników w tym: kierownik, 2 pracowników socjalnych, referent ds świadczeń rodzinnych oraz na 1/2 etatu gł. księgowy i od 11 lutego pracownika sprawującego opiekę w domu podopiecznego refundowanego z Powiatowego Urzędu Pracy na 1/2 etatu oraz od 1 września stażystę.
    W roku 2008 r ośrodek pomocy społecznej objął pomocą 143 rodziny z liczbą osób w rodzinach 656 i przyznano decyzją świadczenie dla 332 osób. Pomocą materialną objęto 125 rodzin i 2 rodziny pomocą usługową. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone jak również zadania własne gminy.
     W ramach zadań zleconych ośrodek realizuje pomoc poprzez przyznawanie zasiłków stałych , z tej formy pomocy skorzystało 21 osób, w tym 11 osób w rodzinie i 10 osób samotnie gospodarujących na ogólną kwotę: 37.167.- zł. 28 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na łączną kwotę: 36.292 ,- zł. 101 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie kosztów dożywiania dla 257 dzieci w szkołach i przedszkolu.   36 rodzin otrzymało zasiłki celowe w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na kwotę: 27.765,- zł. Ze środków własnych gminy przyznano następujące typy zasiłków: 29 rodzin na zakup opału,
6 rodzin na zakup żywności, 16 rodzin na częściowe pokrycie kosztów leczenia, 1 osoba otrzymała dopłatę do energii elektrycznej, 6 rodzin otrzymało dofinansowanie do remontów domu, 3 rodziny dofinansowano do zakupu przyborów i podręczników szkolnych, 2 rodziny na zakup odzieży, 20 rodzin otrzymało paczki żywnościowe na Święta Wielkanocne, 4 osoby były objęte pomocą opiekunki domowej, 2 osoby umieszczono w Domu Pomocy Społecznej oraz 1 bezdomnego w Domu dla Samotnych Mężczyzn w Tarnowie. W 3 rodzinach stwierdzono przemoc w rodzinie. 26 rodzinom udzielono pomocy prawnej, psychologicznej oraz 143 rodzinom pracy socjalnej. Pracownicy socjalni w 2008 r. sporządzili 4 kontrakty socjalne, skierowano 20 wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 10 osób bezrobotnych podjęło pracę w ramach prac społecznie użytecznych i 4 osoby skierowano do robót publicznych w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeprowadzono 20 wywiadów alimentacyjnych. Skompletowano 3 karty informacyjne związane z sytuacją materialną rodzin dla ZUS i Caritasu, 3 osoby skierowano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie i 2 do Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce. Pracownicy ośrodka zaangażowali się w pozyskiwanie środków z fundacji na leczenie dzieci. Zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży, która systematycznie jest wydawana. Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie głównie w sprawach związanych z niepełnosprawnością osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz orzecznictwa niepełnosprawności oraz różnego rodzaju ulg. Pracownicy ośrodka biorą udział w Małopolskim Forum Pomocy Społecznej w Krakowie, uczestniczymy w szkoleniach z zakresu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej a obecnie funduszu alimentacyjnego.
Przedstawiciel Ośrodka uczestniczy w posiedzeniach komisji p/alkoholowej. Dobrze układa się współpraca z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi. Współpracujemy również z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w
Bochni, Krakowie oraz Będzinie. Przekazano dwie informacje komornikowi sądowemu mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. Zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, który nie wywiązał się z obowiązku. Złożono 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo wynikające z uporczywego uchylania się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyj nego.
     Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych prowadzi świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, a od 1 października fundusz alimentacyjny. Zasiłek rodzinny wypłacamy uprawnionym rodzinom wychowującym dzieci i osiągających odpowiedni dochód oraz świadczenia pielęgnacyjne dla osób , które wychowuj ą dziecko niepełnosprawne z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności i osiągają dochody kwalifikujące do wym. świadczenia. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w roku 2008 wypłacono dla 531 rodzin i zrealizowano 22330 świadczeń.
    Wydatki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne w 2008 roku wynoszą kwotę: 2.377.151,-zł. Z tego: na świadczenia rodzinne  - 1.969.490,-zł, ubezpieczenia zdrowotne -    2.226,- zł, zadania zlecone /zasiłki stałe/    -    37.167,- zł, zasiłki okresowe  -  36.292,- zł, zadania własne gminy  -  37.111,- zł, dożywianie uczniów i zasiłki celowe  -  90.755,- zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 172.653,-zł, opłacanie Domów Pomocy Społecznej  - 25.853,-zł, prace społecznie użyteczne -    5.604,-zł.

XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XVII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

Radna Pawlicka podczas wyjaśniania swojego weto w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy.
Wójt Józef Nowak podczas składania podziękowań za współpracę
przy realizacji budżetu.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

       Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2009 r. o godzinie 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję XVII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności za 2008r.:
a/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie,
b/ Klubu Sportowego Trzciana 2000.
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Trzciana za 2008r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ regulaminu wynagradzania nauczycieli,
b/ ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane,
c/ udzielenia pomocy finansowej gminie Raciechowice,
d/ upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy,
7. Interpelacje, zapytania i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz