RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XVIII. SESJA - 28.V.2009

XVIII Sesja Rady Gminy Trzciana - 28.05.2009 r.

    W dniu 28 maja 2009 r. w Szkole Podstawowej w Kamionnej rozpoczęły się obrady XVIII Sesji Rady Gminy w Trzcianie. W przyjętym porządku obrad znalazły się m. in. takie punkty: podjęcie uchwał w sprawach: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 r., wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie, jak również: informacja o działalności Stowarzyszeń w Rdzawie i w Kamionnej oraz przyjęcie sprawozdań finansowych za 2008 r. sprawozdanie z działalności instytucji kultury Gminy Trzciana za 2008 r. i informacja na temat przygotowań do Święta Gminy Trzciana. Przed sesją radni dokonali objazdowego przeglądu placówek oświatowych na terenie gminy pod kątem sprawdzenia ich przygotowania do reformy oświaty.
     Po zwiedzeniu szkoły w Kamionnej, radni obejrzeli krótkie przedstawienie teatralne o bardzo nowoczesnym Czerwonym Kapturku w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej z Kamionnej, prowadzonej w szkole przez panią Marzannę Hojda. Potem Przewodniczący Rady pan Ryszard Śliwa otworzył obrady XVIII sesji Rady Gminy Trzciana.
     Radni przyjęli porządek obrad oraz wysłuchali informacji Wójta Józefa Nowaka o jego pracy w okresie międzysesyjnym, a następnie jednogłośnie przyjęli kilka uchwał. Dotyczyły one zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 rok, wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie,  zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Gminę Trzciana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
Radni w klasie I PSP w Kamionnej. Przedstawienie o Czerwonym Kapturku.
XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
Ryszard Śliwa rozpoczyna obrady XVIII Sesji Rady Gminy Trzciana. Wójt Józef Nowak.

   Gościem radnych był Starosta Bocheński Jacek Pająk, który opowiedział o dokonaniach Powiatu Bocheńskiego w ciągu 2 minionych lat, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na terenie Gminy Trzciana, a następnie odpowiadał na pytania radnych i sołtysów oraz przyjmował zgłaszane wnioski. W większości dotyczyły one remontów mostów i dróg powiatowych. Zadano także pytania w sprawie Szpitala Powiatowego w Bochni, parkingu przy szpitalu, systemu elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, przyznawania stypendiów. Treść wystąpienia Pana Starosty zaprezentujemy w odrębnym materiale.

XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
Starosta JacekPająk podczas prezentacji. Jerzy Dudek.
XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XVIII Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
Barbara Szumańska. Grzegorz Mucha.

    W trzeciej części posiedzenia radni wysłuchali informacji o działalności stowarzyszeń działających na terenie Gminy Trzciana. Pan Jerzy Dudek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa  i w uzupełnieniu jego informacji także pani Barbara Szumańska (Skarbnik Stowarzyszenia) przedstawili obszerną i dokładną informacje o działalności i finansach tej organizacji. Natomiast pan Grzegorz Mucha przedłożył informację o działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna. Radni przyjęli sprawozdania finansowe obu tych stowarzyszeń. Przyjęli także bilans finansowy Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie za 2008 r.
   Podczas tej, wyjątkowo długiej sesji, radni wysłuchali także informacji o działalności w roku 2008 trzciańskich placówek kulturalnych. Pani Anna Cierniak poinformowała o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, natomiast Paweł Sroka o funkcjonowaniu Świetlicy Gminnej. Także on poinformował zebranych o przygotowaniach do tegorocznego "Święta Gminy Trzciana", które w tym roku będzie imprezą wyjątkową, albowiem zostanie połączone ze "Świętem Powiatu Bocheńskiego".
    Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i wnioski radnych zakończyły tę, wyjątkowo pracowitą i długą sesję Rady Gminy w Trzcianie.
    W odrębnych materiałach powrócimy do kilku tematów, m. in. działalności Stowarzyszeń, oceny przygotowania szkół do reformy edukacji (przyjęcia do szkół sześciolatków), Święta Gminy Trzciana 2009.

SPRAWOZDANIE STAROSTY JACKA PAJĄKA SPRAWOZDANIE JERZEGO DUDKA SPRAWOZDANIE GRZEGORZA MUCHY
SPRAWOZDANIE PAWŁA SROKI SPRAWOZDANIE ANNY CIERNIAK RELACJA WIDEO

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

         Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2009 r. /czwartek/ o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Kamionnej zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 r.
b/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
c/ zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie,
d/ zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Gminę Trzciana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Informacja o działalności Stowarzyszeń w Rdzawie i w Kamionnej oraz przyjęcie sprawozdań finansowych za 2008 r.
6. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury Gminy Trzciana za 2008r. i informacja na temat przygotowań do Święta Gminy Trzciana.
7. Przyjęcie bilansu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie za 2008 r.
8. Podsumowanie działalności Starostwa Powiatowego w Bochni za bieżącą kadencję oraz zamierzenia inwestycyjne na kolejne lata.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Trzciana.

    Przed sesją zapraszam do udziału w objazdowym przeglądzie placówek oświatowych na terenie gminy - zbiórka o godz. 9.00 przed budynkiem tutejszego Urzędu Gminy.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz