RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XX. SESJA - 31.VIII.2009

XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

    31 sierpnia 2009 roku, kilka minut po godzinie dziewiątej Przewodniczący Rady Gminy Trzciana pan Ryszard Śliwa dokonał otwarcia XX Sesji Rady Gminy. Powitał gości oraz 14 obecnych radnych. Przyjęto poszerzony o jeden punkt (podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze) oraz protokół z poprzedniej sesji. Następnie radni wysłuchali obszernej informacji Wójta Gminy Trzciana pana Józefa Nowaka o jego działalności w okresie międzysesyjnym.
    W kolejnym punkcie obrad Kierownik Świetlicy Gminnej w Trzcianie pan Paweł Sroka przedstawił informację o realizacji imprezy pod nazwą "Święto Powiatu Bocheńskiego i Gminy Trzciana", która odbyła się w końcu lipca w Rdzawie. Jego sprawozdanie zawierało głównie dane dotyczące finansowania tej imprezy, która kosztowała Starostwo Powiatowe i Gminę Trzciana łącznie około 70 tys. zł (w tym 20 tys. to koszt występu "Gwiazdy Wieczoru"). Po tej informacji rozgorzała dyskusja, w której sołtys Trzciany Eugeniusz Burek oraz pozostali dyskutanci wypowiadali się w sprawie sposobu organizacji tej imprezy. Skrytykowano zwłaszcza zbyt późne odpalenie sztucznych ogni oraz długi czas oczekiwania na występ "Skaldów" ("strojenie się" przed koncertem). Dyskusji nie zakończono, ponieważ były różne opinie np. w sprawie kateringu, czy też wyboru miejsca na przyszłoroczną imprezę.
    Radni przyjęli informację Skarbnika Gminy pani Bożeny Jagielskiej o realizacji budżetu Gminy Trzciana za pierwsze półrocze 2009 roku. Pozytywna opinię w tej sprawie wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody wykonane zostały w 54%, wydatki w 46%.
    Rada Gminy przyjęła następnie kilka uchwał. Jedną z nich jest uchwała o udzieleniu
pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł dla Gminy Radgoszcz z przeznaczeniem na usuwanie skutków tegorocznej powodzi. Pewną dyskusję wzbudziła propozycja uchwały popierającej stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego zwracających uwagę na pilną potrzebę nowelizacji Karty Nauczyciela oraz wyrażającej zaniepokojenie narastającym problemem finansowych skutków dwuetapowej podwyżki płac dla nauczycieli w kontekście spadających dochodów własnych gminy. Ostatecznie tę i pozostałe uchwały zaproponowane w porządku obrad radni przyjęli jednogłośnie lub przy jednym głosie sprzeciwu.
    Wójt Gminy pan Józef Nowak w prezentacji komputerowej przedstawił radnych oraz dyrektorom placówek oświatowych obliczone skutki podwyżek, wynikających z ostatnich przepisów (chodzi dostosowanie wynagrodzeń nauczycieli do wysokości średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli). Z wyliczeń wynika, że w budżecie Gminy Trzciana brakuje na ten cel ponad 240 tys. zł (w skali roku). Po tej informacji zastanawiano się, skąd wziąć na zrealizowanie tych wyrównań i podwyżek.
    Kolejne dwa punkty obrad także poświęcone zostały oświacie. Najpierw pan Andrzej Kącki - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie - przedstawił informację o uzyskanych przez poszczególne szkoły wynikach  w testach kompetencji w roku szkolnym 2008/2009. To na ogół wyniki wyższe od średniej powiatowej i wojewódzkiej, a na dodatek (o czym mówiła pani Maria Dyrdał - dyrektor Zespołu Szkół w Leszczynie - wszystkie szkoły znalazły się w kategorii "szkoły sukcesu" tj. szkoły
o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.  Osiągnięcia tego sukcesu pogratulował szkołom Wójt Józef Nowak, a radni nagrodzili je brawami.
     W dalszej części sesji dyrektorzy szkół bardzo szczegółowo informowali Radę o stanie przygotowań placówek do nowego roku szkolnego. Mówili o przeprowadzonych remontach, zakupach, koncentrując się na przygotowaniach do rozpoczęcia nauki w klasach pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. W tych klasach rozpoczyna się bowiem kolejna reforma programowa. Wszyscy stwierdzili, że ich placówki są dobrze przygotowane do roku szkolnego 2009/2010. Dyrektor Andrzej Kącki mówił dodatkowo o pilnej potrzebie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Trzcianie.
    O stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Trzciana w pierwszych ośmiu miesiącach 2009 roku, z porównaniem do całego roku 2008 mówił Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie asp. Jacek Trzeciak. Oto obszerne fragmenty jego sprawozdania:
  
  Posterunek Policji w Trzcianie realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego na terenie Gminy Trzciana. Służbę w posterunku pełni 4 policjantów. Ponieważ nie ma możliwości zapewnienia ciągłości służby wyznaczone są dyżury przyjmowania stron w posterunku: w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 - 10.00 i we wtorek w godz. 18.00  - 19.00.
    W okresie od 01.01.2009 r. do 31.08.2009r.na terenie Gminy Trzciana przeprowadzono łącznie 30 postępowań przygotowawczych. W analogicznym okresie roku 2008 przeprowadzono 27 postępowań.
    Kategorie zarejestrowanych przestępstw: kradzież - 0 /2008 - 2/, kradzież z włam. - 2 /2008 - 4/, nietrzeźwy kierowca - 14  /2008 - 10/, znęcanie - 2 /2008 - 2/, zniszczenie mienia - 0 /2008 - 2/, wypowiadanie gróźb - 2 /2008 - 3/, pobicie - 0 /2008 - 1/, kradzież energii - 1 /2008 - 1/, nieumyślne spowodowanie śmierci    - 0 /2008 - 1/, sprzedaż alkoholu nieletnim - 1 /2008 - 0/, rozbój - 1 /2008 - 0/. Razem za okres I - VIII 2009 r. - 23 /w 2008 roku- 23/
    Należy zaznaczyć, że w analizowanym okresie nie odnotowano przestępstwa kradzieży i tylko 2 przestępstwa kradzieży z włamaniem. W jednym przypadku sprawcy zostali zatrzymani i odzyskano większość utraconego mienia, natomiast w drugim przypadku prowadzone jest aktualnie postępowanie.
    Nie ujawniono przypadków popełniania czynów zabronionych lub demoralizacji wśród młodzieży na terenie szkół. W kwietniu, w miejscowości Kierlikówka, ujawniono przypadek sprzedaży alkoholu osobie nieletniej.
   W analizowanym okresie w Posterunku Policji w Trzcianie przeprowadzono 3 postępowania w sprawach o wykroczenia. Policjanci zatrzymali 24 dowody rejestracyjne i 5 praw jazdy, nałożyli 75 mandatów karnych.

   
Dodał także, że trzciański posterunek miał w pierwszych siedmiu miesiącach stuprocentową wykrywalność, co zdarza się niezwykle rzadko. Radni i sołtysi mieli jednak do Kierownika Trzeciaka kilka wniosków dotyczących patrolowania niektórych miejsc, walki z żebractwem występującym na terenie Gminy, bezpieczeństwa na drogach publicznych.
  Z kolei pan Stanisław Piasecki przedłożył zebranym informację o stanie bezpieczeństwa, które należy do zakresu działania straży pożarnych. Najpierw mówił o istniejących na terenie Gminy zagrożeniach, s
charakteryzował możliwości działania straży oraz stan posiadanego przez jednostki sprzętu, a potem mówił o przeprowadzonych w 2009 roku akcjach ratunkowych. Są to: wypadki drogowe - 4 (10 kwietnia  i 21 kwietnia w Trzcianie, 29 maja w Rdzawie, 3 lipca w Brzozowej gm. Łapanów) oraz inne, głównie pompowanie wody z zalanych piwnic i zanieczyszczonych studzien - 5 przypadków.
- Jak widać większość zdarzeń miała miejsce na drogach, podobnie było w 2008 r. i latach poprzednich, gdzie oprócz wypadków komunikacyjnych, najczęściej strażacy mają do czynienia ze skutkami zdarzeń wynikających z działania sił natury jak woda i wichury. Pożary budynków zdarzają się coraz rzadziej, natomiast utrapieniem stają się wypalania łąk i rowów, na szczęście nie było ich w obecnym roku powiedział Stanisław Piasecki - Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie.
   W końcowej części obrad radni i sołtysi złożyli kilka wniosków i interpelacji. Dotyczyły m. in. obcinania drzew przy drogach, przejazdu przy remontowanym moście koło kościoła w Trzcianie, czyszczenia poboczy, utrzymania porządku na cmentarzach I wojny światowej. Wójt Józef Nowak poinformował, że we wrześniu rozpocznie się remont kolejnego mostu na drodze powiatowej - w przysiółku Trzciany Glinik.
    Po ponad czterech godzinach obrad pan Ryszard Śliwa zamknął XX sesję Rady Gminy w Trzcianie.

FOTOREPORTAŻ

XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. XX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2009 r. / poniedzialek/ o godzinie 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XX Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie z realizacji tegorocznej imprezy "Święto Gminy Trzciana i Powiatu Bocheńskiego" oraz dyskusja w tej sprawie.
5. Informacja odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzciana za I półrocze 2009 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radgoszcz;
b/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 r.;
c/ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za 2008r.;
d/ potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
7. Informacja na temat skutków finansowych dla budżetu gminy z tytułu poniesienia wydatków na dostosowanie wynagrodzeń nauczycieli do wysokości średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
8. Informacja n/t wyników testów kompetencji w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 oraz odnośnie stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz