RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XXII. SESJA - 29.XII.2009

XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r.

XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r.

    Ostatnia w 2009 roku sesja Rady Gminy Trzciana była już dwudziestą drugą w obecnej kadencji "gminnego parlamentu". Po powitaniu radnych i gości prowadzący obrady pan Ryszard Śliwa poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który radni przyjęli bez zmian. Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, a następnie Wójt Gminy Trzciana pan Józef Nowak przedstawił radnym informację o swojej pracy (dzień po dniu) w okresie międzysesyjnym.
    Po wysłuchaniu tych informacji radni zajęłi się stanowieniem prawa miejscowego. Podjęli kilka uchwał, m. in.  w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana w roku 2010; przystąpienia Gminy Trzciana do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Trzciana"; wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego (w Łąkcie Dolnej) w formie bezprzetargowej; zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana" i przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana. W związku z tą ostatnią sprawą w sesji wzięła udział pani inż. Anna Makowiecka - autorka planu.

    Rada przyjęła sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym podano następujące informacje:
1. W 2009 r. odbyło się 12 spotkań GKRPA.
2. Przeprowadzono 11 rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu, a w 1 przypadku złożono wniosek do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
3. Pokryto koszty wyjazdów dzieci na wycieczki realizowane w szkołach i w świetlicach w ramach programów profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu.
4. Zaopiniowano realizowane przez szkoły i świetlice programy profilaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu zagospodarowanie wolnego czasu:
- PSP w Rdzawie "Tworzymy, działamy, przeżywamy",
- PSP w Kamionnej "Rozwijanie zainteresowań sportowych",
- PSP w Łąkcie Dolnej "Chcę być zdrowy i wesoły",
- Zespół Szkół w Leszczynie "Pracownia Rozwijania Wyobraźni",
- PSP w Kierlikówce "Wzrastam w mądrości",
- Zespół Szkół w Trzcianie "Rozwijanie bogactwa własnej osobowości" i "Współpraca z Hospicjum św. Łukasza w Krakowie"
5. Zatrudniono do punktu konsultacyjnego pedagoga szkolnego i trzech logopedów.
6. Zaprenumerowano dla szkół miesięcznik pt. "Wychowawca" , który zawiera tematykę dotyczącą zagrożeń cywilizacyjnych tj. alkohol, narkomania, przemoc i agresja.
7. Pokryto koszty wyjazdu dzieci na forum Młodzieżowych Liderów Środowiskowych.
8. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach.
9. Finansowano zajęcia pozalekcyjne sportowe realizowane przez szkoły.
10.Pokryto koszty wyjazdów dzieci należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na obozy o tematyce profilaktycznej realizowane przez świetlice w ramach zagospodarowania wolnego czasu.
11. Sfinansowano spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej przedstawiane w szkołach na terenie gminy.
12. W porozumieniu Dyrektorami Szkół i z Kierownikiem Posterunku Policji w Trzcianie zorganizowano w szkołach spotkania z rodzicami na temat różnego rodzaju uzależnień dzieci i młodzieży.
13. Komisja wydała 31 postanowień przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
    Jedną z podjętych przez Radę Gminy Trzciana uchwał jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 r. "Celem realizacji należących do zadań własnych gminy działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały" - stwierdza dokument, który określa także harmonogram działań w tym zakresie:

Harmonogram działań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Trzciana na 2010 rok.

I.    Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób Uzależnionych:
- od alkoholu
- osób zagrożonych uzależnieniem:
-    finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
-    współudział w finansowaniu placówek i działań terapeutycznych prowadzonych przez te placówki na terenie innej gminy lub miasta, do której kierowani są (lub sami się zgłaszają) mieszkańcy naszej gminy,
-    finansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych lub zajęć po zakończeniu leczenia,
-    prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz świadczenie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i logopedycznej dla dorosłych , młodzieży i dzieci. Finansowanie bieżących kosztów jego działalności oraz wynagrodzenie osób pracujących w tym punkcie,
-    sfinansowanie niezbędnych szkoleń i kursów dla osób pracujących w punkcie konsultacyjnym, nauczycieli i pracowników świetlic,
-    zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki) dla klientów punktu i szkół oraz instytucji współpracujących z punktem,
-    nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego.

II.    Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- tworzenie i finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej (dorosłych i dzieci):
a/ punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej,
b/ udział w pokryciu kosztów remontu budynków, w których realizowane są programy profilaktyczne (świetlice środowiskowe oraz w budynku, w którym prowadzony jest punkt dla ofiar przemocy w rodzinie,
c/ telefonów zaufania dla ofiar przemocy domowej,
d/ pomoc finansowa w realizowaniu programu profilaktycznego przez Posterunek Policji w Trzcianie
-    doposażenie omawianych placówek w pomoce i sprzęt niezbędny dla prowadzenia zajęć,
-    dofinansowanie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na wymienione placówki,
-    prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji specjalistycznych,
-    dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej,
-    organizacja narad, konferencji poświęconych przemocy w rodzinie,
-    prowadzenie badań w środowisku lokalnym na podstawie wywiadu środowiskowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
-    edukacja publiczna np. druk ulotek, broszur, poradników,
-    dofinansowanie szkoleń i kursów dla członków GKRPA.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:
-    organizowanie, prowadzenie i finansowanie na terenie szkół świetlic środowiskowych i bibliotek programów profilaktycznych np. "Drugi Elementarz", "Noe", "Spójrz inaczej", "Jak żyć z ludźmi", "Zanim spróbujesz", "Odlot", "Tak czy nie", "Podaj dłoń", " Dziękuję, nie" i innych, dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców wdrażanych przez
nauczycieli i świetlicowe,
-    organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, wystaw dla dzieci i młodzieży na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie przy współpracy ze szkołami, świetlicami środowiskowymi i GOPS,
-    wspieranie działań profilaktycznych szkół i świetlic środowiskowych, fundowanie nagród w organizowanych przez szkoły i świetlice konkursach plastycznych, sportowych i innych , które zapobiegają powstawaniu patologii społecznej,
-    wyposażenie świetlic środowiskowych i szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą z terenu gminy w ramach zagospodarowania wolnego czasu,
-    organizowanie i dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły i świetlice środowiskowe w ramach spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia (zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia tych zajęć),
- dożywianie dzieci na zajęciach pozalekcyjnych,
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (profilaktyczno - wychowawczych)
-    organizowanie konkursów dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum   z terenu gminy Trzciana poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii np. zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursu,
-    dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej poświęconych problemom alkoholizmu i narkomanii,
-    pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek oraz kolonii na których będzie realizowany program profilaktyki, dla dzieci zagrożonych patologią,
-    pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek dla dzieci w ramach programu profilaktycznego,
-    organizowanie imprez z okazji Dnia Dziecka realizowanych przez szkoły świetlice środowiskowe,
-    dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Klubów Sportowych prowadzonych w ramach zajęć pozaszkolnych,
-    organizowanie i dofinansowanie szkolenia pierwszej pomocy,

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:

-    organizowanie i dofinansowanie działalności klubów abstynenckich na terenie gminy,
-    sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji programu prowadzonego przez organizacje pozarządowe
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
-    powołanie, wynagradzanie i finansowanie działalności pełnomocnika gminnego programu profilaktyki, który będzie nadzorował wykonywanie gminnego programu profilaktyki.
-    prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu z policją i innymi instytucjami uprawnionymi odnośnie sprzedaży osobom nieletnim i osobom, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości,
-    sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców alkoholu,
-    współpraca z Policją oraz Państwową Inspekcją Handlową w zakresie
przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz uchwał Rady Gminy Trzciana.

V.    Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

VI.    Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

VII.    Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

Warunki realizacji programu:

1/ nadzór nad realizacją programu sprawuje Rada Gminy Trzciana i Wójt Gminy,
2/ w realizacji programu uczestniczy gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz pełnomocnik gminnego programu profilaktyki alkoholowej,
3/ członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Trzcianie za wykonywanie obowiązków w ramach działalności komisji tj. udziałów w posiedzeniach komisji, udziału w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i innych zadań otrzymują wynagrodzenia, w wysokości diety radnego Gminy Trzciana,
4/ finansowanie działalności pełnomocnika,
5/ finansowanie zadań programu, GKRPA i pełnomocnika odbywa się ze środków budżetu gminy z otrzymanych opłat za zezwolenia na alkohol.

XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r. XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r.
XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r. XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r.
XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r. XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r.
XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r. XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r.
XXII Sesja Rady Gminy Trzciana - 29 grudnia 2009 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XXII sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się
w dniu 29 grudnia 2009 r. /wtorek / o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
Proponowana tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana w roku 2010;
b/ przystąpienia Gminy Trzciana do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Trzciana";
c/ wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej;
d/ zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana",
e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 r. i uchwalenie na 2010 r.
6. Rozpatrzenie wniosku odnośnie sprzedaży działki gminnej, położonej w Kamionnej.
7. Opinia w sprawie wydzierżawienia działki gminnej, położonej w Trzcianie.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz